Lausuntopyyntö: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt (8/004/2021)

Lausuntopyyntö: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt (8/004/2021)

Kansaneläkelaitoksen Kanta-palvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät lausuntoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kansallisista määrittelyistä.

Lausuntoja pyydetään seuraavista määrittelyistä:

Lausuntokierroksen tarkoitus on kerätä näkemyksiä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kansallisista määrittelyistä.  

Lausuntokierros on päättynyt 7.1.2022. 

Lausuntokierroksen jälkeen Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos viimeistelevät määrittelyt palautteiden pohjalta. Sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan ja palveluntuottajan käyttää palvelunjärjestäjän järjestelmää kansalliset määrittelyt julkaistaan maaliskuussa 2022. Asiakkaan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamien asiakirjojen määrittelyn julkaisuaikataulu täsmentyy myöhemmin. 

Lausuttavana ollut materiaali

Luovutustenhallinnan määrittelyistä lausuttavana oli sekä jo tuotannossa olevia määrittelyitä, kuten Rajapintakäyttötapaukset ja Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli, että uusia määrittelyitä, kuten sosiaalihuollon kieltoasiakirjan tietosisältö. 

Sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutustenhallinnan määrittelyt

 • Tausta-aineisto: Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus 

Toiminnalliset määrittelyt

 • Kanta-palvelun käsikirja sosiaalihuollon toimijoille, luku 11.4 Asiakastietojen luovuttaminen
 • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille,
  • Haku-välilehti, Luovutushakuja koskevat vaatimukset ja Kiellon, luovutusluvan ja informoinnin hakua koskevat vaatimukset
  • Palauttaminen-välilehti, Luovutuksella saatujen asiakastietojen käsittelyä koskevat vaatimukset ja Luovutusluvan, kiellon ja informoinnin vastaanottaminen
 • Tiedonhallinnan tukiprosessit, Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely ja asiakastietojen haku toisen rekisterinpitäjän rekisteristä
 • Rajapintakäyttötapaukset, luvut 17-33

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tekniset määrittelyt

 • Sosisaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjastandardi

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietosisältömäärittelyt

 • Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli, sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirjan ja sosiaalihuollon kieltoasiakirjan metatiedot
 • Sosiaalihuollon metatietomalli - Metatietoesimerkit, sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirjan ja kieltoasiakirjan metatietoesimerkit
 • Sosiaalihuollon luovutuslupa-asiakirja (Sosmeta)
 • Sosiaalihuollon kieltoasiakirja (Sosmeta)

Palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää

 • Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille
  • Käyttövaltuudet ja tietoturva –välilehti, palveluntuottaja käyttää palvelunjärjestäjän tietojärjestelmää

Asiakkaan tai muun yksityishenkilön allekirjoittamien asiakirjojen määrittelyt

Sosiaalihuollossa laaditaan asiakasasiakirjoja, joihin tarvitaan sosiaalihuollon asiakkaan, hänen laillisen edustajansa tai muun yksityishenkilön allekirjoitus. Tällaisiksi asiakasasiakirjoiksi on tunnistettu ja määritelty 30 sosiaalihuollon asiakasasiakirjaa, jotka on listattu alla. Pääperiaatteena määrittelyssä on, että asiakkaan allekirjoitus vaaditaan vain niihin asiakasasiakirjoihin, joihin allekirjoittamista edellytetään lainsäädännössä tai joiden oikeusvaikutukset ovat merkittäviä ja joissa asiakkaan tahdonilmaisu tulee todentaa luotettavalla tavalla.

Lausunnon antajia pyydetään huomioimaan, että lausuntopyyntö koskee nimenomaisesti asiakkaan/asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön allekirjoitusta vaativia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Ammattihenkilön allekirjoitettavat asiakasasiakirjat on jo määritelty ja ammattihenkilön allekirjoitusta koskevat määrittelyt on kuvattu julkaisussa Kanta-palveluiden käsikirja sosiaalihuollon toimijoille, luku 9.8. Asiakkaan, asiakkaan laillisen edustajan tai muun yksityishenkilön tuottaman sähköisen allekirjoituksen toteutustavat ovat vielä ratkaisematta.

Palvelutehtäville yhteiset asiakirjat

 • Sosiaalihuollon kuulemisasiakirja
 • Sopimus sosiaalisesta luotosta
 • Sopimus työelämään osallistumiseen liittyvästä sosiaalipalvelusta
 • Sopimus yksityisesti järjestettävästä sosiaalipalvelusta
 • Sosiaalihuollon valtakirja
 • Suostumus sosiaalihuollon lausuntopyyntöön
 • Sosiaalisen luoton valtakirja

Perheoikeudelliset palvelut

 • Lapsen syntymän jälkeinen isyyden tunnustamisasiakirja
 • Lapsen syntymän jälkeinen äitiyden tunnustamisasiakirja
 • Lapsen syntymää edeltävä isyyden tunnustamisasiakirja
 • Lapsen syntymää edeltävä äitiyden tunnustamisasiakirja
 • Isyyden tunnustamisen kuulemisasiakirja
 • Äitiyden tunnustamisen kuulemisasiakirja
 • Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen näytteenottoasiakirja
 • Avioliiton aikana syntyneen lapsen vanhempien neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi
 • Avioliiton aikana syntyneen lapsen vanhempien neuvotteluasiakirja äitiyden selvittämiseksi
 • Lapsen neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi
 • Synnyttäneen äidin tai mahdollisen toisen äidin neuvotteluasiakirja äitiyden selvittämiseksi
 • Äidin tai mahdollisen isän neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi
 • Lapsen elatussopimus
 • Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus
 • Puolison elatussopimus
 • Lapsen suostumus adoptioon
 • Suostumus adoptioon
 • Isyyden tunnustamisen hyväksymisasiakirja
 • Äitiyden tunnustamisen hyväksymisasiakirja
 • Oikeudenomistajan suostumus

Lastensuojelu

 • Lastensuojelun kuulemisasiakirja

Työikäisten palvelut

 • Aktivointisuunnitelma

Vammaispalvelut

 • Hakemus tahdosta riippumattomasta erityishuollosta 
Last updated 19.1.2022