Mina Kanta-sidor - Allmänt

Mina Kanta-sidor - Allmänt

Inloggning och säkerhet

Hur kan jag identifiera mig/logga in i tjänsten?                  

 • Inloggning görs på sidan www.omakanta.fi eller från den nämnda webbplatsens ingångssida www.kanta.fi via den gröna balken Mina Kanta-sidor i högra spalten.
 • Du kan identifiera dig med ett elektroniskt identitetskort, med bankkoder, med mobilcertifikat och med ett organisationskort eller ett certifikatkort för social- och hälsovården som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

Jag lyckas inte med identifieringen, var är felet?              

 • Om det uppstår problem vid identifieringen innan du blivit inloggad i tjänsten, kan problemet finnas i identifieringstjänsten. Identifieringstjänsten för Mina Kanta-sidor erbjuds av Suomi.fi-identifiering.
 • Kontrollera att du har valt rätt identifieringssätt (t.ex. rätt bank).
 • Om problemet uppstår vid givandet av identifikationsuppgifter (t.ex. bankkoder) kan felet bero på identifikationskoder. Tjänsteleverantören i fråga svarar för identifikationsuppgifterna.
 • Försök igen om en stund. Det kan förekomma oförutsedda avbrott i Mina Kanta-tjänsten.

Hur loggar jag säkert ut?   

 • Avsluta alltid med att klicka på länken Logga ut som finns uppe till höger på sidan.
 • Töm också cacheminnet och rensa webbhistoriken. Stäng också alla fönster.

Hur använder jag tjänsten säkert på en allmän dator, t.ex. på ett bibliotek?                  

 • Om du använder tjänsten på en allmän dator, är det bra att vara särskilt noggrann.
 • Avsluta alltid med att klicka på länken Logga ut.
 • Töm också cacheminnet och rensa webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn. Stäng också alla fönster.
 • Genom att tömma cacheminnet och rensa historiken säkerställer du att personer som senare använder samma dator inte kommer åt dina uppgifter då de klickar på Tillbaka.

Uppgifter i Mina Kanta-sidor

Vilka uppgifter ser man i Mina Kanta-sidor?                       

 • Recept
  • Dina recept syns i Mina Kanta-sidor efter att läkaren har skrivit ut sådana till dig.
  • Du kan se alla recept som sparats i Receptcentret, läkemedel som hämtats ut på recepten och var man har tittat på eller behandlat dina receptuppgifter.
  • Du kan skriva ut en sammanställning av recept till dig själv och den är likadan som den sammanställning du får på apoteket.
 • Hälsouppgifter
  • Tills vidare kan du i Mina Kanta-sidorna se
   • uppgifter som gäller information om Kanta-tjänster och uppgifter om ditt samtycke och förbud som du har gett
   • uppgifter om dina besök
   • patientjournaler
   • sammanställda uppgifter om behandlingsperioder
   • diagnoser
   • kritiska riskkunskaper
   • laboratorieremisser och -svar och utlåtanden om röntgenundersökningar om den hälso- och sjukvårdsenhet som du anlitat har anslutit sig till Patientdataarkivet och har börjat lagra dessa uppgifter i arkivet.
   • Uppgifter lagras i Patientdataarkivet och syns på Mina Kanta-sidorna efter att den hälso- och sjukvårdsenhet som du anlitat har anslutit sig till Patientdataarkivet.
   • Användningen av Patientdataarkivet utvidgas stegvis så alla dina vårduppgifter syns nödvändigtvis inte ännu i Mina Kanta-sidorna.
 • Samtycke och förbud
  • I Mina Kanta-tjänsten i delen Samtycke och förbud kan du se och hantera ditt samtycke och de förbud som du gett om användning av dina patientuppgifter.
  • I Mina Kanta-sidorna kan du även kvittera att du läst den information som gäller användning av patientuppgifterna.

När börjar uppgifter om mig visas i Mina Kanta-sidor?   

 • Dina receptuppgifter visas i Mina Kanta-sidor efter att läkaren har skrivit ut till dig. Dina hälsouppgifter visas i Mina Kanta-sidor efter att den hälso- och sjukvårdsenhet som du anlitat har anslutit sig till Patientdataarkivet och har börjat lagra uppgifter i arkivet.
 • Patientdataarkivet införs stegvis vid offentliga och privata hälso- och sjukvårdsenheter.

Varför visas inga uppgifter om mig i Mina Kanta-sidor? 

 • Om dina uppgifter inte syns, kan det bero på något av följande:
  • Din egen hälso- och sjukvårdsenhet har ännu inte börjat använda Patientdataarkivet.
  • Den hälso- och sjukvårdsenhet som du anlitat lagrar ännu inte alla uppgifter i Patientdataarkivet. Uppgifter som inte lagras i arkivet syns inte på Mina Kanta-sidor.
  • Man har i det patientdatasystem som organisationen använder satt en avsiktlig fördröjning efter vilken undersökningsresultat först blir lagrade i arkivet och visas på Mina Kanta-sidor.
  • Anteckningen som läkaren eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har gjort är icke slutförd. Då har uppgifterna ännu inte lagrats i arkivet och de syns inte i Mina Kanta-sidor.
  • Det har inte sparats något recept för dig i Receptcentret.
  • Dina patientuppgifter har inte sparats i det Patientdataarkivet.
  • Du har inte besökt hälsovårdsenheten efter att den har anslutit sig till Patientdataarkivet.

Hur kan jag förhindra att uppgifter om mig visas på Mina Kanta-sidor?   

 • Patienten har ingen laglig rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne lagras i Patientdataarkivet eller att de visas på Mina Kanta-sidor. En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har anslutit sig till Patientdataarkivet är skyldig att lagra patientuppgifterna där. Uppgifterna visas på Mina Kanta-sidor efter att man inom hälso- och sjukvården har lagrat dem i Patientdataarkivet.
 • Det är möjligt att förhindra att receptuppgifter visas på Mina Kanta-sidor genom att förbjuda att andra än den som skrivit ut receptet får se det. Det här förbudet gäller ändå inte HCI-läkemedel.
 • Recept som undantagsvis har gjorts upp i pappersform, per telefon eller per fax lagras av apoteket i Receptcentret och uppgifterna syns på Mina Kanta-sidor. Det är ändå skäl att notera att uppgifter om medicineringen också införs i patientjournalen, och den visas på Mina Kanta-sidor om tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster har anslutit sig till Patientdataarkivet.

Vi har gemensamma bankkoder. Varför visas uppgifter endast om den ena av oss i Mina Kanta-sidor?                    

 • I tjänsten Mina Kanta-sidor kan man bara se sina egna uppgifter och uppgifter om barn under 10 år som man har vårdnaden om.
 • Om ni har gemensamma bankkoder kan ni ändå inte se uppgifter om båda. I tjänsten visas uppgifter endast om den person vars personbeteckning har kopplats till bankkoderna. Den andra personen måste skaffa egna koder.

Då ärendet sköts i Mina Kanta-tjänsten av en minderårig eller på någons vägnar

Hur ser jag uppgifter om mitt minderåriga barn i Mina Kanta-sidor?   

 • På Mina Kanta-sidor ser föräldrarna uppgifter om sina barn under 10 år som de har vårdnaden om. Vårdnadshavaren får tillträde till barnets uppgifter genom att logga in med sina egna koder på Mina Kanta-sidor och uppe på sidan välja länken Mitt barns uppgifter.
 • En förälder kan be att få en sammanställning av sitt barns recept på apoteket. När det gäller patientuppgifter ska föräldern kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där barnet fått sin behandling.
 • Mer information om Sköta ärenden för minderåriga.

Vem har tillträde till Mina Kanta-sidor?

 • Alla som har en finländsk personbeteckning och identifieringsverktyg (bankkoder, elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat) har tillträde till Mina Kanta-sidor.

På vilken grund får även minderåriga använda Mina Kanta-sidor?

 • Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården förutsätter att uppgifter om en minderåriga patient lämnas ut även till den minderåriga själv via Mina Kanta-sidor.
 • Identifiering i tjänsten förutsätter att den minderåriga har beviljats verktyg för stark identifiering, till exempel nätbankskoder. Det har inte angetts någon särskild åldersgräns för åtkomst till tjänsten.

Varför ser vårdnadshavare uppgifter om endast sina barn som är under 10 år på Mina Kanta-sidor?

 • Skötsel av ärenden på andras vägnar är en funktion som införs stegvis. I den första fasen får vårdnadshavare sköta ärenden som gäller endast barn som är under 10 år. Det är fråga om en minderårig patients rätt att besluta om sin vård samt huruvida uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ska visas för vårdnadshavaren. En minderårig som till sin ålder och mognad är kapabel att förstå vårdlösningarnas innebörd kan själv besluta om sin vård och även förbjuda att vårdnadshavaren får läsa uppgifterna.
 • När det gäller barn under 10 år är det sällsynt att vårdnadshavarna inte får läsa patientuppgifterna och dessa situationer kan hanteras med hjälp av de informationssystem som hälso- och sjukvården använder. För att uppgifter om dem som fyllt 10 år ska kunna visas krävs ändringar i Kanta-tjänsterna och hälso- och sjukvårdens informationssystem.

Varför ser jag inte uppgifter om mitt 15-åriga barn?

 • Tills vidare får vårdnadshavarna läsa uppgifter om sina barn som är under 10 år på Mina Kanta-sidor. För att uppgifter om dem som fyllt 10 år ska kunna visas krävs ändringar i Kanta-tjänsterna och hälso- och sjukvårdens informationssystem. Ändringarna gäller minderårigas självbestämmanderätt och möjlighet att hindra att uppgifter om deras vård visas för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor.

Då ärendet sköts i Mina Kanta-tjänsten av en vuxen eller på någons vägnar

Jag skulle vilja sköta ärenden för en anhörig i Mina Kanta-sidor. Hur kan jag se även uppgifterna om den anhöriga?                            

Receptförnyelse

Hur ber jag att få ett recept förnyat på Mina Kanta-sidor?                      

Hur vet jag när ett recept har förnyats?

Vilka recept kan jag förnya?                       

Vilken hälso- och sjukvårdsenhet förnyar mitt recept?                            

Annat

Hur får jag mina uppgifter i Mina Kanta-sidor rättade?

 • Mina Kanta-tjänsten har inte något eget datalager. Tjänsten kan bara visa de uppgifter som man i hälso- och sjukvården lagrat i Patientdataarkivet.
 • Om du upptäcker fel eller brister i de hälsouppgifter om dig som visas på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälsovård har ansvar för att patientuppgifter antecknas och att de vid behov korrigeras. Hälsovårdsenheter har var sin praxis i korrigering av felaktiga uppgifter, och de berättar ofta om de procedurerna på deras webbsidor. Du kan också kontakta t.ex. enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd.

Varför visas mina uppgifter på ett annat språk än det som jag valt för tjänsten?       

 • Uppgifterna på recept och i journalhandlingen visas alltid på det språk som de skrivits på.
 • Valet av språk i tjänsten kan ändras men det gäller bara de uppgifter som hör till själva tjänsten, såsom rubriker.

Ser jag i tjänsten Mina Kanta-sidorna vem som har tittat på uppgifter om mig?         

 • Recept
  • I Mina Kanta-sidor kan patienten följa med vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har hanterat hans eller hennes uppgifter. Patienten kan kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek där uppgifterna har hanterats och begära en utredning om orsaken till detta.
  • På begäran informerar FPA patienten om vem som har hanterat och tittat på hans eller hennes uppgifter i receptcentret. Begäran ska alltid göras skriftligt. För begäran finns det en färdig blankett som kan fås på apoteken och FPA-byråerna samt på de hälso- och sjukvårdsenheter som har infört det elektroniska receptet. Det går inte att skriva ut blanketten på internet.
 • Hälsouppgifter
  • I Mina Kanta-sidor kan patienten följa med till vilka hälso- och sjukvårdsenheter hans eller hennes uppgifter har utlämnats. Genom att göra en skriftlig begäran om kontroll av logguppgifter får patienten information vem som har hanterat och tittat på hans eller hennes hälsouppgifter. Begäran om kontroll av logguppgifter ska lämnas till den verksamhetsenhet till vilken uppgifter från arkivet har utlämnats.

Kan jag skriva ut ett recept eller patientuppgifter via tjänsten?           

 • Från Mina Kanta-sidor kan man skriva ut de uppgifter som visas på skärmen och en sammanställning av de elektroniska recepten.
 • Receptuppgifter som skrivits ut från Mina Kanta-sidor kan ändå inte användas som recept och utskrifter av patientuppgifter kan inte heller användas som en journalhandling i original.

Varför fungerar inte tjänsten?                  

 • Kontrollera att din dataförbindelse fungerar genom att t.ex. testa att du kommer åt andra internettjänster. FPA ansvarar inte för dataförbindelserna vad gäller åtkomst, prestanda eller funktion eller förbindelsernas inverkan på e-tjänsten. Vid fel i tjänsten går ett larm till de tekniska experterna som försöker lokalisera felet och rätta till det så snart som möjligt.
 • Det kan förekomma avbrott i tjänsten Mina Kanta-sidor som inte anmälts i förväg.
 • Svar på tekniska frågor ges på adressen tekninentuki@kanta.fi.

Var hittar jag mer information om Mina Kanta-sidor?                    

Var kan jag ge respons på tjänsten?       

 • Om ditt ärende gäller ett fel i receptet eller något i receptinnehållet ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet som ordinerat läkemedlet.
 • Om ditt ärende gäller dina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där du har vårdats.
 • Du kan ställa frågor och ge respons till Mina Kanta -tjänsten via Ge respons och fråga -blankett.
 • Du kan också skicka respons per e-post till adressen asiakaspalvelu@kanta.fi.
 • Kundernas tekniska problem i samband med t.ex. inloggningen besvaras på adressen tekninentuki@kanta.fi.

Vad kostar det att ringa till Kanta-tjänsternas tekniska support?         

 • För samtal till FPA:s servicenummer debiteras
  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.
  • Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Kostar det att använda tjänsten?             

 • Mina Kanta-sidor är en avgiftsfri tjänst för medborgarna.
 • Identifieringsverktygen kan vara avgiftsbelagda och för prissättningen av dem ansvarar certifikatutfärdarna, dvs. Befolkningsregistercentralen och bankerna.

Sidan har uppdaterats 26.03.2019