Det elektroniska receptet

Ett elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen.

Recept som skrivits ut på papper, per telefon eller fax lagras inte i Receptcentret.

Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret i 30 månader, dvs. 2,5 år. Därefter förflyttas det till en annan centraliserad databas, som kallas Receptarkivet. 

Även efter att det elektroniska receptet har tagits i bruk har patienten rätt att få ett recept på papper, om han eller hon inte vill ha ett elektroniskt recept. Patienten har också rätt att förbjuda att de receptuppgifter som lagrats i Receptcentret läses. 

Fördelarna med elektroniska recept

Den största skillnaden jämfört med ett recept på papper är att patienten genom att visa upp sitt FPA-kort kan hämta ut sin medicin från vilket apotek som helst. Receptet lagras i Receptcentret där det alltid finns till hands. Man kan få ett sammandrag av de egna recepten i Receptcentret, vilket gör det lätt att överblicka alla elektroniska recept. En ny sak är att man nu kan förnya recepten via apoteket. 

Den totala medicineringen under kontroll

Då patientens samtliga recept finns lagrade i Receptcentret, kan läkaren med patientens samtycke kontrollera dennas totala medicinering och förhindra skadliga samverkanseffekter och överlappande läkemedel. På patientens begäran kan den totala medicineringen också kontrolleras av en farmaceut eller en provisor. Även den sjukskötare som vårdar patienten kan med patientens samtycke granska uppgifterna i Receptcentret.

Enhetliga läkemedelsuppgifter

Efter att det elektroniska receptet har tagits i bruk har alla verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården och alla apotek tillgång till uppgifter ur en enhetlig Läkemedelsdatabas. Läkemedelsdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel, priser, kostnadsersättningar samt om sinsemellan utbytbara läkemedel, vilka behövs för föreskrivning och expediering av läkemedel. I databasen finns också information om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat.

Lagstadgad ändring

Enligt lagen om elektroniska recept införs det elektroniska receptet obligatoriskt på apoteken, i verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården samt på mottagningarna för självständiga yrkesutövare som är verksamma i lokaler vid verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård.

Det elektroniska receptet används redan på samtliga apotek och inom den offentliga hälso- och sjukvården. Den privata sektorn kommer att ta i bruk receptet fram till slutet av år 2014. Verksamhetsenheter för privat hälso- och sjukvård och självständiga yrkesutövare som gör upp högst 5 000 recept om året samt tillhandahållare av socialvårdstjänster och enheter på Åland ska ansluta sig till det elektroniska receptet senast 31.12.2016.

Användning av uppgifterna

De uppgifter som finns i Receptcentret kan användas av den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården som vårdar dig, av farmaceuter och provisorer på apoteket, samt av studerande inom dessa områden, då du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården och på apoteken. För att kunna läsa uppgifterna krävs alltid patientens samtycke. 

Du kan själv läsa uppgifterna under Mina Kanta-sidor.

Recept som överförts till Receptarkivet kan inte längre användas inom hälso- och sjukvården eller av apoteken. Receptuppgifterna kan användas för tillsyn, läkemedelskontroll, utbetalning av läkemedelsersättningar och forskning ännu tio år efter att de överförts till arkivet. Uppgifter för dessa ändamål kan t.ex. ges till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, FPA och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling.