Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia 1.11.2021 voimaan tulleesta uudesta asiakastietolaista.

Sivun sisältö perustuu voimassa olevaan asiakastietolakiin ja päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen UKK

Aiemmin tallennettu informointi säilyy voimassa ja toimii rinnakkain uuden Kanta-informoinnin kanssa siten, että tietojen luovuttaminen ei vaarannu.

Asiakkaiden pitää saada uusi Kanta-informointi, mutta kansalaisten uutta ns. massainformointia ei tarvitse lähteä terveydenhuollossa toteuttamaan.

1.11.2021 alkaen Omakantaan kirjautuminen ohjaa suoraan uuteen informointiin, jonka hyväksyminen on edellytyksenä sisäänkirjautumiselle palveluun. 

Terveydenhuollossa uuden informoinnin voi kuitata vastaanotetuksi, kun käytössä olevassa potilastietojärjestelmässä on siihen tarvittava toteutus valmis. Tällöin potilastietojärjestelmä myös tunnistaa sen, jos asiakas on jo saanut Kanta-informoinnin.

Jos asiakas on tarve informoida ennen kuin järjestelmään voidaan tallentaa uusi Kanta-informointi, voidaan se merkitä vanhan informoinnin mukaisesti.

Säilytysajat eivät muutu. Allekirjoitettu suostumus- ja kieltolomake on säilytettävä 12 vuotta suostumuksen antaneen potilaan kuolemasta (tai 120 vuotta syntymästä). 

Ei edellytä. Asiakkaalta ei enää tarvitse pyytää suullista suostumusta Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen katseluun hoitotilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Apteekki voi jatkossakin asiakkaan tai hänen puolestaan asioivan henkilön suullisesta pyynnöstä hakea Reseptikeskuksesta tarvittavat tiedot lääkkeen toimittamista varten.

Aiemmin annetut suostumukset jäivät voimaan ja tietojen luovuttaminen terveydenhuollon palvelunantajien välillä mahdollistui niiden pohjalta. Lain voimaantulon jälkeen suostumuksen termi on luovutuslupa sekä Omakannassa että Potilastiedon arkistossa. 

Uuteen Kanta-informointiin ja luovutuslupaan liittyvien muutosten tulee olla käyttöönotettuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla 31.12.2023 mennessä.

Jos asiakas haluaa antaa luovutusluvan, mutta potilastietojärjestelmässä toteutus ei vielä valmis, voi asiakas antaa nykyisen terveydenhuollossa käytössä olevan suostumuksen potilastietojen luovuttamiseen. Asiakkaalle kerrotaan, että käsite on muuttunut, mutta käyttötarkoitus ei.

Aiemmin asetetut kiellot jäävät voimaan.

Sosiaalihuollon palvelunantajan pitää ottaa käyttöön 

  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelu, johon arkistoidaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjat.
  • Tahdonilmaisupalvelu, jonne arkistoidaan asiakkaan Kanta-informointiin sekä asiakastietojen luovutuksiin liittyvät tahdonilmaisuasiakirjat.

Lisäksi sosiaalihuollon palvelunantaja voi tarvittaessa ottaa käyttöön Resepti-palvelun.

Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajan ja julkisen palvelunjärjestäjän lukuun palvelua tuottavan yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi viimeistään 1.9.2024.

Sellaisen yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan, joka tuottaa sosiaalipalveluja ainoastaan yksityisesti, eli vain asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, ja jolla on käytössään asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, on liityttävä viimeistään 1.1.2026. 

Liittymisvelvoite tulee voimaan riippumatta siitä, mihin sosiaalihuollon palvelutehtävään kuuluvia palveluja palvelunantaja tuottaa.

Asiakastietolain mukaan palvelunantajan on liittymisen jälkeen tallennettava toiminnassa syntyvät asiakasasiakirjat arkistointipalveluun. Tallennusvelvoitteen alkamista on asiakastietolain siirtymäsäännöksellä kuitenkin porrastettu palvelutehtävittäin.

Lisätietoa siirtymäsäännöksestä ja tallennusvelvoitteiden alkamisesta löydät sivulta Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Arkistointia koskevan velvoitteen täyttämiseksi palvelunantajan pitää tallentaa asiakirjat noudattaen THL:n määräystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. THL:n on tarkoitus antaa määräys vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien asiakasasiakirjojen sisällön ja rakenteen pitää noudattaa Sosmeta -palvelussa julkaistuja asiakasasiakirjarakenteita viimeistään silloin, kun asiakasasiakirjat on asiakastietolain siirtymäsäännöksen mukaisesti tallennettava Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Sosiaalihuollossa käytettävät ja asiakastiedon arkistoon tallennettavat asiakirjat on kuvattuna Sosmeta-palvelussa (sosmeta.thl.fi)

 

1.11.2021 voimaan tuleva muutos lainsäädännössä mahdollistaa myös sosiaalihuollon asiakastietojen näyttämiseen Omakannassa. Tietojen näkyminen kansalaiselle Omakannassa edellyttää, että sosiaalihuollon palvelunantajat alkavat tallentaa asiakastietoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Lisäksi edellytetään teknisiä muutoksia sekä Kanta-palveluissa että tietoja tallentavien sosiaalihuollon palvelunantajien asiakastietojärjestelmissä. Sosiaalihuollon asiakastietojen näkymisestä Omakannassa tiedotetaan, kun se on ajankohtaista.