Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut resepti- ja potilastiedot sekä saada tiedot siitä, minne hänen potilastietojaan on luovutettu terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

Potilaalla on seuraavia Kanta-palveluihin liittyviä oikeuksia

 • oikeus tulla informoiduksi Kanta-palveluista
 • oikeus resepti- ja potilaskertomustietojensa tarkastamiseen
 • oikeus luovutustietojensa tarkastamiseen
 • oikeus päättää potilastietojensa luovutuksesta
 • oikeus käyttää Omakanta-palvelua.

Reseptiä koskevat potilaan oikeudet

Informointi 

Potilaalla on oikeus saada tietoa

 • omista oikeuksistaan
 • reseptistä ennen kuin sellainen hänelle ensimmäistä kertaa kirjoitetaan
 • siitä, minne hänen reseptitietojaan voidaan luovuttaa
 • siitä, millä ehdoin ja miten hän voi itse vaikuttaa tietojen liikkumiseen
 • tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista
 • siitä, miten hänen Reseptikeskukseen tallennetut tietonsa on suojattu.

Tiedon voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat toimintayksiköittäin. Informaation voi antaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Tieto uusimispyynnön tuloksesta

Potilaalla on oikeus saada tieto, onko hänen reseptinsä uusittu tai onko uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut.  Potilas voi tiedustella uusitun reseptin tilannetta apteekista tai terveydenhuollon yksiköstä viikon kuluttua siitä, kun uusimispyyntö on tehty.

Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan siitä potilaalle.

Tiedon uusitusta reseptistä tai sen hylkäämisestä voi saada myös tekstiviestillä. Matkapuhelinnumero annetaan uusimisen yhteydessä. Tekstiviestin lähettää Reseptikeskus ja siinä on lääkkeen nimi. 

Tarkastusoikeus omiin reseptitietoihin

Potilaalla on oikeus

 • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen 
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
 • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan.

Jos potilas haluaa tarkastaa Reseptikeskuksessa olevat reseptin tiedot, osoitetaan tarkastuspyyntö Kelalle. Mikäli tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon yksikölle tai apteekille.

Tiedon siitä, missä organisaatioissa tietoja on käsitelty saa kahdella tavalla. Potilas voi katsoa asian Omakannasta tai tehdä lokitietopyynnön Kelalle. Tekemällä lokitietopyynnön Kelalle potilas saa tiedon myös henkilöistä, jotka tietoja ovat katsoneet ja käsitelleet.

Pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla, joita saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Jos potilas katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Potilastietoja koskevat potilaan oikeudet 

Potilas voi tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan. Suostumuksilla ja kielloilla potilas vaikuttaa siihen, miten ja missä hänen potilastietonsa ovat hyödynnettävissä. Omakanta-palvelussa potilas voi katsella ja hyödyntää potilaskertomustietojaan.

Informointi Potilastiedon arkistosta ja Tiedonhallintapalvelusta

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta viimeistään ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä. Hänelle tulee kertoa palveluun tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten hän voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Potilaalle tulee kertoa myös, miten hänen Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista.

Tiedon voi antaa esimerkiksi terveydenhuollon vastaanottohenkilö, sairaanhoitaja tai lääkäri. Informaation voi antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Potilas voi myös itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa.

Potilaan oikeus päättää tietojen luovutuksista

Tietojen luovuttaminen Potilastiedon arkistosta edellyttää potilaan suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Potilas voi rajata antamansa suostumuksen laajuutta tekemällä kiellon. Hän voi kieltää esimerkiksi yksittäiseen hoitokäyntiin tai tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön tai sen rekisteriin liittyvät tiedot.

Potilastiedon arkistoon liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina. Virallisia suostumus- ja kieltolomakkeita saa terveydenhuollosta ja Kelan toimistoista. Suostumuksen voi antaa myös Omakannan kautta.

Tarkastusoikeus omiin potilastietoihin

Potilaalla on oikeus

 • tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun
 • saada tietää, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu hänen Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Potilastietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan tietojen rekisterinpitäjälle. Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, jonka nimissä asiakirjat (esimerkiksi potilaskertomus) ovat syntyneet ja tallennettu. Lokitietopyynnön voi osoittaa myös siihen toimintayksikköön, johon potilastietoja on arkistosta luovutettu.  Mikäli tiedoissa on virhe, osoitetaan korjauspyyntö virheen tehneelle terveydenhuollon palvelujen antajalle (rekisterinpitäjä).

Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela. Potilaalla on oikeus pyytää Kelasta Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja, joita ovat

 • tieto siitä, että potilasta on informoitu Kanta-palveluista
 • potilaan suostumus potilastietojen luovutukseen
 • suostumuksen peruutus
 • potilastietojen luovutuskiellot
 • luovutuskieltojen peruutukset
 • tahdonilmaisut.

Tiedonhallintapalvelua koskevat tarkastus- ja lokitietopyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla. Niitä saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Mikäli potilas haluaa lokitiedot potilastietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä siihen terveydenhuollon palvelujen antajaan, jonka toiminnassa potilastiedot ovat syntyneet tai jolle potilastietoja on luovutettu.

Kela ei voi antaa lokitietoja potilastietojen käsittelystä, vaan niiden tietojen antaminen on laissa säädetty terveydenhuollon palvelujen antajien tehtäväksi.

Potilas voi seurata tietojensa käyttöä ja katselua Omakannan kautta organisaatiotasolla.

Potilaan oikeudet yhteisrekisterissä

Informointi yhteisrekisteristä

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus.

Potilaalle tulee kertoa yhteisestä potilastietorekisteristä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta luovuttaa potilastietoja muille yhteisrekisterissä mukana oleville palvelujen antajille ilman erillistä suostumusta. Informaatio voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Potilas voi saada yhteisrekisteriä koskevan tiedon myös Omakanta-palvelusta.

Potilaalle tulee kertoa siitä, että hän voi kieltää tietojen luovutuksen. Kielto voi koskea toimintayksikköä, rekisteriä tai yksittäistä palvelutapahtumaa. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa. Kiellon voi tehdä toimintayksikössä, jossa on käytössä yhteisrekisteri. Kiellon voi tehdä myös Omakannan kautta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 18.05.2020