Innehållspresentatör

De riksomfattande informationssystemtjänsterna för social- och hälsovården införs med stöd av Kanta-publiceringstidtabellen

Meddelande Skrivet 03.05.2019 Alla meddelanden

Den förnyade publiceringstidtabellen för Kanta-tjänsterna berättar på ett förutseende och heltäckande sätt hur det bäst lönar sig att planera och implementera de Kanta-tjänster som står i tur att införas samt deras nya informationsinnehåll och egenskaper.

Publiceringstidtabellen styr social- och hälsovårdsaktörerna vid planeringen av anskaffningarna av informationssystem och vid införandena. I publiceringstidtabellen kan man se alla nationellt enhetliga funktioner för social- och hälsovården och tidsplanen för implementeringen av dem.

Publiceringstidtabellen hjälper leverantörerna av patient- och klientdatasystem att utveckla systemversionerna i rätt tid och erbjuder en gemensam syn som mål vid diskussionerna med kunderna.

De egenskaper som krävs av patient- och klientdatasystemen och de väsentliga funktionalitetskraven stöder sig på de specifikationer som syns i publiceringstidtabellen. Kanta-publiceringstidtabellen fungerar som stöd vid uppfyllandet av de nationella myndighetskraven på informationssystemet. 

Framåt genom förutseende och samarbete

Genom att avancera enligt tidtabellen kan man försäkra sig om att den egna organisationen inte blir efter de andra aktörerna i branschen vid utvecklingen av informationshanteringen. Likaså blir samarbetet med myndigheterna och behoven av stöd bättre beaktade när utvecklingen av Kanta-tjänsterna avancerar enligt den nationella tidtabellen.

I Kanta-publiceringstidtabellen ser man i förväg vilka funktioner och utvecklingshelheter som är under beredning och som det finns möjlighet att påverka. Tidtabellerna för kommande Kanta-helheter anges i publiceringsuppdateringarna, till exempel när det har säkerställts att en nödvändig författning införs eller att de föregående faserna avancerar.

Till Kanta-tjänsterna hör en rad riksomfattande digitala tjänster och databaser för social- och hälsovården vilka grundar sig på lag. Uppgifterna som arkiveras i Kanta-tjänsterna utgör grunden för den nationella utvecklingen och skapar även förutsättningar för sekundär användning av uppgifterna i statistik och register av olika slag. Nya tekniska lösningar ger i framtiden också möjlighet till datautvinning med hjälp av olika analys- och AI-lösningar för kunskapshantering och kunskapsstyrning.

Kanta-publiceringstidtabellen uppdateras hädanefter tre gånger per år och nästa gång i september 2019.

Mer information

Jarmo Kärki
enhetschef
Styrning av den operativa verksamheten, THL
tfn 029 524 7341

Pirjo Vuorikallas
produktägare
FPA:s Kanta-tjänster
tfn 050 554 2855