Muutostilanteet Kanta-välittäjille

Muutostilanteet Kanta-välittäjille

Kanta-välittäjien roolit ja vastuut muutostilanteissa.

Kanta-välittäjä

Kanta-välittäjällä tarkoitetaan Kanta-palveluihin liittyvän organisaation Kanta-liityntäpisteen toteuttamisessa käyttämää palveluntarjoajaa, jolla on tässä roolissa mahdollisuus nähdä salaamattomia sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietoja esim. ylläpitotoimien yhteydessä, kts. Kanta-sanasto (thl.fi). 

Kanta-välittäjän ja Kanta-välityspalvelun tuottajan vastuut ja roolit on kuvattu ohjeessa THL 3/2015: Kanta-välityspalvelun sertifiointi ja Kanta-välittäjätahot (pdf).

Omavalvonta

Kanta-välittäjä on velvoitettu suorittamaan omavalvontaa. Lisätietoa sivulla Sertifiointi ja ohjeessa THL 3/2015: Kanta-välityspalvelun sertifiointi ja Kanta-välittäjätahot (pdf). 

Kanta-välittäjälle ei suoriteta ulkoista tietoturvallisuuden auditointia, jos välittäjä ei tarjoa teknistä Kanta-välityspalvelua.

Välittäjärekisteriin hakeutuminen

THL-Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot tietojärjestelmäpalvelujen tuottajista, joilla on valtuutus toimia välittäjänä Kanta-palveluihin liityttäessä, mutta jotka eivät ole apteekkeja tai sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioita. Kanta-välittäjärekisteri ei toimi välittäjätoimeksiantojen tai -valtuutusten rekisterinä, vaan siihen tallennetaan ainoastaan tieto siitä, että organisaatio toimii Kanta-välittäjänä.

Kanta-liityntäpiste

Jokaisella Kanta-palvelujen asiakkaalla on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen asiakkaan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin. Lisätietoja Tekniset liittymismallit -ohjeesta (pdf). 

Kanta-välittäjän liityntäpisteessä tulee olla käytössä Kanta-palvelujen käyttöön sertifioitu välityspalvelu tai sertifioitu luokkaan A kuuluva tietojärjestelmä. Lisätietoa ohjeessa THL 3/2015: Kanta-välityspalvelun sertifiointi ja Kanta-välittäjätahot (pdf).

Palvelinvarmenteen hakeminen

Tuotantokäytössä toimivaan Kanta-liityntäpisteeseen on asennettu Digi- ja väestötietoviraston (ent. VRK) myöntämä palvelinvarmenne. Lisätietoa Digi- ja väestötietetoviraston sivulla Palveluvarmenteet (dvv.fi)

Liityntäpisteen tietojen ilmoittaminen Kanta-palveluun

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa liityntäpisteen tiedot Kanta-palveluun. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio on se taho (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja tai Kanta-välittäjä), joka vastaa liityntäpisteen toteutuksesta ja hakee liityntäpisteelle palvelinvarmenteen.

Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa Kanta-palveluun Liityntäpistetietojen muutosilmoituksella seuraavat muutokset:

  • uusi liityntäpiste 
  • käytöstä poistuva liityntäpiste
  • muutokset liityntäpisteen tietoliikenneyhteyksissä.

Uuden Kanta-välittäjän liityntäpisteen voi ilmoittaa Kanta-palveluun, kun Kanta-välittäjän tiedot löytyvät THL-Kanta-välittäjärekisteristä ja Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt liityntäpisteelle palvelinvarmenteen.

Kanta-palveluja käyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittaa muutostilanteissa Kanta-palveluissa käyttämänsä liityntäpisteen ja järjestelmän teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella. Katso ohje Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa -sivulta.

Välittäjärekisterin tiedot organisaatiomuutostilanteessa

Mikäli Kanta-välittäjän Välittäjärekisterissä oleviin tietoihin kohdistuu muutostarpeita yrityskaupan, fuusion tai vastaavan organisaatiomuutoksen vaikutuksesta, selvitetään ratkaisuvaihtoehdot yhdessä muutosorganisaatioiden, Kelan, THL:n ja Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoiden kesken. Rekisterimuutokset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, jolloin turvataan Kanta-palvelujen katkeamaton ja häiriötön toiminta muutostilanteessa. Muutostilanteesta riippuen Kanta-välittäjän OID-tunnus pyritään pitämään ennallaan, mutta nimet, yhteystiedot ja y-tunnus päivitetään soveltuvin osin. Kanta-välittäjärekisterin tietojen muutoksiin liittyviin kysymyksiin vastaa Kansallinen koodistopalvelu, sähköposti: koodistopalvelu(at)thl.fi.

Sivua päivitetty 19.05.2020