Informointi rajat ylittävästä reseptistä Portugalissa

Informointi rajat ylittävästä reseptistä Portugalissa

Tämän tiedotteen tarkoituksena on antaa potilaille tietoa heidän henkilötietojensa vaihdosta valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa tiiviissä, avoimessa, ymmärrettävässä ja yksiselitteisessä muodossa.

Mikä on sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri?

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHealth Digital Service Infrastructure, eHDSI) ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset, jotka osallistuvat hoitoon ja lääkkeiden toimittamiseen, saavat käyttöönsä potilastietoja turvallisesti ja vaivattomasti.

Infrastruktuurin ansiosta EU-maiden asukkaiden potilastietoja on mahdollista tarkastella sähköisesti milloin tahansa kaikkialla EU:ssa.

Siihen käytetään kunkin maan nimeämän sähköisten terveyspalvelujen kansallisen yhteyspisteen määrittämää suojattua yhteyttä.

Kukin sähköisten terveyspalvelujen kansalliseksi yhteyspisteeksi nimetty organisaatio on rekisterinpitäjänä vastuussa potilasrekisteriinsä sisältyvien tietojen keräämisestä, säilyttämisestä, siirtämisestä ja muista käsittelytoimista.

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi tallennetaan, siirretään ja säilytetään sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa hoito tapahtuu.

Mistä henkilötietojen luokista on kyse?

 • Potilaskertomus – terveyteesi liittyvät perustiedot kerätään asuinmaastasi, jotta pystyt saamaan hoitoa toisissa EU-maissa. Potilaskertomukseen sisältyvät tärkeät potilastiedot, kuten allergiat, nykyinen lääkitys, aiemmat sairaudet ja leikkaukset. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta sinua voidaan hoitaa asianmukaisesti ulkomailla.
 • Sähköinen lääkemääräys ja sähköiset toimitustiedot – voit saada lääkemääräyksen terveyspalvelujen tarjoajalta siinä maassa, jossa olet vakuutettuna, ja hankkia lääkkeet apteekista jossakin toisessa EU-maassa. Sähköinen lääkemääräys sisältää olennaisilta osin samat tiedot kuin tavallinen paperiresepti eli lääkärin, potilaan ja määrätyn lääkkeen tunnistetiedot. Sähköisiin toimitustietoihin sisältyvät lisäksi tiedot toimitetusta lääkkeestä.

Nämä tiedot ovat saatavana, jos henkilötietosi on jo rekisteröity sähköisessä muodossa vakuutusmaassasi.

Mikä on henkilötietojesi käytön oikeusperusta?

Kun saat hoitoa tai lääkkeitä ulkomailla, tietosi kirjataan hoidon antavassa maassa luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja kyseisen maan lainsäädännön sekä asianomaisen terveyspalvelujen tarjoajan käytäntöjen mukaisesti.

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Terveystietojasi käytetään ainoastaan henkilökohtaista hoitoasi tai lääkkeiden tarjoamista varten.

Joissakin EU-maissa henkilötietoja voidaan kuitenkin käyttää tietyin edellytyksin myös muihin laissa kirjattuihin tarkoituksiin, kuten tilastointi-, seuranta- ja tutkimustarkoituksiin kansanterveyden laatunäkökohtien parantamiseksi.

Jos eHDSI:hin osallistuvat EU-jäsenvaltiot käyttävät tietoja toissijaisiin tarkoituksiin, ne ovat sitoutuneet tarvittaessa toteuttamaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia (esim. henkilötietojen anonymisointi).

Portugalissa henkilötietojasi voidaan hoitotarkoitusten lisäksi käyttää ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 89 artiklan mukaisiin tarkoituksiin.

Kuka käsittelee tietoja ja kenellä on pääsy niihin?

Potilastietoihisi pääsevät käsiksi vain valtuutetut ja yksilöidyt terveydenhuollon ammattilaiset, jotka osallistuvat hoitoosi tai lääkkeiden toimittamiseen, hoitomaan luottamuksellisuusperiaatteita noudattaen.

Kukin maa on sitoutunut varmistamaan, että nämä terveydenhuollon ammattilaiset (lääkärit, sairaanhoitajat, farmaseutit ja muut rajat ylittävään potilastietojen vaihtoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset) ja maassa toimivat terveyspalvelujen tarjoajat saavat riittävästi tietoa ja koulutusta velvollisuuksistaan.

Kun tietoja siirretään eHDSI:n kautta EU-maasta toiseen, kukin vastaanottaja on vastuussa kyseisten tietojen käsittelystä sille kuuluvien tietojenkäsittelytoimien mukaisesti. Vastuu tietojenkäsittelystä on seuraavilla tietojen vastaanottajilla:

 • hoidon tarjoava terveydenhuollon organisaatio
 • apteekki, josta potilas hankkii reseptilääkkeet
 • sähköisten terveyspalvelujen kansallinen yhteyspiste siinä maassa, johon tiedot siirretään.

eHDSI:n verkkosivuilta (ec.europa.eu, sivustoa päivitetään parhaillaan) löytyy tietoa osallistuvista EU-jäsenvaltioista. Tietojen siirtämiseen käytetään kunkin maan nimeämän sähköisten terveyspalvelujen kansallisen yhteyspisteen tarjoamaa suojattua yhteyttä.

Millaisia henkilötietoja käsitellään?

Seuraavassa annetaan tarkempia tietoja siitä, mitä erilaisia tietoja käsitellään, kun saat hoitoa tai lääkkeitä hoitomaassa:

Potilaskertomus:

 • ulkomaisen potilaan tunnistetiedot
 • allergiat
 • lääkitys
 • diagnoosi ja sairaudet
 • leikkaukset ja toimenpiteet
 • muut vakuutusmaan potilaskertomuksessa antamat terveystiedot

Sähköinen lääkemääräys / sähköiset toimitustiedot:

 • ulkomaisen potilaan tunnistetiedot
 • ulkomaisen potilaan voimassa olevat lääkemääräykset
 • lääkemääräys, joka portugalilaisen apteekin on tarkoitus toimittaa
 • hoitomaahan annettavat tiedot lääketoimituksesta

Missä ja miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Kerättyjä henkilötietoja voidaan tallentaa terveydenhuollon yksiköiden tietojärjestelmiin sekä vakuutusmaassasi että hoitomaassa. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään. Portugalissa sovelletaan säilytysaikoja, jotka määritellään kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisen tietosuojaviranomaisen 26. huhtikuuta annetun lain nro 67/98 nojalla aiemmin myöntämissä luvissa.

Säilytysajat muissa jäsenvaltioissa voivat olla erilaisia. Tarkempia tietoja säilytysajoista jäsenvaltioissa esitetään eHDSI:n verkkosivustolla. (ec.europa.eu, sivustoa päivitetään parhaillaan)

Pidemmät säilytysajat ovat mahdollisia ainoastaan arkistointia ja tieteellistä tai historiallista tutkimustyötä varten edellyttäen, että toteutetaan yksityisyyttä suojaavia erityistoimenpiteitä (kuten anonymisointi).

Tietojen käyttöoikeus

Jos et salli henkilötietojesi käsittelyä eHDSI:ssä, niitä ei voida käyttää hoitoasi varten eikä lääkkeittesi toimittamiseen tämän järjestelmän kautta ollessasi toisessa EU-maassa.

Jos annat luvan henkilötietojesi käsittelyyn tässä järjestelmässä, pääset katsomaan itseäsi koskevia tietoja hoidon tai lääketoimituksen yhteydessä tai muussa tapauksessa lähettämällä asiaa koskevan pyynnön seuraavalle taholle: Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sähköpostiosoite atendimento@sns24.gov.pt, puhelin 808242424.

Voit pyytää oikeutta henkilötietojesi tarkasteluun myös asiaankuuluvalta terveydenhuollon organisaatiolta omassa vakuutusmaassasi tai tapauksen mukaan terveydenhuollon ammattilaiselta (kuten lääkäriltä, sairaanhoitajalta, farmaseutilta tai muilta rajat ylittävään tietojen vaihtoon osallistuvilta terveysalan ammattilaisilta) hoitomaassa.

Sinulla on myös oikeus vastustaa tai pyytää rajoittamaan tietojen käsittelyä sekä oikeus saada tiedot oikaistua tai poistettua ilman aiheetonta viivästystä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarvittaessa.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valvontaviranomaiselle kantelu tilanteesta riippuen joko asuinmaassasi tai hoitomaassa.

Portugalin tietosuojaviranomainen on Comissão Nacional de Protecção de Dados, jonka yhteystiedot ovat:

Comissão Nacional de Protecção de Dados
Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa, Portugal
Puhelin: (+ 351) 21 392 84 00
Faksi: (+ 351) 21 397 68 32
Sähköposti: geral@cnpd.pt

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
Avenida da República, 61, 1050-189 Lisboa
Sähköposti: secretariado@spms.min-saude.pt
Puhelin: 211 545 600

Tietosuojavastaava:

Sähköposti: dpo@spms.min-saude.pt
Puhelin: 211 545 600

 

Sivua päivitetty 13.5.2022