Kanta-tjänsternas fördelar syns för varje finländare

Kanta-tjänsternas fördelar syns för varje finländare

Med hjälp av Kanta-tjänsterna flyttas patient- och kunddata smidigt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna. Mina Kanta-sidor är medborgarens vy av sina egna data.

Både inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården lagras patientuppgifter i Kanta-tjänsterna varvid uppgifterna är tillgängliga och uppdaterade överallt i Finland. I fortsättningen lagras också alla socialvårdens uppgifter i Kanta. 

Patientsäkerhet och kunskapsbaserad styrning

När patientdata flyttas smidigt mellan hälso- och sjukvårdens enheter har yrkesutbildade personer alltid uppdaterad information för behandling av patienten. Så här förbättrar Kanta-tjänsterna för sin del patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Inom socialvården gör rörliga data det lättare att uppfatta klientens helhetssituation.

Kanta-tjänsterna och digitaliseringen skapar också grund för kunskapsbaserad styrning samt användning av anonymiserade data inom forskning. När patient- och klientuppgifter arkiveras på samma ställe kan informationen utnyttjas i planeringen, styrningen och uppföljningen av tjänsterna.

Kanta-tjänsterna är en väsentlig del av social- och hälsovårdens övergripande arkitektur som utvecklas tillsammans med aktörer inom social- och hälsovårdssektorn. FPA publicerar Kanta-koderna som öppen källkod.

Den nya klientuppgiftslagen utvidgar Mina Kanta-tjänsters möjligheter

Mina Kanta-sidor är medborgarens vy av sina egna hälsodata. Om den nya klientuppgiftslagen fastställs, blir också socialtjänsternas besök och uppgifter synliga på Mina Kanta-sidor. Dessutom skapar Mina Kanta-sidor möjligheter till uppföljning av egna välfärds- och aktivitetsuppgifter. 

Med hjälp av Datalagret för egna uppgifter kan man lagra data från olika välbefinnandeapplikationer och -anordningar på Mina Kanta-sidor. Med den kommande lagstiftningen kan data vid behov också lagras för att göra dem tillgängliga för ett proffs. Då kan uppgifter om eget välbefinnande och aktivitet utgöra bakgrundsuppgifter till exempel på läkarmottagningen. 

Fokusområden år 2021

Fokusområden inom Kanta-tjänsterna under 2021 är dokumentationen av coronavirusvaccinationer inom hälso- och sjukvården, de förändringar den nya kunduppgiftslagen medför samt utveckling av Mina Kanta-sidor så att de fyller medborgarnas behov på ett ännu bättre sätt.

I utvecklingen av Kanta-tjänsterna beaktas också de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför. Med hjälp av den nationella Kanta-lösningen finns uppgifterna tillgängliga över de kommande social- och hälsovårdsområdenas gränser. Kanta och andra digitala lösningar stöder proffsens arbete i framtidens social- och hälsovårdscentraler.

Kanta som en del av en social- och hälsovårdsorganisations årsplanering

Införandet av Kanta-tjänsterna genomförs årligen i tre faser. De tjänster och egenskaper som införs under perioderna samt anmälningsuppgifterna publiceras på förhand. FPA koordinerar och stöder införanden. 

I sin årsplanering bör social- och hälsovården ta hänsyn till införandena av Kanta-tjänsterna, de personalutbildningar som de förutsätter samt deras budget.

Internationell vägledare

Finland och Kanta-tjänsterna är vägledare i internationell jämförelse av informationshantering inom social- och hälsovården. Finland var en av de första länderna som tog i bruk det elektroniska receptet. 

Via Kanta-tjänsterna rör sig informationen också mellan Europas länder. För närvarande kan man med ett finskt recept köpa läkemedel från Estland, Kroatien och Portugal. Flera länder kommer med. Det är möjligt att det i framtiden införs en europeisk patientsammanfattning med hjälp av vilken läkaren kan se basuppgifterna om patienten även utanför patientens hemland.

Kanta utvecklas med samarbete

Kanta-tjänsterna utvecklas som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Institutionen för hälsa och välfärd, FPA samt aktörer inom social- och hälsovården. Dessutom samarbetar man tätt med Valvira, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Traficom. FPA ansvarar för underhållet.

Mer information:

kanta@kanta.fi