Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Kanta-palvelut noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Kanta-palveluissa henkilötietojen käsittely perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Niistä tiedoista, joissa Kela on rekisterinpitäjänä, saat tietoa tietosuojaselosteista. Sosiaalihuollon asiakastiedoista ja terveydenhuollon potilastiedoista saat tarkempaa tietoa kyseisen palvelun antajalta.

Siitä, miten Kela käsittelee henkilötietoja etuustoiminnassa, voit lukea lisää Kelan tietosuoja-sivulta.

Sinulla on seuraavat oikeudet Kanta-palveluihin liittyen

 • oikeus resepti- ja potilaskertomustietojensa tarkastamiseen

 • oikeus luovutustietojensa tarkastamiseen

 • oikeus tulla informoiduksi Kanta-palveluista

 • oikeus päättää potilastietojensa luovutuksesta

 • oikeus käyttää Omakanta-palvelua. 

Alla on tarkemmin kerrottu oikeuksistasi. Tutustu myös resepteihin liittyviin oikeuksiisi.  

Informointi Potilastiedon arkistosta, Tiedonhallintapalvelusta ja yhteisrekisteristä

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta ensimmäisen hoitotapahtuman yhteydessä, kun toimintayksikkö on liittynyt Potilastiedon arkiston käyttäjäksi. Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten potilas voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn sekä muista potilaan kannalta merkityksellisistä seikoista. 

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Yhteisrekisterissä olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta sen jälkeen, kun hän on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Informaation yhteydessä potilaalle tulee myös kertoa siitä, että potilaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus rekisterinpitäjien ja rekisterien välillä. Informaatio voidaan antaa joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Potilas voi itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa.

Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen käsittely 

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat sen terveydenhuollon toimintayksikön käytössä, joka on tallentanut tiedot. Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää vain ne terveydenhuollon työntekijät, joilla on käyttöoikeudet Potilastiedon arkiston tietoihin. Hoitosuhde varmennetaan tietoteknisesti.

Jos potilastietoja haetaan Potilastiedon arkistosta toisen toimintayksikön potilasrekisteristä, kyseessä on potilastiedon luovutus, johon tarvitaan potilaan suostumus. Kun potilas on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin voi potilaan tietoja luovuttaa ilman erillistä suostumusta, kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Potilastiedon suostumus ja luovutuskielto

Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Ennen suostumuksen antamista potilasta tulee informoida Potilastiedon arkistoon tallennetuista tiedoista ja niiden käytöstä sekä siitä, että potilas voi rajoittaa tietojen luovutusta. 

Potilas voi rajata potilastiedon luovutusta tekemällä kiellon. Potilas voi kieltää yksittäisen hoitokäynnin tai kieltää myös julkisen sektorin osalta tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön liittyvien potilastietojen luovutukset. 
Suostumus ja kielto tehdään terveydenhuollossa paikan päällä tai Omakanta-palvelussa. Terveydenhuollossa tehdyt potilastiedon luovutukseen liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina ja ne tulee aina allekirjoittaa. Virallisia lomakkeita saa terveydenhuollosta. 
Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voi perua milloin tahansa.

Tarkastusoikeus omiin tietoihin

Potilaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tärkeintä asiakkaan näkökulmasta on tunnistaa se, mille rekisterinpitäjälle hän kohdentaa pyyntönsä. Kansallinen lainsäädäntö määrittelee Kelan Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjäksi. Näin ollen asiakas voi pyytää Kelasta vain Reseptikeskukseen ja Tiedonhallintapalveluun tallennetut tietonsa.

Kansallinen lainsäädäntö määrittelee hoito- eli potilastietojen rekisterinpitäjäksi terveydenhuollon toimintayksikön, jonka toiminnassa potilaan hoito- eli potilastieto on tallennettu. Kelalla ei ole laillista oikeutta luovuttaa asiakkaan potilastietoja Potilastiedon arkistosta. Jos asiakas haluaa pyytää potilastietojensa tarkastusta tai potilastietojen käsittelystä muodostuneita lokitietoja, tulee niitä pyytää siitä terveydenhuollon toimintayksiköstä, jossa asiakas on asioinut. 

Potilaalla on oikeus

 • tarkistaa potilastiedot, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon 
 • saada tietää, kuka on käsitellyt ja kenelle on luovutettu hänen Potilastiedon arkistoon tallennettuja potilastietoja.

Edellä mainitut tiedot asiakkaan tulee pyytää terveydenhuollosta.

 • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Tiedonhallintapalveluun
 •  saada tietää, kuka on käsitellyt ja kenelle on luovutettu hänen Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja.

Nämä tiedot asiakas saa pyynnöstä Kelasta

 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Potilastietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan potilasasiakirjan rekisterinpitäjälle. Potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon palvelunantaja, jonka nimissä asiakirjat (esimerkiksi potilaskertomus) ovat syntyneet ja tallennettu. Potilastietojen käsittelystä muodostuneiden lokien pyyntö tulee osoittaa siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, johon potilastietoja on Potilastiedon arkistosta luovutettu.

Jos asiakkaan potilastiedoissa on virhe, asiakkaan tulee osoittaa korjauspyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi virheen tehneelle terveydenhuollon palvelujenantajalle (potilasasiakirjan rekisterinpitäjälle).

Kela on Tiedonhallintapalveluun tallennettujen tietojen rekisterinpitäjä.

Tiedonhallintapalveluun tallennetaan tieto siitä, että 

 • potilasta on informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (Kanta-palvelut) ja yhteisrekisteristä
 • potilaan on antanut suostumuksen potilastietojensa luovuttamisesta
 • potilas on peruuttanut antamansa suostumuksen
 • potilas on rajannut potilastietojensa käyttöä luovutuskiellolla
 • potilas on peruuttanut antamansa luovutuskiellon
 • potilas antanut hoitotahdon
 • potilas on antanut kantansa elinluovutukseen.


Potilaalla on oikeus pyytää edellä mainitut tiedot Kelasta. Tiedonhallintapalveluun tallennettujen tietojen tarkastuspyynnöt ja näiden tietojen käsittelystä muodostuneiden lokien pyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla.  Niitä saa Kanta-palveluja käyttävistä terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista.

Tietojen poisto ja siirto järjestelmästä toiseen

Kelan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi rekisteröidyllä ei ole oikeutta poistaa Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan eikä oikeutta siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 17 ja 20).
Potilastiedon arkistoon ja Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietoja säilytetään 12 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Lue lisää

Sivua päivitetty 31.07.2018