Patientsamtycken

Genom patientsamtycken garanteras patientens integritet. Patientens muntliga samtycke förutsätts alltid för att man ska få läsa patientens uppgifter i Receptcentret.

För samtycken som ska lämnas in skriftligt finns särskilda Kanta-blanketter som är gemensamma för samtliga hälso- och sjukvårdsorganisationer. Blanketterna finns i Kanta-tjänsternas extranät. Patienten kan begära blanketten från hälso- och sjukvården eller från FPA:s byrå.

Skriftliga samtycken 

  • Samtycke till att en person som företräder patienten sköter patientens hälso- och sjukvårdsärenden
  • Samtycke till att representant för en seriviceproducent som tillhandahåller serviceboende eller hemvård företräder patienten i apoteks- och hälso- och sjukvårdsärenden
  • Återkallande av samtycke
  • Samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheten får ta del av uppgifterna i Receptcentret i andra situationer än vårdsituationer

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård ska alltid försäkra sig om att det är patienten själv som givit samtycket. Patientens identitet ska säkerställas genom ett fotoförsett identitetskort, om hälso- och sjukvårdsenheten inte känner patienten. I telefon ska patientens identitet säkerställas genom frågor som hälso- och sjukvårdsenheten ställer och patienten besvarar.

Samtycke av den som sköter patientens ärenden

En laglig företrädare för patienten har samma rättigheter att sköta ärenden åt patienten som patienten själv. Den lagliga företrädaren kan för patientens räkning ge sitt samtycke till att någon annan tar del av receptuppgifterna.

Med laglig företrädare avses exempelvis ett minderårigt barns vårdnadshavare eller en intressebevakare som utsetts att sköta ärenden som gäller patientens hälsa.

Även någon annan person kan sköta patientens hälso- och sjukvårdsärenden. För det krävs i allmänhet patientens skriftliga samtycke. Hälso- och sjukvårdsenheten sparar uppgifterna i samtycket i sitt eget patientdatasystem. Hälso- och sjukvårdsenheten ska säkerställa identiteten hos den person som sköter patientens ärenden samt dennes rätt att sköta ärendena.

Minderårigs rättigheter

En minderårig kan sköta sina ärenden i anslutning till det elektroniska receptet vid hälso- och sjukvårdsenheten utan sin vårdnadshavare om han eller hon kan anses kapabel att bestämma om sin vård själv. Vårdnadshavaren kan få en sammanställning av de elektroniska recepten på apoteket eller med stöd av granskningsrätten från FPA. Om en minderårig  som konstaterats vara mogen vill förhindra att apoteket lämnar ut receptuppgifter till vårdnadshavaren, måste den minderåriga belägga receptet med förbud inom hälso- och sjukvården.

En vårdnadshavare som inte fyllt 18 får sköta sitt barns hälso- och sjukvårdsärenden.

Patientsamtycken

Genom patientsamtycken garanteras patientens integritet. Patientens muntliga samtycke förutsätts alltid för att man ska få läsa patientens uppgifter i Receptcentret.

För samtycken som ska lämnas in skriftligt finns särskilda Kanta-blanketter som är gemensamma för samtliga hälso- och sjukvårdsorganisationer. Blanketterna finns i Kanta-tjänsternas extranät. Patienten kan begära blanketten från hälso- och sjukvården eller från FPA:s byrå.

Skriftliga samtycken 

  • Samtycke till att en person som företräder patienten sköter patientens hälso- och sjukvårdsärenden
  • Samtycke till att representant för en seriviceproducent som tillhandahåller serviceboende eller hemvård företräder patienten i apoteks- och hälso- och sjukvårdsärenden
  • Återkallande av samtycke
  • Samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheten får ta del av uppgifterna i Receptcentret i andra situationer än vårdsituationer

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård ska alltid försäkra sig om att det är patienten själv som givit samtycket. Patientens identitet ska säkerställas genom ett fotoförsett identitetskort, om hälso- och sjukvårdsenheten inte känner patienten. I telefon ska patientens identitet säkerställas genom frågor som hälso- och sjukvårdsenheten ställer och patienten besvarar.

Samtycke av den som sköter patientens ärenden

En laglig företrädare för patienten har samma rättigheter att sköta ärenden åt patienten som patienten själv. Den lagliga företrädaren kan för patientens räkning ge sitt samtycke till att någon annan tar del av receptuppgifterna.

Med laglig företrädare avses exempelvis ett minderårigt barns vårdnadshavare eller en intressebevakare som utsetts att sköta ärenden som gäller patientens hälsa.

Även någon annan person kan sköta patientens hälso- och sjukvårdsärenden. För det krävs i allmänhet patientens skriftliga samtycke. Hälso- och sjukvårdsenheten sparar uppgifterna i samtycket i sitt eget patientdatasystem. Hälso- och sjukvårdsenheten ska säkerställa identiteten hos den person som sköter patientens ärenden samt dennes rätt att sköta ärendena.

Minderårigs rättigheter

En minderårig kan sköta sina ärenden i anslutning till det elektroniska receptet vid hälso- och sjukvårdsenheten utan sin vårdnadshavare om han eller hon kan anses kapabel att bestämma om sin vård själv. Vårdnadshavaren kan få en sammanställning av de elektroniska recepten på apoteket eller med stöd av granskningsrätten från FPA. Om en minderårig  som konstaterats vara mogen vill förhindra att apoteket lämnar ut receptuppgifter till vårdnadshavaren, måste den minderåriga belägga receptet med förbud inom hälso- och sjukvården.

En vårdnadshavare som inte fyllt 18 får sköta sitt barns hälso- och sjukvårdsärenden.