Planering och genomförande

Enligt den lagändring som trädde i kraft 1.1.2011 ansvarar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för den strategiska styrningen av den elektroniska datahanteringen i anslutning till social- och hälsovården och beslutar om genomförandet av viktiga projekt. För den operativa styrningen av verksamheten ansvarar Institutet för välfärd och hälsa (THL). Därtill ansvarar THL för de koder som används i Kanta-tjänsterna. Från 1.1.2012 främjar och stöder THL även införandet av informationssystemtjänsterna.

Folkpensionsanstalten (FPA) har i uppgift att realisera informationssystemtjänsterna för Recepttjänsten och Patientdataarkivet samt för tjänsten Mina Kanta-sidor avsedd för medborgare. Befolkningsregistercentralen (BRC) ansvarar för certifikattjänsten inom hälso- och sjukvården och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för roll- och attributdatatjänsterna och därtill hörande kodtjänster.

Andra viktiga aktörer i projektet är den offentliga och privata hälso- och sjukvården och apoteken, datasystemen och datanätsleverantörer samt bl.a. Finlands kommunförbund, Finlands Apotekarförbund och Finlands Läkarförbund.

Inverkan på apoteks- och patientdatasystemen

Tjänsterna för recept och Patientdataarkivet används via apoteks- och patientdatasystemen. FPA bygger inte något separat användargränssnitt för dessa. Av den anledningen förutsätter införandet av tjänsterna ändringar i datasystemen på apoteken och inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Enligt lagen om elektroniska recept ska Recepttjänsten obligatoriskt tas i bruk på apoteken, verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och på mottagningarna för självständiga yrkesutövare som är verksamma i lokaler vid verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård.

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (lagen om klientuppgifter) förpliktar offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer att lagra patientuppgifterna i den riksomfattande arkiveringstjänsten. För producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster är det obligatoriskt att ansluta sig till tjänsten om långtidsförvaringen av deras patientjournalhandlingar sköts elektroniskt.

Bakgrunden till det elektroniska receptet

Vid ordination av läkemedel till en patient skriver läkaren i regel ut receptet på papper. Patienten tar sedan receptet med sig till apoteket för att hämta ut det föreskrivna läkemedlet.

Det finns flera problem i anslutning till recept som skrivs ut på papper eller som föreskrivs per telefon eller fax. Fel tolkning av ett handskrivet recept kan leda till att fel läkemedel expedieras på apoteket. Recepten är dessutom lätta att förfalska. Med hjälp av datateknik kan man lösa flera av dessa problem och minska arbetet kring expedieringen.

Ett omfattande system och möjligheten till kontroll av patienters totala läkemedelskonsumtion är till stor nytta i behandlingen av patienter, för hälso- och sjukvårdsorganisationers verksamhet och administreringen av läkemedelsersättningssystemet. Ett snabbt införande är emellertid möjligt när apoteken och samtliga aktörer inom hälso- och sjukvården förpliktas att ansluta sig.

Bakgrund till Patientdataarkivet

Elektroniska patientjournaler används vid nästan alla hälsocentraler och sjukhus. De elektroniska patientjournalerna förvaras emellertid fortfarande enbart i respektive organisations eget patientdatasystem. Dokumenten måste skrivas ut på papper exempelvis för arkivering. Då de tekniska lösningarna delvis har genomförts enligt olika principer, är datasystemet inte kompatibla sinsemellan.

Med hjälp av informationsteknologi vill man nu förbättra tillgången, kvaliteten och kostnadseffektiviteten på socialvårdens samt hälso- och sjukvårdens tjänster. Framtagandet av en samhällsekonomiskt effektiv och ändamålsenlig informationsteknologisk lösning har förutsatt systematisk och långsiktig styrning på nationell nivå.

Finansiering

Staten finansierar anläggningskostnaderna för Kanta-informationssystemtjänsterna och reserverar medel för driftskostnaderna i budgeten. De avgifter som tas ut för användningen av de olika tjänsterna tas i bruk stegvis under åren 2012–2015. Användningsavgiftens storlek regleras genom social- och hälsovårdsministeriets förordning så att de motsvarar kostnaderna för serviceproduktionen.

Verksamhetsberättelser

Den första verksamhetsberättelsen om Kanta-tjänsterna har utgivits.
Verksamhetsberättelse 2011 på finska (pdf, 2923 kB)