Kuka näkee tietoni?

Kuka näkee tietoni?

Resepti- ja terveystietojasi saa käyttää vain asiakas- tai hoitotilanteessa, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa lääkettä haettaessa. Omakannasta näet missä tietojasi on käsitelty.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja saa käsitellä vain terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu edellyttää työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia. Tietojen katselu edellyttää myös aina hoito- tai asiakassuhdetta ja potilaan suostumusta.

Kuka saa käsitellä reseptitietojani?

Reseptitietojen käsittely edellyttää terveydenhuollon ammattikorttia ja työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia Reseptikeskukseen. Tietojen katselu edellyttää hoito- tai asiakassuhdetta ja potilaan suostumusta.

Terveydenhuollossa Reseptikeskukseen pääsevät lääkärit, hammaslääkärit ja näiden alojen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tarvittavat opinnot sekä sairaanhoitajat. 

Apteekeissa Reseptikeskuksessa olevia tietoja saavat katsoa lääkkeen toimittamiseen oikeutetut henkilöt, kuten proviisorit, farmaseutit ja farmasia-alan opiskelijat. 

Reseptejäsi saa katsoa seuraavissa tilanteissa

  • Lääkäri saa katsoa reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut.
  • Apteekeissa lääkkeen toimittajat saavat katsoa reseptit, kun lääkkeitä haetaan.
  • Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa reseptejäsi, jos annat siihen luvan suullisesti.

Ilman sinun lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa. Poikkeus: Jos lääkäri määrää PKV- ja huumausainelääkkeen reseptin, hän voi katsoa niiden lääkkeiden reseptit. Omakanta-palvelussa voit kieltää, että toiset lääkärit ja apteekit eivät näe reseptitietojasi. Muista silloin, että saat lääkkeesi apteekista vain, kun näytät potilasohjeen tai tulostetun yhteenvedon resepteistä.

Kuka saa käsitellä terveystietojani?

Potilastiedon arkistoon pääsevät vain terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt, joilla on terveydenhuollon varmentajan myöntämä ammattikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet tietoihin. 

Tietojen luovutus terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä edellyttää aina hoitosuhdetta ja potilaan suostumusta.

Potilastietojen käsittelyn periaatteet

  • Potilastiedon arkistossa olevat potilastiedot ovat sen terveydenhuollon toimijan käytössä, joka on tallentanut tiedot.
  • Tietojen luovuttamiseen muille terveydenhuollon toimijoille tarvitaan suostumus sinulta.
  • Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä olevat ja siihen tallennettavat potilastiedot. Voit kuitenkin rajata tietojesi käyttöä kiellolla. 
  • Voit peruttaa suostumuksen tai kiellon terveydenhuollossa tai Omakannassa.

Miten voin tarkistaa, kuka tietojani on käyttänyt?

Omakannasta näet, mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet resepti- tai terveystietojasi Kanta-palvelujen kautta. 

Näin voit tarkistaa Omakannasta missä tietojasi on käsitelty: 

  1. Kirjaudu Omakantaan
  2. Katso reseptitiedot: Avaa reseptin tiedot klikkaamalla reseptin määräyspäivämäärää. Sivun alareunasta näet kohdasta Tietojen luovutukset, missä reseptitietojasi on käsitelty.
  3. Katso terveystiedot: Näet vasemmassa valikossa kohdan Terveystietojen luovutukset. Täältä näet tahot, joille terveystietojasi on luovutettu.

Tavallisesti terveystietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi terveyskeskus, työterveyshuolto tai yksityisen lääkärikeskuksen laboratorio. Reseptien osalta tietojen käsittelijä on lääkkeen määrääjä tai apteekissa farmaseutti, joka on toimittanut lääkkeen pyynnöstäsi. Tietoja lukeneiden henkilöiden nimet eivät lue Omakannassa terveydenhuollon ammattilaisten yksityisyydensuojan takia. Rajaus perustuu reseptilakiin ja asiakastietolakiin.

Potilastietojärjestelmässä olevien tietojen käyttölokia ei talleteta eikä näytetä Omakannassa vaan terveydenhuollon yksiköissä. Nämä tiedot voit pyytää siltä organisaatiolta, jossa tietojen käsittely on tehty.

 

Näet Omakannasta missä tietojasi on käsitelty

Löydät omat terveystiedot ja reseptit Omakanta-palvelusta. Omakannasta näet myös milloin ja mikä terveydenhuollon yksikkö tai apteekki on tietojasi käsitellyt Kanta-palvelujen kautta.

Jos epäilet väärinkäytöstä tietojesi käsittelyssä

Useimmiten tietoja käsitelleen yksikön näyttäminen Omakanta-palvelussa riittää, jos tunnistat asioineesi tietyssä terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa tiettynä ajankohtana. Jos epäilet tietojesi väärinkäytöstä, niin voit pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet sinua koskevia tietoja. Toimi näin: 

Potilastiedot

Ota yhteyttä sen terveydenhuollon yksikön tietosuojavastaavaan, jossa potilastietojen käsittely on tapahtunut. Voit pyytää selvityksen tietojesi käytön perusteista ja tarvittaessa lokitiedot ammattihenkilöistä, jotka ovat käsitelleet ja katselleet terveystietojasi.

Lokitiedot pyydetään aina rekisterinpitäjältä. Terveystietojen rekisterinpitäjä on se terveydenhuollon yksikkö (esimerkiksi terveyskeskus), missä olet ollut hoidettava ja jonka toiminnassa potilasasiakirjat on laadittu tai jolle potilastietoja on luovutettu. 

Reseptitiedot

Ota yhteyttä sen terveydenhuollon yksikön tai apteekin tietosuojavastaavaan, jossa tietojen käsittely on tapahtunut. Jos asiasi koskee toisen Euroopan maan apteekkia, selvityspyyntö tehdään Kelan kautta.

Tarvittaessa voit pyytää Kelalta lokitiedot ammattihenkilöistä, jotka ovat käsitelleet reseptitietojasi. Reseptien lokitiedot pyydetään lokitietolomakkeella, jonka saat terveydenhuollon yksiköstä, apteekista tai Kelan palvelupisteestä.

Lokitiedot pyydetään aina rekisterinpitäjältä. Reseptitietojen (Reseptikeskus ja Tiedonhallintapalvelu) rekisterinpitäjä on Kela. 

Jokaisessa terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekissa on tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa. Terveydenhuollon organisaatioissa ja apteekeissa on oltava tietojen käsittelyn lainmukaisuuden seuranta- ja valvontatehtäviä varten nimettynä tietosuojavastaava. 

Tietosuojavastaava seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa, tuo esiin havaitsemiaan puutteita sekä antaa tietoja ja neuvoo tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille. Organisaation johto on viime kädessä vastuussa siitä, että tietosuoja toteutuu organisaatiossa lainsäädännön mukaisesti.

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan, jos epäilet väärinkäytöstä tietojesi käsittelyssä. Ole yhteydessä siihen organisaatioon, jossa olet asioinut ja tietojasi on käsitelty. 

Lue lisää

Sivua päivitetty 06.05.2019