Käyttöönotto

Käyttöönotto

Kanta-palvelujen käyttöönotto on mahdollista, kun organisaatiolla on tekniset ja hallinnolliset valmiudet palvelun käyttöönottoon ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain. Kestoon ja sisältöön vaikuttaa keskeisesti käyttöönottavan organisaation valmiudet prosessin alussa sekä se, otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä. Sertifioidulla järjestelmällä käyttöönottoprosessin läpivieminen kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen noin 3-6 kuukautta. Jos järjestelmää ei ole sertifioitu, on aikaa hyvä varata vähintään vuosi. 

Kanta-palvelujen tuotantokäytön aloittaminen edellyttää käyttöönottavalta organisaatiolta

 • omavalvontasuunnitelma on päivitetty
 • tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjen vaatimukset on toteutettu
 • valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintamallit on otettu käyttöön
 • henkilökunta on koulutettu
 • käytössä on sertifioitu järjestelmä, jolla Kanta-palvelua tullaan käyttämään
 • palvelun käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet on tehty
 • tuotannonaikaisista toimintamalleista (kuten toiminta häiriötilanteissa) on sovittu.


Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuutta.

Käyttöönotettavissa olevat palvelut

 • Potilastiedon arkisto     
 • Resepti  
 • Omakannan Omatietovaranto    
 • Kuva-aineistojen arkisto    
 • Vanhojen asiakirjojen arkisto    
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto    
 • Lääketietokanta    
 • Kelain    


Yksityisen terveydenhuollon erityispiirteet

Mikäli kyseessä on palvelun käyttöönotto yhteisliittymismallilla yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla alla olevan sopimusmallin mukainen sopimus kaikkien sen kautta Kanta-palveluja käyttävien itsenäisten ammatinharjoittajien sekä toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköiden kanssa. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

•    Sopimus Kanta-palveluun liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä 
•    Sopimuksen liite: Vuokralaisen käyttämät Kanta-palvelut 


Lääkemääräyksen laatiminen ammattioikeuden perusteella

Lääkärit ja hammaslääkärit, jotka eivät lääkemääräystä laatiessaan toimi terveydenhuollon toimintayksikössä tai yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) merkittynä itsenäisenä ammatinharjoittajana, voivat laatia lääkemääräyksiä web-käyttöliittymäpalveluilla. Esimerkkinä eläkkeellä tai vapaa-ajalla tapahtuva lääkkeen määrääminen.

Web-käyttöliittymäpalveluja tarjoavat Kanta-palveluvälittäjät. Lääkkeenmäärääjä ja Kanta-palveluvälittäjä tai Kanta-palveluvälittäjän valtuuttama palveluntarjoaja tekevät keskinäisen sopimuksen web-käyttöliittymäpalvelun käytöstä. Alla oleva malli Kanta-palvelujen käyttöehdoista on tarkoitettu huomioitavaksi keskinäisessä sopimuksessa.

 

Ammattioikeuden perusteella lääkemääräyksiä laativilta lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä ei edellytetä erillistä liittymistä Kanta-palveluihin.
Kela tulee toimimaan Kanta-palveluvälittäjänä. Kelan tekemä web-reseptipalvelu on Kelain.
 

Last updated 21.06.2018