Mina Kanta-sidor

Här får du svar på några vanliga frågor.

1. Hur kan jag identifiera mig/logga in i tjänsten?

 • Du kan identifiera sig antingen med ett elektroniskt identitetskort, med bankkoder eller med mobilcertifikat.

2. Jag lyckas inte med identifieringen, var är felet?

Man kan identifiera sig i tjänsten antingen med ett elektroniskt identitetskort, med bankkoder eller med mobilcertifikat. Om det uppstår problem vid identifieringen:

 • Kontrollera att du har angett användarnamn och koder för ditt identifieringsverktyg på rätt sätt.
 • Försök igen om en stund. Det kan förekomma oförutsedda avbrott i identifieringstjänsten. Vid fel i tjänsten går ett larm till de tekniska experterna som försöker lokalisera felet och rätta till det så snart som möjligt.
 • Kontrollera hos Befolkningsregistercentralen eller banken att de identifieringsverktyg som du använder är giltiga.
 • Om problemet inte försvinner ska du kontakta den tekniska supporten, tekninentuki@kanta.fi (tfn 020 634 7787).

 

3. Vilka uppgifter ser man i Mina Kanta-sidor?

I Mina Kanta-sidor kan man se:

 • Elektroniska recept
 • En patients alla recept som sparats i receptcentret, läkemedel som hämtats ut på recepten och sökningar av uppgifter.
           o I Mina Kanta-sidor kan man inte se pappers-, telefon- eller faxrecept.
 • Du kan skriva ut en sammanställning av de elektroniska recepten till dig själv och den är likadan som den sammanställning du får på apoteket.
 • Elektroniska recept visas i Mina Kanta-sidor i 30 månader, det vill säga i 2,5 år från den dag då receptet skrevs ut.
   
 • Patientdataarkivet
 • Alla dina besök och behandlingsperioder, patientjournaler, diagnoser, laboratorieundersökningar, utlåtanden om röntgenundersökningar, kritiska riskkunskaper och personuppgifter som lagrats i det riksomfattande patientdataarkivet i takt med att hälso- och sjukvårdsenheten anslutit sig till patientdataarkivet. 
   
 • Samtycke
 • I Mina Kanta-sidor kan du ge ditt samtycke till att de personer som behandlar dig kan se dina patientuppgifter oberoende av var behandlingen ges.
 • I tjänsten kan du se vilka sjukvårdsdistrikt som använder patientdataarkivet, dvs. mellan vilka sjukvårdsdistrikt dina uppgifter rör sig. 

4. När börjar den hälso- och sjukvårdsenhet som jag anlitar lagra de uppgifter som kommer att visas här?

 • Det elektroniska receptet och patientdataarkivet införs stegvis enligt en riksomfattande plan vid alla offentliga och privata hälso- och sjukvårdsenheter.
         o Här ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter som använder elektroniska recept.
         o Här ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter som använder patientdataarkivet.

5. Varför visas inga uppgifter om mig i Mina Kanta-sidor?

 • Tjänsten meddelar att det inte finns några uppgifter i följande fall:

  • Det har inte sparats något elektroniskt recept för dig i receptcentret.
  • Dina patientuppgifter har inte sparats i det elektroniska patientdataarkivet.
  • Elektroniska recept visas i Mina Kanta-sidor i 2,5 år från det att receptet skrevs ut. Sedan förs de över till receptarkivet och visas inte längre i Mina Kanta-sidor.
  • Kanske din egen hälso- och sjukvårdsenhet inte ännu har börjat använda elektroniska recept och/eller det nationella elektroniska patientdataarkivet.
          o Här kan du kontrollera vilka hälso- och sjukvårdsenheter som använder elektroniska recept.
          o Här ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter som använder patientdataarkivet.
  • Du är minderårig.

6. Hur kan jag förhindra att uppgifter om mig visas i Mina Kanta-sidor?

 • I tjänsten visas en patients alla elektroniska recept och begränsade patientuppgifter som lagrats i patientdataarkivet.
 • Det enda sättet att förhindra att uppgifterna visas är att neka att ta emot ett elektroniskt recept, vilket en patient har rätt att göra enligt lagen.
 • Patienten har ingen laglig rätt att neka till att uppgifterna i det nationella elektroniska patientdataarkivet lagras centraliserat och visas i den här tjänsten. Det betyder att tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig till patientdataarkivet är skyldiga att lagra patientuppgifterna i Kanta.  Alla uppgifter som har lagrats i patientdataarkivet eller i receptcentret visas i Mina Kanta-sidor.
 • När det gäller recept är det fortfarande möjligt att välja ett pappersrecept, och då lagras uppgifterna inte i receptcentret. Men om den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänsterna har anslutit sig till patientdataarkivet hjälper det inte heller med ett pappersrecept, för uppgifter om medicineringen införs i vilket fall som helst i patientjournalen som lagras i patientdataarkivet.

7. Hur kan jag förhindra att uppgifter om mig visas i Mina Kanta-sidor när vi har gemensamma bankkoder?

 • Tjänsten Mina Kanta-sidor är personlig. Därför måste man identifiera sig med egna koder. Man får inte lämna ut sina nätbankskoder eller sitt identitetskort till någon annan.
 • Om du och din make har ett gemensamt konto, kan det hända att ni har tagit bara en uppsättning bankkoder för kontot. Bankkoderna är ändå alltid personliga och har beviljats av banken i ditt eller din makes namn. Det är således endast den person i vars namn bankkoderna beviljats som kan se sina uppgifter i tjänsten Mina uppgifter. Den andra personen måste skaffa egna koder.  Bankerna beviljar egna nätbankskoder till båda användarna av ett gemensamt konto om de så önskar.

8. Hur ser jag uppgifter om mitt minderåriga barn i Mina Kanta-sidor?

 • Enligt lag är det inte möjligt för föräldrar att gå in och se uppgifter om sina barn i Mina Kanta-sidor.
 • Det är endast personer som fyllt 18 år som kan gå in och se sina uppgifter.
 • En förälder kan be att få en sammanställning av sitt barns elektroniska recept på apoteket. När det gäller patientuppgifter ska föräldern kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där barnet fått sin behandling.
 • Mer information om praktiska frågor som gäller minderåriga och elektroniska recept finns under Anvisningar -> Minderårigs rättigheter

9. Jag sköter ärenden för en anhörig i Mina Kanta-sidor. Hur får vi uppgifterna om den anhöriga att visas på samma sida som mina egna uppgifter?

 • I tjänsten Mina Kanta-sidor kan man bara se sina egna uppgifter. Enligt lagen ska en myndig patient genom en elektronisk förbindelse ges möjlighet att se uppgifter om sina recept som finns lagrade i receptcentret samt om korrigerings- och expedieringsanteckningar i dem. Förbindelsen ska realiseras så att skyddet för patientens privatliv inte äventyras. Uppgifter om det elektroniska receptet kan också fås på apoteket och i vissa fall också i en sammanställning som man får från hälso- och sjukvården (Sammanställning av elektroniska recept). 
 • Genom samtycke från den anhöriga kan ni få en sammanställning av hans eller hennes elektroniska recept.

10. Hur kan jag ändra eller radera mina uppgifter?

 • För att få felaktiga uppgifter rättade ska man kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek där felet har skett. FPA gör inga ändringar eller rättelser.

11. Kan jag använda tjänsten på en allmän dator, t.ex. på ett bibliotek?

 • Det kan du, men det är bra att vara särskilt noggrann. Avsluta alltid med att klicka på länken Logga ut. Töm också cacheminnet och rensa webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn. Stäng också alla fönster. Genom att tömma cacheminnet och rensa historiken säkerställer du att personer som senare använder samma dator inte kommer åt dina uppgifter då de klickar på Tillbaka.

12. Vad händer om jag glömmer att stänga Mina Kanta-sidor (på en allmän dator t.ex. på ett bibliotek)?

 • Du loggas ut från Mina Kanta-sidor efter 15 minuter om tjänsten inte används. Därefter går det inte att komma åt dina uppgifter utan en ny identifiering.
 • Efter 20 minuter försvinner också de uppgifter som fanns på skärmen.

13. Hur loggar jag säkert ut när jag använder en allmän dator?

 • Om du ser dina receptuppgifter på en allmän dator som många har tillgång till (bibliotek, internetcaféer) ska du använda länken Logga ut för att avsluta sessionen.
 • Töm också cacheminnet och rensa webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn. Genom att tömma cacheminnet och rensa historiken säkerställer du att personer som senare använder samma dator inte kommer åt dina uppgifter då de klickar på Tillbaka. Läs mer om tömning av cacheminnet här: http://www.kanta.fi/sv/valimuistin-tyhjentaminen
 • Stäng alla fönster.

14. Varför fungerar inte tjänsten?

 • Kontrollera att din dataförbindelse fungerar genom att t.ex. testa att du kommer åt andra internettjänster. FPA ansvarar inte för dataförbindelserna vad gäller åtkomst, prestanda eller funktion eller förbindelsernas inverkan på e-tjänsten. Vid fel i tjänsten går ett larm till de tekniska experterna som försöker lokalisera felet och rätta till det så snart som möjligt. Det kan förekomma avbrott i tjänsten Mina Kanta-sidor som inte anmälts i förväg.

15. Kan jag skriva ut ett recept eller patientuppgifter via tjänsten?

 • Från Mina Kanta-sidor kan man skriva ut de uppgifter som visas på skärmen och en sammanställning av de elektroniska recepten.
         o Receptuppgifter som skrivits ut från Mina Kanta-sidor kan ändå inte användas som recept och utskrifter av patientuppgifter kan inte heller användas som en journalhandling i original.

16. Varför visas mina uppgifter på ett annat språk än det som jag valt för tjänsten?

 • Uppgifterna på recept och i journalhandlingen visas alltid på det språk som de skrivits på. Valet av språk i tjänsten kan ändras men det gäller bara de uppgifter som hör till själva tjänsten, såsom rubriker.

17. Var får jag veta mer om hur mina uppgifter har använts?

 • I Mina Kanta-sidor kan patienten följa med vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har hanterat hans eller hennes uppgifter. Patienten kan kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek där uppgifterna har hanterats och begära en utredning om orsaken till detta.
 • På begäran informerar FPA patienten om vem som har hanterat och tittat på hans eller hennes uppgifter i receptcentret. Begäran ska alltid göras skriftligt. För begäran finns det en färdig blankett som kan fås på apoteken och FPA-byråerna samt på de hälso- och sjukvårdsenheter som har infört det elektroniska receptet. Det går inte att skriva ut blanketten på internet.

  o Fyll i blanketten och skicka den till den returadress som finns på blanketten. Alternativt kan du lämna in blanketten på apoteket eller hos hälso- och sjukvården som skickar den vidare till FPA.

  o FPA skickar uppgifterna till dig per post inom 14 dagar från det att begäran om kontroll av logguppgifterna lämnades in.

  o Om det enligt dig verkar som om någon har tittat på dina uppgifter utan grund kan du begära en närmare utredning om detta från apoteket eller hälso- och sjukvårdsenheten i fråga.

 • När det gäller personer som hanterat uppgifter i patientdataarkivet ska förfrågan riktas till hälso- och sjukvårdsenheten i fråga. Genom förfrågan får man reda på till vem patientuppgifterna har lämnats ut.

18. Varför visas inte mina tidigare patientuppgifter i tjänsten?

 • I Mina Kanta-sidor visas bara de patientuppgifter som lagrats i det riksomfattande centraliserade elektroniska patientdataarkivet. I regel lagras inte gamla uppgifter i arkivet, dvs. de patientuppgifter som visas i tjänsten Mina Kanta-sidor visas från och med det datum när hälso- och sjukvårdsenheten har börjat använda det elektroniska patientdataarkivet.

19. Var hittar jag mer information om tjänsten?

 • Mer information om Mina Kanta-sidor finns på webbplatsen Kanta.fi (www.kanta.fi).

20. Var kan jag ge respons på tjänsten?

 • Medborgarna kan ställa frågor och ge respons på adressen asiakaspalaute@kanta.fi
 • Kundernas tekniska problem i samband med t.ex. inloggningen besvaras på adressen tekninentuki@kanta.fi
 • Om ditt problem gäller ett fel i receptet eller något i receptinnehållet ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet som ordinerat läkemedlet.  

21. Kostar det att använda tjänsten?

 • Mina Kanta-sidor är en avgiftsfri tjänst för medborgarna. Identifieringsverktygen kan vara avgiftsbelagda och för prissättningen av dem ansvarar certifikatutfärdarna, dvs. Befolkningsregistercentralen och bankerna.
 • Ett elektroniskt recept orsakar inte nödvändigtvis extra kostnader för patienten. Varje tjänsteleverantör har rätt att själv bestämma om priset på sin tjänst.
 • Vissa apotek uppbär en avgift för förnyandet av ett recept. Om patienten själv begär en hälso- eller sjukvårdsenhet att förnya receptet, uppbärs ingen avgift. Receptet förnyas alltid av en läkare, men begäran om att förnya receptet kan lämnas antingen till apoteket eller till en hälso- och sjukvårdsenhet. Vissa hälso- och sjukvårdsenheter kan uppbära en avgift för att skriva ut ett elektroniskt recept, det lönar sig att fråga tjänsteproducenten.