Sanasto

Auditointi

Toimenpide, jolla varmistetaan, että Kanta-palveluihin liittyvät organisaatiot ja liitettävät tietojärjestelmät täyttävät tietoturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Auditointi kohdistuu sekä liitettäviin tietojärjestelmiin että liittyvien organisaatioiden toimintatapaan. Järjestelmissä on oltava riittävät tietoturvaominaisuudet, ja organisaatioiden on otettava ne hyväksyttävällä tavalla käyttöön. Organisaation on läpäistävä auditointi, jotta se voi liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi.

eArkisto - Potilastiedon arkisto

 • eArkisto muutettu Potilastiedon arkistoksi
 • termiä eArkisto käytetään vain markkinoinnissa
 1. Potilastiedon arkisto -palvelu on Kanta-palveluiden ylläpitämä terveydenhuollolle tarkoitettu valtakunnallinen sähköinen potilasasiakirjojen arkistointipalvelu, joka sisältää myös tiedonhallintapalvelun.
 2. Palveluun sisältyy asiakirjojen arkistointi ja haku, asiakirjojen hävitys säilytysaikasäännösten perusteella, asiakirjojen luovutukset terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä, potilaan saaman informoinnin käsittely, potilaiden antamien suostumusten ja kieltojen käsittely sekä asiakirjojen luovutuksista syntyvien lokitietojen hallinta.

eArkisto-palvelu

terveydenhuollolle tarkoitettu valtakunnallinen sähköinen potilasasiakirjojen arkistointipalvelu

Palveluun sisältyy asiakirjojen arkistointi ja hävitys, asiakirjojen luovutukset terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä, potilaiden asiakirjojen luovutukselle antamien suostumusten ja kieltojen käsittely sekä asiakirjojen luovutuksista syntyvien lokitietojen hallinta.

eResepti - sähköinen resepti

 • eResepti muutettu sähköiseksi reseptiksi tai lääkemääräykseksi

eResepti-palvelu

terveydenhuollolle ja apteekeille tarkoitettu valtakunnallinen palvelu

Palveluun sisältyy

 • Reseptikeskus, jonne tallennetaan kaikki sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot

Informointi

Kansalaiselle annettava informaatio koskien alueellisia yhteisrekistereitä sekä kansallisia palveluja (Kanta).

Kansallinen Terveysarkisto (lyhenne: Kanta)

Kelan ylläpitämä valtakunnallinen sähköinen arkisto, jossa säilytetään sähköisiä reseptejä ja potilasasiakirjoja.

Kanta-palvelut

Terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, joihin kuuluvat sähköinen resepti-, Potilastiedon arkisto- ja Omakanta –palvelut.

Huomautus: Kanta-palveluista säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) myöhempine muutoksineen.

Kanta-välittäjä

Terveydenhuollon organisaation tai apteekin Kanta-liitynnän toteuttamisessa käyttämä palveluntarjoaja, jolla on tässä roolissa mahdollisuus nähdä salaamattomia potilastietoja, esim. ylläpitotoimien yhteydessä.

VRK:n palvelinvarmenteella toteutettava TLS-salattu yhteys muodostetaan yleensä välittäjän ja Kanta-palvelujen välille. Välittäjäksi ei määritellä organisaatiota, joka toimii ainoastaan TLS-salatun tietoliikenteen reitittäjänä eikä voi nähdä salaamattomia potilastietoja. Välittäjän erityistapaus on organisaatio, joka on itse Kanta-liittyjä, esim. sairaanhoitopiiri tai sen liikelaitos.

Kielto (synonyymit: luovutuskielto)

Omakannassa kansalainen voi suostumuksella sallia tietojensa luovutuksen, mutta antamalla kiellon tietyn palvelutapahtuman tai palveluantajan tai sen rekisterin tietoihin hän voi kieltää, ettei ko. tietoja voida luovuttaa muille terveydenhuollon yksiköille.

Ylös

Käynti tai hoitojakso

Kansalainen voi kieltää käynnin/hoitojakson tai palveluantajan tai sen rekisterin tietojen luovutuksen muille terveydenhuollon yksiköille tekemällä kiellon.

Loki

Tiedosto, johon tallentuu tietoja tietojärjestelmien tapahtumista ja niiden aiheuttajista.

Lokien avulla tapahtumat voidaan jäljittää erilaisia tarkoituksia varten, esim. ongelmanselvityksiin ja tietojen käytön valvontaan.

Lokitieto (synonyymi: lokimerkintä)

Tietojärjestelmästä automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto.

Lokitieto sisältää erilaisia tunnistamistietoja, mm.

 • miten ja milloin tietojärjestelmää on käytetty,
 • kuka sitä on käyttänyt sekä
 • tietoja erilaisista virhetilanteista.

Huomautus: Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaan jokaisesta sähköisestä reseptistä tallennetaan Reseptikeskukseen tieto siitä, ketkä ovat katsoneet, muuttaneet tai muuten käsitelleet reseptin tietoja tai mitätöineet reseptin sekä näiden toimenpiteiden ajankohta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaan käyttölokirekisteriin tallennetaan tieto käytetyistä asiakastiedoista, palvelujen antajasta, jonka asiakastietoja käytetään, asiakastietojen käyttäjästä, tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöajankohdasta. Luovutuslokiin tallennetaan tieto luovutetuista asiakastiedoista, palvelujen antajasta, jonka asiakastietoja luovutetaan, asiakastietojen luovuttajasta, luovutuksensaajasta ja luovutusajankohdasta.

Luovutuskielto

Ks. kielto

Luovutustapahtuma (synonyymi: tietojen luovutukset)

Ks. toimitustiedot.

Lääkeostot (synonyymit: lääketoimitus, toimitus)

Ks. toimitustiedot.

Lääketietokanta

Tietokanta, joka sisältää lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot lääkkeistä, niiden hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.

Lääketoimitus (synonyymit: lääkeostot, toimitus)

Ks. toimitustiedot.

Omien tietojen katselu - Omakanta

Täysi-ikäiselle kansalaiselle tarkoitettu verkkopalvelu, jossa kansalainen voi katsella omia Kansalliseen Terveysarkistoon tallennettuja resepti- ja potilastietojaan sekä niihin liittyviä lokitietoja.

Palvelutapahtuma

Potilaan tietyn sairauden hoitoon tai muuhun syyhyn liittyvä käynti tai hoitojakso terveydenhuollossa. Ks. Käynti tai hoitojakso.

Ylös

Palveluyksikkö

Tuottaa potilaspalveluita terveydenhuollossa. Palveluyksikkö on terveydenhuollossa joko hoitoyksikkö tai hoidollinen tukiyksikkö. Palveluyksikölle on tunnusomaista, että toiminnan ytimen muodostaa yksi palvelu. Tämän ydinpalvelun lisäksi yksikkö voi tuottaa myös muita palveluita.

Potilasohje

Kirjallinen selvitys, jonka lääkäri antaa potilaalle hänelle samalla kertaa sähköisellä reseptillä määrätyistä lääkkeistä.

Potilastiedot (synonyymi: terveystiedot)

Potilastiedon arkistoon tallennetut kansalaisen terveyttä koskevat tiedot (potilastiedot).

Rekisterinpitäjä

Yksi tai useampi henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Lähde: Henkilötietolaki (523/1999), 3 §

Huomautus: Terveydenhuollon organisaatiot ovat potilastiedon arkistoon tallentamiensa tietojen rekisteripitäjiä. Kela on Reseptikeskuksen, Reseptiarkiston ja potilaan tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä.

Reseptiarkisto

Keskitetty tietojärjestelmä, jonne sähköiset reseptit arkistoidaan 20 vuodeksi sen jälkeen, kun niiden määräyspäivästä on kulunut 2,5 vuotta.

Reseptikeskuksen käyttöloki

loki, johon kirjataan tiedot Reseptikeskuksessa olevien reseptien ja niihin liittyvien toimitustietojen (lääkeostojen) katselusta ja käsittelystä

Reseptikeskus

Keskitetty tietokanta, jonne sähköiset reseptit ja tiedot apteekkien niihin tekemistä toimituksista tallennetaan.

Suostumus

Kansalainen voi antaa suostumuksen omien terveystietojen luovutukselle terveydenhuollon yksiköstä toiselle potilastiedon arkistosta. Suostumus kattaa aina kaikki tallennetut terveystiedot ja kaikki luovutustapahtumat (sitä ei anneta luovutuskohtaisesti vaan kun kansalainen antaa suostumuksensa, voidaan hänen tietojaan käyttää eri terveydenhuollon yksiköissä hoitoa varten). Suostumuksia voi antaa potilastiedon arkiston käyttöönottaneissa terveydenhuollon yksiköissä.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisessä muodossa oleva tieto, joka todentaa allekirjoittajan henkilöllisyyden ja varmentaa allekirjoitetun tiedon muuttumattomuuden.

Sähköinen lääkemääräys

Ks. sähköinen resepti.

Ylös

Sähköinen resepti (synonyymi: sähköinen lääkemääräys)

Sähköisessä muodossa oleva resepti (lääkemääräys), joka tallennetaan Reseptikeskukseen.

Tietojen luovutukset (synonyymi: luovutustapahtuma)

Ks. toimitustiedot.

Tietosuojavastaava

Potilas- ja reseptitietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä tietosuojan toteutumisen seuranta- ja valvontatehtävää varten nimetty henkilö terveydenhuollon organisaatiossa, apteekissa ja Kelassa.

Toimitus (synonyymit: lääkeostot, lääketoimitus)

Ks. Toimitustiedot.

Toimitustiedot (synonyymit: lääkeostot, lääketoimitus, toimitus)

Tiedot, jotka apteekki tallentaa Reseptikeskukseen potilaan ostamista lääkkeistä.

Tunnistusfi - Tunnistus.fi

Omakannassa käytetty ulkopuolinen tunnistamispalvelu.

Uusimispyyntö (synonyymi: uudistamispyyntö)

Sähköisestä reseptistä tehtävä pyyntö, kun resepti pitää uusia.

Vahva tunnistus

Käyttäjän tunnistaminen vähintään kahden eri tunnistamistavan avulla

 • Käyttäjä ilmoittaa jonkin vain hänen tiedossaan olevan asian, esimerkiksi salasanan.
 • Käyttäjällä on jokin tunnistukseen käytettävä esine tai laite, esimerkiksi avain tai henkilökortti.
 • Käyttäjä tunnistetaan jonkin ominaisuutensa, esimerkiksi puhetavan tai sormenjäljen, perusteella.

Lähde: Tietotekniikan liitto ry, ATK-sanakirja, 4/2008

Varmenne

Sähköinen todistus, joka todentaa henkilöllisyyden tai todentaa henkilöllisyyden ja liittää allekirjoituksen todentamistiedot allekirjoittajaan ja jota voidaan käyttää vahvassa sähköisessä tunnistamisessa sekä sähköisessä allekirjoituksessa

Lähde: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)

Huomautus: Kanta-palveluissa luotettuna tahona, varmentajana, toimii Väestörekisterikeskus.

Varmentaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa varmenteita yleisölle

Lähde: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)

Huomautus: Kanta-palveluissa luotettuna tahona, varmentajana, toimii Väestörekisterikeskus.

Ylös

Varmenteiden sulkulista

Luettelo varmenteista, jotka varmentaja on mitätöinyt niiden voimassaoloaikana.

Lähde: Tiivis tietoturvasanasto (TSK 31, 2004)

Yhteenveto potilaan sähköisistä resepteistä

Tulostettu lista potilaan resepteistä ja niiden toimitustiedoista, jotka on tallennettu Reseptikeskukseen.