Potilaan oikeudet Potilastiedon arkistossa

Voit tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnallasi. Jos käytät useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita, on hyödyllistä jos hoitotietosi ovat käytettävissä kaikilla hoitoosi osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla vaikutat siihen, miten ja missä tietosi ovat hyödynnettävissä, kun tarvitset hoitoa.

Sinulla on oikeus saada tietoa potilastietojensa arkistoinnista viimeistään siinä vaiheessa, kun terveydenhuollossa aletaan käyttää Potilastiedon arkistoa ja ensimmäistä kertaa käyttöönoton jälkeen asioit ko. terveydenhuollon palveluissa.

Informointi yhteisrekisteristä

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus.

Potilaalle tulee kertoa sairaanhoitopiirin yhteisestä potilastiedon rekisteristä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta luovuttaa hoitosuhteen yhteydessä eri osarekistereissä olevia potilastietoja muille samaan rekisteriin kuuluville palvelujen antajille ilman, että siihen vaaditaan potilaan erillistä suostumusta. Potilaalle tulee myös kertoa siitä, että hänellä on oikeus kieltää tietojen luovutus rekisterinpitäjien ja rekisterien välillä.

Informaatio voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Mikäli yhteisrekisterin alue käyttää informointien ja kieltojen hallintaan potilastiedon arkistoa (tiedonhallintapalvelu), voi potilas kuitata informoinnin saaduksi myös Omakanta-nettipalvelussa.

Yhteisrekisteriin kuuluvien tietojen luovutus

Yhteisrekisterissä olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta sen jälkeen, kun hän on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö yhteisrekisteriin kuuluvien eri toimintayksiköiden välillä. Potilas voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön kokonaan. Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja.

Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Kiellon voi tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä, tai Omakannan kautta mikäli yhteisrekisterin alue käyttää informointien ja kieltojen hallintaan Potilastiedon arkistoa ja sen osana olevaa Tiedonhallintapalvelua.

Informointi Potilastiedon arkistosta ja Tiedonhallintapalvelusta

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä sen jälkeen, kun toimintayksikkö on liittynyt palvelun käyttäjäksi. Hänelle tulee kertoa palveluun tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten hän voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn sekä muista potilaan kannalta merkityksellisistä seikoista. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista.

Informaatio voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Sen voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Potilas voi itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa tai muun sähköisen asiointipalvelun kautta.

Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen käsittely

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain eri puolella Suomea. Myös potilastiedot siirretään Potilastiedon arkistoon vaiheittain.

Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää vain ne terveydenhuollon työntekijät, joilla on käyttöoikeudet arkiston tietoihin. Hoitosuhde myös varmennetaan tietoteknisesti.

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat sen toimintayksikön käytössä, joka on tallentanut tiedot. Jos potilastietoja haetaan arkistosta toisen toimintayksikön potilasrekisteristä, kyseessä on luovutus, johon tarvitaan potilaan suostumus.

Ennen suostumuksen antamista potilasta tulee informoida Potilastiedon arkistointi
-palveluun tallennetuista tiedoista ja niiden käytöstä sekä siitä, että potilas voi rajoittaa tietojen luovutusta. Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Luovutuskiellon tekeminen

Potilas voi rajata antamansa suostumuksen laajuutta tekemällä kiellon. Hän voi kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön liittyvien tietojen luovutukset.

Potilastiedon arkistoon liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina. Virallisia lomakkeita saa terveydenhuollosta ja ne on aina allekirjoitettava. Suostumus ja kielto tehdään toimintayksikössä paikan päällä, tai internetissä Omakannan kautta. Koska Potilastiedon arkisto tulee käyttöön vaiheittain, suostumuksia ja kieltoja voi antaa vasta niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöönsä.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on lakien (henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) mukaan oikeus

 • tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun
 • saada tietää, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu hänen Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Potilastietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan tietojen rekisterinpitäjälle. Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, jonka nimissä asiakirjat (esimerkiksi potilaskertomus) ovat syntyneet ja tallennettu. Lokitietopyynnön voi osoittaa myös siihen toimintayksikköön, johon potilastietoja on arkistosta luovutettu. 

Mikäli tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon palvelujen antajalle (rekisterinpitäjä).

Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela. Potilaalla on oikeus pyytää Kelasta Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja, joita ovat

 • tieto siitä, että potilasta on informoitu Kanta-palveluista
 • potilaan suostumus potilastietojen luovutukseen
 • suostumuksen peruutus
 • potilastietojen luovutuskiellot
 • luovutuskieltojen peruutukset

Tiedonhallintapalvelua koskevat tarkastus- ja lokitietopyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Kanta-palveluja käyttävistä terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Mikäli potilas haluaa lokitiedot potilastietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä siihen terveydenhuollon palvelujen antajaan, jonka toiminnassa potilastiedot ovat syntyneet tai jolle potilastietoja on luovutettu.

Kela ei voi antaa lokitietoja potilastietojen käsittelystä, vaan niiden tietojen antaminen on laissa säädetty terveydenhuollon palvelujen antajien tehtäväksi.

Potilaan oikeudet Potilastiedon arkistossa

Voit tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnallasi. Jos käytät useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita, on hyödyllistä jos hoitotietosi ovat käytettävissä kaikilla hoitoosi osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla vaikutat siihen, miten ja missä tietosi ovat hyödynnettävissä, kun tarvitset hoitoa.

Sinulla on oikeus saada tietoa potilastietojensa arkistoinnista viimeistään siinä vaiheessa, kun terveydenhuollossa aletaan käyttää Potilastiedon arkistoa ja ensimmäistä kertaa käyttöönoton jälkeen asioit ko. terveydenhuollon palveluissa.

Informointi yhteisrekisteristä

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus.

Potilaalle tulee kertoa sairaanhoitopiirin yhteisestä potilastiedon rekisteristä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta luovuttaa hoitosuhteen yhteydessä eri osarekistereissä olevia potilastietoja muille samaan rekisteriin kuuluville palvelujen antajille ilman, että siihen vaaditaan potilaan erillistä suostumusta. Potilaalle tulee myös kertoa siitä, että hänellä on oikeus kieltää tietojen luovutus rekisterinpitäjien ja rekisterien välillä.

Informaatio voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Mikäli yhteisrekisterin alue käyttää informointien ja kieltojen hallintaan potilastiedon arkistoa (tiedonhallintapalvelu), voi potilas kuitata informoinnin saaduksi myös Omakanta-nettipalvelussa.

Yhteisrekisteriin kuuluvien tietojen luovutus

Yhteisrekisterissä olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta sen jälkeen, kun hän on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö yhteisrekisteriin kuuluvien eri toimintayksiköiden välillä. Potilas voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön kokonaan. Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja.

Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Kiellon voi tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä, tai Omakannan kautta mikäli yhteisrekisterin alue käyttää informointien ja kieltojen hallintaan Potilastiedon arkistoa ja sen osana olevaa Tiedonhallintapalvelua.

Informointi Potilastiedon arkistosta ja Tiedonhallintapalvelusta

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä sen jälkeen, kun toimintayksikkö on liittynyt palvelun käyttäjäksi. Hänelle tulee kertoa palveluun tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten hän voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn sekä muista potilaan kannalta merkityksellisistä seikoista. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista.

Informaatio voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Sen voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Potilas voi itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa tai muun sähköisen asiointipalvelun kautta.

Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen käsittely

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain eri puolella Suomea. Myös potilastiedot siirretään Potilastiedon arkistoon vaiheittain.

Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää vain ne terveydenhuollon työntekijät, joilla on käyttöoikeudet arkiston tietoihin. Hoitosuhde myös varmennetaan tietoteknisesti.

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat sen toimintayksikön käytössä, joka on tallentanut tiedot. Jos potilastietoja haetaan arkistosta toisen toimintayksikön potilasrekisteristä, kyseessä on luovutus, johon tarvitaan potilaan suostumus.

Ennen suostumuksen antamista potilasta tulee informoida Potilastiedon arkistointi
-palveluun tallennetuista tiedoista ja niiden käytöstä sekä siitä, että potilas voi rajoittaa tietojen luovutusta. Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Luovutuskiellon tekeminen

Potilas voi rajata antamansa suostumuksen laajuutta tekemällä kiellon. Hän voi kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön liittyvien tietojen luovutukset.

Potilastiedon arkistoon liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina. Virallisia lomakkeita saa terveydenhuollosta ja ne on aina allekirjoitettava. Suostumus ja kielto tehdään toimintayksikössä paikan päällä, tai internetissä Omakannan kautta. Koska Potilastiedon arkisto tulee käyttöön vaiheittain, suostumuksia ja kieltoja voi antaa vasta niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöönsä.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on lakien (henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä) mukaan oikeus

 • tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun
 • saada tietää, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu hänen Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Potilastietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan tietojen rekisterinpitäjälle. Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, jonka nimissä asiakirjat (esimerkiksi potilaskertomus) ovat syntyneet ja tallennettu. Lokitietopyynnön voi osoittaa myös siihen toimintayksikköön, johon potilastietoja on arkistosta luovutettu. 

Mikäli tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon palvelujen antajalle (rekisterinpitäjä).

Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela. Potilaalla on oikeus pyytää Kelasta Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja, joita ovat

 • tieto siitä, että potilasta on informoitu Kanta-palveluista
 • potilaan suostumus potilastietojen luovutukseen
 • suostumuksen peruutus
 • potilastietojen luovutuskiellot
 • luovutuskieltojen peruutukset

Tiedonhallintapalvelua koskevat tarkastus- ja lokitietopyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Kanta-palveluja käyttävistä terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Mikäli potilas haluaa lokitiedot potilastietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä siihen terveydenhuollon palvelujen antajaan, jonka toiminnassa potilastiedot ovat syntyneet tai jolle potilastietoja on luovutettu.

Kela ei voi antaa lokitietoja potilastietojen käsittelystä, vaan niiden tietojen antaminen on laissa säädetty terveydenhuollon palvelujen antajien tehtäväksi.