Mitä pilottiin osallistuminen edellyttää palveluntuottajilta ja -järjestäjiltä

Mitä pilottiin osallistuminen edellyttää palveluntuottajilta ja -järjestäjiltä

Valinnanvapauden pilotoinnin yksi tavoite on testata, miten eri toimijoiden tietojärjestelmät toimivat yhteen.

Kela neuvoo ja ohjeistaa pilottialueita valinnanvapauden järjestelmien käyttöönotossa julkaisemalla käyttöohjeita ja järjestämällä koulutuksia. Lisätietoja ja käyttöohjeet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Pilottiin osallistuvien pitää kuulua Sote-organisaatiorekisteriin

Valinnanvapauslakiluonnoksen ja sote-palvelujen tuottamista koskevan lakiluonnoksen mukaan jokaisen palveluntuottajan tiedot pitää olla THL:n Sote-organisaatiorekisterissä. Myös julkisten palveluntuottajien pitää kuulua rekisteriin. Lisäksi sote-uudistuksen myötä nykyistä rekisterin tuottajahierarkiaa saatetaan myös joutua muuttamaan. 

Pilottiin osallistuvien pitää kuulua Kantaan

Sote-uudistus edellyttää muutoksia myös Kanta-palveluihin liittyviltä tietojärjestelmiltä ja organisaatioilta. Kanta-palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi organisaatioiden muutostilanteista on koottu ohjeita THL:n sivuille.

Sote-uudistuksessa ja valinnanvapauden piloteissa sote-palvelujen tuottajan täytyy olla liittynyt Kanta-palveluihin. Terveyspalveluja tarjoavalla palveluntuottajalla pitää olla käytössään Potilastiedon arkisto -palvelu, joka mahdollistaa tietojen välittämisen palveluntuottajien kesken.

Muita vaatimuksia pilottialueille

1. Liittyminen Kanta-palveluun ja Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönotto 

Liittyjän tulee täyttää liittymisen vaatimukset (mm. koulutus ja viestintä, tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvonta, osallistuvien yksiköiden täsmälliset ja oikeat tiedot THL:n sote-organisaatiorekistereissä). Katso lisätietoja Kanta-palvelujen käsikirjasta.

Palveluja tuottavilla tahoilla pitää olla käytössään järjestelmäkokonaisuus, jossa on toteutettu seuraavat asiat:

Palvelujen tuottajan pitää arkistoida tiedot viipymättä. Tietojen viivytyksetön toimittaminen Kanta-palveluihin on varmistettava sekä palvelujen tuottajan että järjestäjän toiminnassa toimintatapojen ja tarvittaessa sopimusten kautta. Lisäksi järjestäjän pitää tarvittaessa kyetä hakemaan ja käyttämään jokaisen palveluntuottajan tuottamia asiakirjoja.

2. Potilastietojen tallentaminen ja hyödyntäminen palvelunjärjestäjän rekisteristä 

Lisätietoja ostopalvelujen hallinnasta ja ostopalveluvaltuutuksesta järjestäjän ja tuottajan osalta löytyy Potilastiedon arkistoinnin vaatimuksista (luku 4).

3. Asiakastietolain muutokset 

Asiakastietolakiin tulevat muutokset toteutetaan voimaantulosäädösten mukaisesti (sisällön ja voimaantulon tarkennuksista vastaa STM).

Toteutusten edistäminen pilottien aikana

  • Potilastiedon arkisto: vaiheistusasetuksen (sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 1257/2015) mukaisen tietosisällön arkistoiminen
    • mm. suun terveydenhuolto, kuva-aineistot, keskeiset terveystiedot, terveys- ja hoitosuunnitelma (edeltää tulevaa asiakassuunnitelmaa, sisältää jo henkilökohtaisen budjetin edellyttämiä tietoja)
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
    • Piloteissa ei edellytetä palvelunantajien liittymistä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, mutta liittymisen edistäminen pilottien aikana on toivottavaa.
  • Myös muiden Kanta-julkaisuaikataulun mukaisten toiminnallisuuksien edistäminen tukee pilotteja.

Huom. Sote-uudistuksen 2020–2021 tavoitetilan mukaiset ratkaisut, vaatimukset ja määrittelyt tarkentuvat edelleen. Valinnanvapauden pilottiin osallistuvat alueet pääsevät vaikuttamaan tarkennuksiin ja ratkaisuihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 12.03.2019