Meddelanden

21.11.2017 - 11:38

Ha lite tålamod och kom ihåg att: Ett minderårigt barns vårdnadshavare kan fortsättningsvis sköta alla ärenden som gäller barnets recept eller hälsofrågor på apoteket och inom hälso- och sjukvården

De senaste veckorna har det i olika kanaler pågått livliga diskussioner om åldersgränserna för när föräldrar och vårdnadshavare kan se uppgifter om barn på Mina Kanta-sidor.

För närvarande ser vårdnadshavare uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. Föräldrarnas rätt att se en minderårigs uppgifter regleras i patientlagen, så att man samtidigt säkerställer den minderårigas rätt att sköta ärenden inom hälso- och sjukvården självständigt och konfidentiellt.     

Bakom Mina Kanta-sidors åldersgräns på 10 år ligger den bestämmelse i patientlagen, enligt vilken en minderårig alltid har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, om den minderåriga enligt en yrkesutbildad persons bedömning kan fatta beslut om vården med beaktande av ålder och utveckling. 

Mot varandra står å ena sidan vårdnadshavarens skyldighet att trygga barnets välfärd och därmed behovet av att få patientuppgifter om barnet, och å andra sidan den minderårigas förtroendefulla relation till vårdpersonalen samt självbestämmanderätten i fråga om vården och rätten att bestämma över information om sig själv.

När åldersgränsen fastställdes utgick man vid social- och hälsovårdsministeriet från att patienter som är yngre än 10 år i regel inte är mogna att fatta beslut om sin vård och därmed inte heller ska ha rätt att förbjuda att deras patientuppgifter lämnas ut till vårdnadshavarna. Åldersgränsen på 10 år fastställdes efter omfattande diskussioner.

Samtidigt som uppgifterna på Mina Kanta-sidor öppnades för vårdnadshavare till barn under 10 år i oktober 2016 gavs också personer under 18 år möjlighet att se sina uppgifter på Mina Kanta-sidor. En minderårig kan logga in på Mina Kanta-sidor på samma sätt som en myndig, om personen har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Efter att själv ha loggat in på Mina Kanta-sidor kan en minderårig granska sina uppgifter också tillsammans med sina föräldrar.

De elektroniska tjänsterna utvecklas i etapper i samarbete med olika myndigheter. De nya egenskaperna, inbegripet att sköta ärenden för en minderårig, måste fungera i alla system och det måste garanteras att patientens rättigheter och lagstiftningen uppfylls.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) utarbetar de funktionella specifikationerna för informationssystemen, och på basis av dessa specifikationer bygger FPA och leverantörerna av patientdatasystem sedan de tekniska lösningarna. Förändringarna i hälso- och sjukvårdens informationssystem ska vara genomförda före utgången av 2020. 

Efter att dessa förändringar tagits i bruk öppnas Mina Kanta-sidor för alla vårdnadshavare. Också i fortsättningen kan en minderårig emellertid förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut, även om utgångspunkten är att vårdnadshavarna kan läsa uppgifterna på Mina Kanta-sidor.

Föräldrarna har rätt och skyldighet att sköta sina barns hälsofrågor. Vårdnadshavarnas förtret över att i dagens läge inte kunna se recept- och hälsouppgifterna för sina barn över 10 år är synnerligen befogad. Vi påminner dock om att ett minderårigt barns vårdnadshavare kan sköta alla ärenden som gäller barnets recept eller hälsofrågor på apoteket och inom hälso- och sjukvården precis som tidigare. Också i dessa situationer bör hälso- och sjukvården och apoteken kontrollera om den minderåriga eventuellt har meddelat ett förbud.

Kanta-tjänsterna utvecklas fortlöpande dels på basis av respons från kunderna och dels för att överensstämma med ändringar i lagstiftningen. De patientuppgifter som visas på Mina Kanta-sidor kommer från hälso- och sjukvårdens informationssystem, och utvecklingen av dessa system bör ske samtidigt och enhetligt.

Kanta-tjänsterna

SHM
THL
FPA