Liittyminen

1. Mikä on liittymismalli?        

 • Liittymismallilla tarkoitetaan hallinnollista mallia, jolla yritys liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Yksityisen terveydenhuollon liittymismallit ovat samanlaiset sekä lääkemääräyksessä että Potilastiedon arkistossa.
 • Yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat liittyvät Kanta-palvelun käyttäjäksi joko suoraliittymisellä, tai yhteisliittymisellä. Yhteisliittymismallissa pääliittyjä vastaa potilastietojärjestelmästä ja liittää mukanaan samaa tietojärjestelmää käyttävät yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat.
 • Pääliittyjällä tarkoitetaan luvan- tai ilmoituksenvaraista sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelunantajaa, joka vastaa potilasrekisterin ja lokirekisterin teknisestä ylläpidosta. Mukanaliittyjällä tarkoitetaan pääliittyjän tietojärjestelmiä hyödyntävää luvan- tai ilmoituksenvaraista sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelunantajaa, joka liittyy pääliittyjän kautta Kanta-palvelujen käyttäjäksi.

A. Suoraliittyminen ns. perusmalli

 • Palveluntuottajat, joiden koko henkilöstö on työsuhteessa
 • Itsenäiset ammatinharjoittajat.

B. Yhteisliittyminen

 • Pääliittyjän tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat tai yritykset, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää, voivat liittyä pääliittyjän mukana
  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen
 • Pääliittyjä voi liittää mukanaan samassa yritysketjussa, esimerkiksi franchising-ketjuissa tai konsernissa toimivia muita terveydenhuollon toimintayksiköitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää
  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen
 • Kun pääliittyjän hyväksyy toisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan käyttämään Kanta-palveluja järjestelmänsä kautta, tulee tämän tarkistaa, että  

  • asianosaisella toimijalla on voimassa asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen,  
  • sen tiedot on talletettu Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirastn VALVERI-rekisteriin ja  
  • tiedot näkyvät ajantasaisina THL:n SOTE-organisaatiorekisterissä tai itsenäisten ammatinharjoittajien IAH-koodistossa
 • Pääliittyjän ja mukana liittyvien välillä tulee olla Kanta-sopimusmallin mukainen sopimus, jossa todetaan Kanta-palvelujen edellyttämien toimintamallien ja ohjeiden noudattaminen, sekä tähän liittyvät molemminpuoliset vastuut ja velvoitteet
 • Lisätietoja Kanta-palveluihin liittymisestä Kanta-palvelujen käsikirjasta > Liittyminen. 

2. Voivatko yritykset liittyä yksi toimialue kerrallaan, esimerkiksi jos konsernissa on useita toimialueita?                        

 • Kyllä voivat. Silloin kyse on käytön laajennuksesta. 

3. Millä liittymismallilla franchising-ketjuihin kuuluvat yritykset voivat liittyä Potilastiedon arkistoon?  

 • Mikäli ketjuun kuuluvat yritykset käyttävät samaa potilastietojärjestelmää, he voivat halutessaan liittyä yhteisliittymismallilla.
 • Muussa tapauksessa ketju-yritykset tekevät oman liittymishakemuksen ja sitoumuksen.

4. Olen liittymässä ammatinharjoittajana pääliittyjän mukana yhteisliittymismallilla. Tarvitseeko minun tehdä oma omavalvontasuunnitelma, vai riittääkö pääliittyjän tekemä omavalvontasuunnitelma?

 • Asiakastietolain mukaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien, jotka arkistoivat sähköisesti  asiakas- tai potilastietoja, tulee noudattaa omavalvontaa toiminnassaan ja tehdä tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma. Yrityksillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla, jotka arkistoivat potilasasiakirjat sähköisesti, on ollut velvollisuus laatia tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma 31.3.2015 mennessä.
 • Jos itsenäinen ammatinharjoittaja toimii vuokralaisena esimerkiksi lääkäriasemalla ja käyttää lääkäriaseman potilastietojärjestelmää, niin tällaisessa tilanteessa lääkäriaseman tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelmaan tulee olla selkeästi kirjattu, että suunnitelma koskee myös sen tiloissa toimivia itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ammatinharjoittajan tulee toiminnassaan noudattaa tätä omavalvontasuunnitelmaa. Vastuut tulee olla kirjattuna myös lääkäriaseman ja itsenäisen ammatinharjoittajan väliseen sopimukseen. Mikäli ammatinharjoittaja toimii itsenäisesti,  tulee hänen tehdä tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma omaa toimintaansa varten.
 • Pääliittyjä on velvollinen laatimaan tietoturvaan ja -suojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvän omavalvontasuunnitelman kulloinkin voimassa olevien lakien, asetusten sekä kansallisten määräysten ja toimintaohjeiden mukaisesti. Vuokralainen on osaltaan velvollinen noudattamaan omavalvontasuunnitelmaa ja toimimaan sen mukaisesti. Pääliittyjän tulee valvoa mukana liittyvien Kanta-palvelujen käyttöä omavalvonnan vaatimusten mukaisesti. Pääliittyjä vastaa sen kautta liittyneiden terveydenhuollon palvelujen antajien toiminnasta kuten omastaan.

5. Missä asemassa vuokratyöntekijät ovat Kanta-palveluihin liityttäessä. Koskeeko yhteisliittymismalliin kuuluva Sopimus Kanta-palveluun liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä myös työvoiman vuokrauksen kautta tulleita työntekijöitä?

 • Ei koske. Vuokratyöntekijät rinnastetaan yrityksen omiin työntekijöihin.

6.  Mikä on yksityisen terveydenhuollon liittymisen takaraja Potilastiedon arkistoon?    

 • Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajilla on velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon mahdollisimman pian, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Terveydenhuollon palvelujen osalta liittymisvelvoite oli 1.9.2015. Viranomaiset seuraavat liittymisten etenemisestä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli käyttöönottoa viivytetään tarpeettomasti. 
 • Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen ja yksityinen) on liityttävä Potilastiedon arkistoon vuoden 2016 loppuun mennessä.
 • STM on antanut 13.10.2015 asetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 1257/2015), jossa säädetään Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeisistä tiedoista, joiden tulee olla nähtävissä potilaan Tiedonhallintapalvelusta. Asetus säätää Kanta-palveluun tallennettavien asiakirjojen vaiheistuksen.
 • Asetus antaa pohjan Kanta-palvelujen toteuttamiselle lähivuosina. Aikataulut uusien Potilastiedon arkiston tietosisältöjen käyttöönotoista ovat käyttöönoton takarajoja. Uudet toiminnallisuudet voidaan ottaa käyttöön heti, kun potilastietojärjestelmätoimittajat ovat toteuttaneet ne järjestelmiinsä.

7. Millaisia sanktioita tulee, jos ei ehdi liittyä lain määräämään takarajaan mennessä?   

 • Viranomaiset seuraavat liittymisten etenemisestä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli käyttöönottoa viivytetään tarpeettomasti. 

8. Mikä on niiden yritysten liittymisvelvoite, jotka tuottavat sekä terveyspalveluja että sosiaalihuollon palveluja?                   

 • Liittymisvelvoite tulee sen mukaan, minkä lain mukaan palvelua tuotetaan. Esimerkiksi asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja liittyminen tapahtuu vasta myöhemmässä vaiheessa. Esimerkiksi kotisairaanhoito taas terveyspalvelua. Terveydenhuollon palvelujen osalta liittymisvelvoite oli 1.9.2015.

  Jos esimerkiksi konsernissa on erillisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä, niin ne tulisi liittää Kantaan heti kun se on mahdollista. Jos sosiaalihuollon yksikössä, joka liittyy Kantaan vasta myöhemmässä vaiheessa, tuotetaan terveystietoa, tieto tulisi erotella omaan rekisteriin yksikön sisällä. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen tuotantokäyttö aloitetaan vuonna 2018.

9. Mitä kustannuksia Potilastiedon arkistoon liittymisestä tulee yritykselle?      

10. Kuka voi allekirjoittaa Kelalle lähetettävän liittymishakemuksen yrityksessä?             

 • Yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava edustaja.

11. Kanta-palveluihin liittymiseksi tarvitaan yrityksen tunnistetietoja. Mitä pitää tehdä jos yrityksen tiloissa toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot eivät näy itsenäisten ammatinharjoittajien koodistossa (IAH-koodisto) THL:n koodistopalvelussa?                            

 • Jotta Kanta-palveluihin voi liittyä, tulee Kanta-palveluihin liittyvistä toimintayksiköistä ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä tai itsenäisistä ammatinharjoittajista olla ajantasaiset tunnistetiedot THL:n ylläpitämässä koodistopalvelussa (SOTE-organisaatiorekisteri tai IAH-koodisto). Kukin yritys on vastuussa omien tietojensa oikeellisuudesta, myös muiden yritysten tiloissa toimivien osalta. Jos tiloissa toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot eivät näy koodistopalvelussa(IAH-koodistossa), yrityksen on itse huolehdittava, että  tiedot saadaan näkyviin koodistopalveluun.
 • Tarkista hyvissä ajoin, että tunnistetiedot ovat oikein (Ohje tietojen tarkastamiseen). Virheellisten tietojen korjaukset ja lisäykset tehdään aina oman alueen AVI:in (mistä toimilupa on haettu) tai Valviraan (valtakunnalliset luvat).
 • HUOM: Itsenäisten ammatinharjoittajien tietojen näkyminen koodistopalvelussa (IAH-koodistossa) edellyttää y-tunnustietojen ilmoittamista aluehallintovirastoon.