Sanasto

Auditointi

 • Auditointi kohdistuu sekä liitettäviin tietojärjestelmiin että liittyvien organisaatioiden toimintatapaan. Järjestelmissä on oltava riittävät tietoturvaominaisuudet, ja organisaatioiden on otettava ne hyväksyttävällä tavalla käyttöön. Organisaation on läpäistävä auditointi, jotta se voi liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi.
 • sertifiointiprosessin osa, jossa hyväksytty arviointilaitos suorittaa vaatimusten osa-alueen (kuten tietoturvavaatimukset) läpikäynnin tuottaen auditointiraportin ja auditointitodistuksen
  • Lähde: Määräys A-luokkaan kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista tietoturvavaatimuksista

Ekstranet

 • Ekstranet on suojattu viestintäkanava Kanta-palveluja asiakkaiden ja Kelan välillä.

eResepti-palvelu

 • sähköisen reseptin palvelu
 • terveydenhuollolle ja apteekeille tarkoitettu palvelu
 • Palveluun sisältyy
  • Reseptikeskus, jonne tallennetaan kaikki sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot
  • Lääketietokanta-palvelu, lääketiedon tietokanta

Hoitojakso

 • ajanjakso, jonka potilas tai asiakas on kirjattuna avo- tai laitoshoidon saajaksi. (julkari)

Hoitotahto

 • tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmaisee tulevaa hoitoaan koskevat toiveet siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Informointi

 • Kansalaiselle annettava tieto Kanta-palveluista sekä siitä, miten sähköisen reseptin tiedot ja potilastiedot tallennetaan Kanta-palveluihin ja miten potilas voi päättää tietojensa käsittelystä. Informaation voi saada terveydenhuollosta suullisesti tai kirjallisesti. Informoinnin voi saada Potilastiedon arkistosta ja yhteisrekisteristä myös Omakannasta.

Itsenäinen ammatinharjoittaja

 • Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan sellaista terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 2 §:n 1 momentti)

Järjestelmän toimittaja

 • vanha termi, käytetään nykyään termiä järjestelmän valmistaja

Järjestelmän valmistaja (synonyymi tietojärjestelmän valmistaja)

 • taho, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmän suunnittelusta ja valmistuksesta, riippumatta siitä toimiiko tämä taho myös tietojärjestelmäpalvelun tuottajana. Vastaa järjestelmään kohdistuvien vaatimusten toteuttamisesta järjestelmässä.

Kansalliset määritykset

 • Kanta-palveluja koskevat Kanta.fi-sivustolta löytyvät määrittelyt sekä THL:n asettamat määritykset ja määräykset.

Ylös

Kanta

 • Kelan ylläpitämä sähköinen arkisto, jossa säilytetään sähköisiä reseptejä ja potilasasiakirjoja ja myöhemmin myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Kantasta puhuttiin aikaisemmin termillä Kansallinen Terveysarkisto.

Kanta-palvelut

Kelain

 • Kanta-palveluiden käyttöliittymä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Kielto (synonyymit: luovutuskielto)

 • Kielto tarkoittaa tiedon luovutuskieltoa.
 • (luovutuskielto) on tahdonilmaisu, jolla henkilö kieltää resepti- tai potilastietojensa luovuttamisen muille kuin potilastiedot tuottaneelle rekisterinpitäjälle.
 • Reseptiin tehty kielto ei tietyissä tapauksissa koske PKV- ja huumausainelääkkeitä.
 • Potilastiedon arkistossa kielto kohdistetaan yksittäiseen palvelutapahtumaan tai julkisella sektorilla vaihtoehtoisesti palvelunantajan kaikkiin tietoihin. Kun kielto on annettu, ei kiellon alaista potilastietoa saa luovuttaa terveydenhuollossa palvelunantajalta toiselle.
  • Henkilö voi määrätä, että hänen kielletyt tietonsa voidaan luovuttaa hätätilanteessa.

Koodistopalvelu

 • THL:n ylläpitämä valtakunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on julkaista ja jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä tietojärjestelmissä hyödynnettäviä koodistoja, luokituksia, tietosisältöjä  ja termistöjä sekä ylläpitää rekisteritietoja

Käynti

 • Katso palvelutapahtuma

Käyttöloki

 • Tieto, joka muodostuu, kun terveydenhuollon ammattihenkilö hakee käyttöönsä Potilastiedon arkistosta oman rekisterinpitäjänsä potilastietojärjestelmässä luodun potilasasiakirjan. Käyttöloki tallenne siitä, mitä potilasasiakirjoja on käytetty ja kuka niitä on käyttänyt.

Liityntäpiste

 • Tekninen toteutus, josta organisaation tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin terveydenhuollon varmentajan palvelinvarmenteella salattua ja tunnistettua tietoliikenneyhteyttä pitkin.

Loki

 • Rekisteri tai tiedosto, johon tallentuu tietoja tietojärjestelmien tapahtumista ja niiden aiheuttajista.
 • Lokien avulla tapahtumat voidaan jäljittää erilaisia tarkoituksia varten, esim. ongelmanselvityksiin ja tietojen käytön valvontaan.

Lokimerkintä

 • Ks. lokitieto

Ylös

Lokitieto (synonyymi: lokimerkintä)

 • Tietojärjestelmästä automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto.
 • Lokitieto sisältää erilaisia tunnistamistietoja, mm.
  • miten ja milloin tietojärjestelmää on käytetty,
  • tietoja erilaisista virhetilanteista.

Luovutuskielto

 • Ks. kielto

Luovutusloki

 • Tieto, joka muodostuu, kun potilaan tietoja luovutetaan Reseptikeskuksesta tai Potilastiedon arkistosta terveydenhuollon palvelun tarjoajalta toiselle terveydenhuollon palvelun antajalle. 
 • Luovutusloki sisältää tiedot kaikista luovutukseen sisältyneistä potilaan asiakirjoista.

Luovutustapahtuma (synonyymi: tietojen luovutus)

 • Ks. tietojen luovutus

Lääketietokanta

 • Tietokanta, joka sisältää lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot lääkkeistä, niiden hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.

lääketoimitus (synonyymit: toimitus)

 • Apteekin tekemä reseptilääkkeen toimitus asiakkaalle.

Omakanta

 • Täysi-ikäiselle kansalaiselle tarkoitettu henkilökohtainen verkkopalvelu, jossa hän voi katsella omia Kanta-palveluihin tallennettuja resepti- ja potilastietojaan sekä niihin liittyviä lokitietoja. Palvelussa voi myös hallinnoida tietojen luovutuksiin liittyviä suostumuksia ja kieltoja sekä antaa omaan hoitoon liittyviä tahdonilmaisuja.

Palvelunantaja

 • Taho, joka tuottaa terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon palveluja.
 • esimerkiksi toimintayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Palvelutapahtuma

 • Potilaan tietyn sairauden hoitoon tai muuhun syyhyn liittyvä käynti tai hoitojakso terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa.

Palveluyksikkö

 • Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon alainen yksikkö. Tuottaa palveluita terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa.

Ylös

Potilasohje

 • Kirjallinen selvitys, jonka lääkäri antaa potilaalle hänelle samalla hoitokerralla sähköisellä reseptillä määrätyistä lääkkeistä.

Potilastiedon arkisto

 • Potilastiedon arkisto on sähköinen tallennuspaikka, jonne terveydenhuollosta  tallennetaan potilastietoja.
 • eArkisto on Potilastiedon arkiston vanha nimitys.

Potilastiedon arkisto -palvelu

 • Terveydenhuollolle tarkoitettu sähköinen potilasasiakirjojen arkistointipalvelu. Palvelun kautta potilastiedot ovat henkilön suostumuksella käytettävissä hänen hoitoonsa osallistuvien palvelunantajien vastaanotoilla.
 • Palveluun sisältyy asiakirjojen arkistointi ja haku, asiakirjojen hävitys säilytysaikasäännösten perusteella, asiakirjojen luovutukset terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä, potilaan saaman informoinnin käsittely, potilaiden antamien suostumusten ja kieltojen käsittely sekä asiakirjojen luovutuksista syntyvien lokitietojen hallinta.

Potilastiedot (synonyymi: terveystiedot)

 • Potilastiedon arkistoon tallennetut kansalaisen terveyttä koskevat tiedot.

Rekisterinpitäjä

 • Yksi tai useampi henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty. (Henkilötietolaki (523/1999), 3 §)

Reseptiarkisto

 • Keskitetty tietojärjestelmä, jonne sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot arkistoidaan 20 vuodeksi sen jälkeen, kun reseptin määräyspäivästä on kulunut 2,5 vuotta.

Reseptikeskuksen käyttöloki

 • loki, johon kirjataan tiedot Reseptikeskuksessa olevien reseptien ja niihin liittyvien asiakirjojen (esim. sähköisten reseptien lääkeostojen) katselusta ja käsittelystä.
 • Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaan jokaisesta sähköisestä reseptistä tallennetaan Reseptikeskukseen tieto siitä, ketkä ovat katsoneet, muuttaneet tai muuten käsitelleet reseptin tietoja tai mitätöineet reseptin sekä näiden toimenpiteiden ajankohta.

Reseptikeskus

 • Keskitetty tietokanta, jonne tallennetaan sähköiset reseptit ja tiedot apteekkien niihin tekemistä toimituksista.

Sertifiointi

 • Toimenpide, jolla varmistetaan, että Kanta-palveluihin liittyvät organisaatiot ja liitettävät tietojärjestelmät täyttävät tietoturvallisuudelle asetetut vaatimukset.
 • vaatimustenmukaisuuden osoittamisen prosessi, jonka tuloksena täytetään ne edellytykset, joilla tietojärjestelmä tai tietojärjestelmäpalvelu voi saada vaatimustenmukaisuustodistuksen ja merkinnän valvontaviranomaisen rekisteriin vaatimukset täyttävästä tietojärjestelmästä tai tietojärjestelmäpalvelusta
 • (Lähde: Määräys A-luokkaan kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista tietoturvavaatimuksista)

Suostumus

 • Tahdonilmaisu omien tietojen luovutukseen terveydenhuollolle tai apteekille.
 • Kansalainen voi antaa suostumuksen omien reseptitietojen luovuttamiseksi Reseptikeskuksesta terveydenhuoltoon ja apteekeille.
 • omien Potilastiedon arkistoon tallennettujen terveystietojen luovutukselle palvelunantajalta toiselle. Suostumus kattaa aina kaikki palveluun tallennetut terveystiedot ja kaikki luovutustapahtumat (sitä ei anneta luovutuskohtaisesti, vaan kun kansalainen antaa suostumuksensa, voidaan hänen tietojaan käyttää eri terveydenhuollon palvelunantajalla potilaan hoitoa varten).

Ylös

Sähköinen allekirjoitus

 • Sähköisessä muodossa oleva tieto, joka todentaa allekirjoittajan henkilöllisyyden ja varmentaa allekirjoitetun tiedon muuttumattomuuden.

Sähköinen lääkemääräys (synonyymi: sähköinen resepti)

 • Ks. sähköinen resepti

Sähköinen resepti (synonyymi: sähköinen lääkemääräys)

 • Sähköisessä muodossa oleva resepti, joka tallennetaan Reseptikeskukseen.
 • Vanha termi eResepti, jota ei enää käytetä

Terveydenhuollon ammattihenkilö

 • Henkilö, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö); sekä
 • Henkilö, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559), 2 § )

Terveystiedot

 • ks. Potilastiedot

Tietojen luovutus (synonyymi: luovutustapahtuma)

 • Reseptitietojen luovutus Reseptikeskuksesta ja potilastietojen luovutus palvelunantajalta toiselle tai potilasrekisterien välillä.

Tietosuojavastaava

 • Potilas- ja reseptitietojen käsittelyn seuranta- ja valvontatehtävää varten nimetty henkilö terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatiossa, apteekissa ja Kelassa.

Toimintayksikkö (synonyymi palvelunantaja)

 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelunantaja. Yksi Kanta-palveluihin liittyvistä tahoista. Yläkäsite palveluyksikölle.
 • Terveydenhuollon toimintayksikkö (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992)

Toimitus (synonyymit: lääketoimitus)

 • Apteekin tekemä lääketoimitus, kun asiakas ostaa reseptillä määrättyä lääkettä.

Toimitustiedot

 • Tiedot, jotka apteekki tallentaa Reseptikeskukseen potilaan ostamista reseptilääkkeistä.

Ylös

Uudistamispyyntö

 • ks. uusimispyyntö

Uusimispyyntö (synonyymi: uudistamispyyntö)

 • Sähköisestä reseptistä tehtävä pyyntö, kun resepti pitää uusia.

Vahva (sähköinen) tunnistus

 • tällä tarkoitetaan henkilön yksilöimistä ja tunnisteen aitouden ja oikeellisuuden todentamista sähköistä menetelmää käyttämällä perustuen vähintään kahteen seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:
  • salasanaan tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltija tietää;
  • sirukorttiin tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla on hallussaan; tai
  • sormenjälkeen tai johonkin muuhun tunnistusvälineen haltijan yksilöivään ominaisuuteen

Varmenne

 • Sähköinen todistus, joka todentaa henkilöllisyyden tai todentaa henkilöllisyyden ja liittää allekirjoituksen todentamistiedot allekirjoittajaan ja jota voidaan käyttää vahvassa sähköisessä tunnistamisessa sekä sähköisessä allekirjoituksessa
 • Lähde: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
 • Kanta-palveluissa luotettuna tahona, varmentajana, toimii Väestörekisterikeskus.

Varmentaja

 • Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa varmenteita yleisölle
 • Lähde: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
 • Kanta-palveluissa luotettuna tahona, varmentajana, toimii Väestörekisterikeskus.

Varmenteiden sulkulista

 • Luettelo varmenteista, jotka on esim. kortin katoamisen vuoksi suljettu pois käytöstä.

Vetuma

 • Omakannassa käytetty ulkopuolinen tunnistamispalvelu.

Välittäjä

 • palvelun antajan Kanta-liityntäpisteen toteuttamisessa käyttämä palveluntarjoaja, jolla on tässä roolissa mahdollisuus nähdä salaamattomia potilastietoja, esimerkiksi ylläpitotoimien yhteydessä. Välittäjä vastaa välityspalvelun tuottajan omavalvonnan toteuttamisesta sekä siitä, että liityntäpisteen toteuttamisessa täytetään Kanta-välityspalvelua koskevat olennaiset vaatimukset.
 • Välittäjä voi vastata Kanta-liityntäpisteen varmenteen hakemisesta ja hallinnoinnista ja siitä, että liityntäpisteessä käytettävään Kanta-välityspalveluun kohdistuvat sertifiointivaatimukset täyttyvät.

Välityspalvelu (Kanta-välityspalvelu)

 • tekninen ratkaisu, jonka avulla tietojärjestelmä tai tietojärjestelmiä voidaan liittää Kanta-palveluihin, ja jolle voidaan hakea vaatimustenmukaisuustodistus

Välityspalvelun toteuttaja

 • Tietojärjestelmäpalvelun tuottaja, joka toteuttaa teknisen Kantavälityspalvelun, jonka avulla toinen tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluun, vastaa Kantavälityspalvelun tietoturva-auditoinnista sekä Kanta-välittäjäpalvelulta vaadittavista ilmoituksista.
 • Samaa sertifioitua Kanta-välityspalvelua on mahdollista käyttää useissa Kanta-liityntäpisteissä tai useiden eri välittäjien toiminnassa.

Ylös

Yhteenveto (potilaan sähköisistä resepteistä)

 • Tulostettu lista potilaan resepteistä ja niiden toimitustiedoista, jotka on tallennettu Reseptikeskukseen.

Yhteisrekisteri

 • Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Yhteisrekisterin yksiköllä on mahdollisuus luovuttaa hoitosuhteen yhteydessä rekisterissään olevia potilastietoja toiselle samaan yhteisrekisteriin kuuluvalle yksikölle ilman, että siihen vaaditaan potilaan erillistä suostumusta.