Begäran om information för vetenskaplig forskning

Begäran om information för vetenskaplig forskning

Enheten för Kanta-tjänster svarar för sakkunniguppgifterna i anslutning till innehållet i begäran om uppgifter som gäller Receptcentret och Informationshanteringstjänsten, uppgifterna i registren och uppfyllandet av begäran om uppgifter.

FPA är registeransvarig för Receptcentret och Informationshanteringstjänsten. Receptcentret innehåller alla recept och apotekens anteckningar om expediering i dem. I Informationshanteringstjänsten sparas uppgifter om patientens samtycke och viljeförklaringar.

Utlämnande av uppgifter om recept som finns i Receptcentret för forskningsändamål förutsätter alltid tillstånd av Institutet för hälsa och välfärd (15 § 4 mom. i lagen om elektroniska recept). Institutet för hälsa och välfärd bedömer huruvida forskningen enligt ansökan om tillstånd uppfyller kriterierna på etiskhet, dataskydd och vetenskaplig forskning. Mer information om användning av uppgifter som finns sparade i Receptcentret för forskning och om ansökan om tillstånd att använda uppgifterna finns på THL:s webbplats.

Till skillnad från andra uppgifter i Receptcentret är det FPA som bedömer om uppgifter om viljeförklaringar i Informationshanteringstjänsten och logguppgifter i Receptcentret utlämnas för vetenskaplig forskning. FPA får lämna ut uppgifter om viljeförklaringar i Informationshanteringstjänster och Receptcentrets logguppgifter för vetenskaplig forskning med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007) och lagen om elektroniska recept (lag om elektroniska recept 61/2007).

Ansökningar om forskningstillstånd som gäller dessa kan skickas till tietopyynnot@kela.fi. Närmare information om ansökan om tillstånd finns på FPAs webbplats.

Om sammanställandet av forskningsmaterial förutsätter att uppgifter i Receptcentret och andra register som upprätthålls av FPA samkörs, förutsätter det att ansökan om tillstånd inlämnas till både Institutet för välfärd och hälsa och FPA. Ansökningar om forskningstillstånd till FPA kan skickas till adressen tietopyynnot@kela.fi.

Mer information FPAs register finns på adressen http://www.kela.fi/rekisteritiedot. Statistik som FPA upprättat finns på adressen http://www.kela.fi/tilastot.

Uppgifter i Patientdataarkivet kan för närvarande inte lämnas ut för vetenskaplig forskning.  Ifall man vill använda dessa uppgifter ska forskarna ta direkt kontakt med den som producerat uppgifterna i fråga inom hälso- och sjukvården.

Receptcentrets datainnehåll

Receptcentret har tagits i bruk stegvis. Inom den offentliga hälso- och sjukvården började det elektroniska receptet tas i bruk i maj 2010. Det är obligatoriskt för den offentliga och den privata hälso- och sjukvården från och med den 1 januari 2017.

Ett dokument som sparas i Receptcentret innehåller uppgifter om ett recept, en expediering eller en motsvarande händelse. Vissa gemensamma uppgifter lagras för alla dokument. Dessutom sparas individualiserande uppgifter för varje dokument. Närmare beskrivningar om de uppgifter som sparas om dokumenten finns på webbplatsen kanta.fi:

Dokument som sparas i Receptcentret är

 • Recept
 • Makulering av recept
 • Rättelse av recept
 • Spärrning av recept
 • Hävning av spärrning av recept
 • Reservering av recept
 • Hävning av reservering av recept
 • Förnyelsebegäran
 • Svar på förnyelsebegäran
 • Expediering av recept
 • Makulering av expediering av recept
 • Rättelse av expediering av recept
 • Dosdispensering
 • Hävning av dosdispensering
 • Hävning av reservering för expediering

Det material som lämnas ut levereras förtecknat i .csv- eller .xls-form. Omvandling av materialet till SAS-form är en separat tilläggstjänst, och kostnaderna för omvandlingen och det arbete som den medför uppskattas separat. Tidtabellen för hämtning av material bestäms enligt arbetsbeställningarnas omfattning och antal.

FPA lämnar ut material på individnivå som är skyddat så att det inte går att identifiera enskilda personer.

Uppgifterna i anslutning till hämtning av material för vetenskaplig forskning sparas tre månader efter att materialet utlämnats, om man inte kommer överens om något annat med forskaren, varefter uppgifterna utplånas. Gransknings- och reklamationsrätt beträffande materialet föreligger tre månader efter att materialet utlämnats.

Mer information

Via följande länkar kan man bekanta sig med registeruppgifter som ofta används i undersökningar

Kontakt asiakaspalvelu@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 31.03.2020