Suostumus ja kiellot

Suostumus ja kiellot

Suostumukset ovat potilaan keino vaikuttaa tietojensa käyttöön, antaa lupa toiselle henkilölle tai taholle asioida puolestaan tai nähdä hänen potilastietojaan.

Potilaan suostumukset terveydenhuollossa

Kun täysi-ikäinen hoitaa omia reseptiin liittyviä asioita, riittävät suulliset suostumukset. Ainoastaan siinä tapauksessa, kun terveydenhuollossa haetaan Reseptikeskuksen tietoja muuta tarkoitusta kuin hoitoa varten, tarvitaan potilaan kirjallinen suostumus.

Suostumuksilla vaikutat myös siihen, miten potilastietosi ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä, kun he hoitavat sinua. Käytännössä annat ensin luvan tietojesi luovutukseen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Jos et halua, että jotain tietoa luovutetaan, estät sen kieltämällä kyseisen tiedon luovutuksen. Tarkemmin suostumuksista, kielloista ja muihin potilaan mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan hoitoonsa on kerrottu potilaan oikeudet -osiossa.

Potilastiedon arkistossa olevia tietoja saa käyttää ilman potilaan suostumusta siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa ne ovat syntyneet tai jonka rekisteriin ne kuuluvat. Suostumusta ei tarvita myöskään sairaanhoitopiirin yhteisen potilasrekisterin alueella, jos sinua on informoitu yhteisestä potilasrekisteristä.

Potilaan suostumus tarvitaan siinä tapauksessa, kun potilastietoja luovutetaan potilasrekistereiden yli terveydenhuollon toimintayksiköltä toiselle.

Potilastiedon arkisto tulee käyttöön vaiheittain. Sen vuoksi suostumuksia voi antaa vasta niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöönsä. Suostumus annetaan lomakkeella ja se on allekirjoitettava. Suostumuksen voi antaa myös Omakannan kautta.

Potilaan suostumukset apteekissa

Apteekissa reseptien haku Reseptikeskuksesta niiden toimittamista varten ei vaadi potilaan erillistä suostumusta. Kun apteekissa selvitetään potilaan lääkekorvaukseen tarvittavia tietoja, saa apteekki hakea Reseptikeskuksesta myös kokonaan toimitettuja reseptejä.

Jos lääkettä ostetaan toisesta Euroopan maasta sähköisellä reseptillä, reseptitiedot voidaan luovuttaa toiselle Euroopan maan apteekille vain, jos potilas on antanut suostumuksen siihen Omakannassa.

Reseptin suostumuslomakkeet

Kirjalliset suostumukset annetaan Kelan laatimilla Kanta-lomakkeilla. Niitä ovat

  •     suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten
  •     suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten
  •     suostumus palveluasumisen ja kotihoidon palveluntuottajan edustajalle apteekissa ja terveydenhuollossa asiointia varten
  •     suostumuksen peruuttaminen
  •     suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksen tietojen katsomiseen muussa kuin hoitotilanteessa

Lomakkeita saa Kelan toimistoista, apteekeista ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomakkeita ei voi ladata internetistä.

Apteekit ja terveydenhuollon toimintayksiköt neuvovat suostumuslomakkeiden käytössä.

Puolesta asioivan ja alaikäisen oikeus antaa suostumuksia

Jos toinen henkilö asioi puolestasi, tarvitsee hän yleensä kirjallisen tai sähköisen suostumuksen. Tarkemmin asiasta on kerrottu toisen puolesta asiointi -kohdassa.

Alaikäinen ei voi antaa suostumuksia Omakannassa. Alaikäisen tarvitsemista suostumuksista ja hänen oikeudestaan antaa niitä, on kerrottu alaikäisen oikeudet -kohdassa.
 

Sivua päivitetty 20.06.2019