Misstänker du att dina uppgifter missbrukats?

Misstänker du att dina uppgifter missbrukats?

Om du misstänker att dina uppgifter har missbrukats kan du begära uppgift av den personuppgiftsansvarige om vilka som har behandlat eller sett uppgifter om dig.

Vanligen räcker det med att den enhet som behandlat uppgifterna visas i Mina-Kanta-tjänsten, om du vet att du vid en viss tidpunkt haft kontakt med en viss enhet inom hälso- och sjukvården eller ett apotek.

Utredning av behandling av patientuppgifter

Om du vill utreda hur dina patientuppgifter har behandlats inom hälso- och sjukvården bör du kontakta den vårdenhet (till exempel hälsovårdscentral) vars behandling av dina uppgifter du vill utreda. 

Du kan be en enhet inom hälso- och sjukvården 

  • lämna en utredning om grunderna till att dina uppgifter behandlats
  • vid behov begära logguppgifter om de yrkesutbildade personer som behandlat och sett dina hälsouppgifter.

Egentliga patientuppgifter, dvs. uppgifter som gäller vården och behandlingen av patienten, lagras i patientregistren hos tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster. FPA kan inte lämna ut dessa uppgifter, eftersom de endast kan lämnas ut av enheter som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster.

Utredning av behandling av receptuppgifter

Om du vill kontrollera vilka personer inom social- och hälsovården eller på ett apotek har sett dina receptuppgifter kan du begära logguppgifter av FPA om behandling av dina receptuppgifter.

Logguppgifter om receptuppgifterna kan begäras av FPA högst för de två senaste åren.

Misstänkt missbruk av receptuppgifter på ett utländskt apotek

Om du misstänker att dina receptuppgifter missbrukats på ett apotek i ett annat europeiskt land bör du lämna in en begäran om utredning genom att kontakta FPA:s registratorskontor:

  • Postadress: FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA
  • E-post: kirjaamo@kela.fi
  • Telefon: 020 634 7710

Vem kontaktas vid misstänkt missbruk?

Du bör vara i kontakt med den dataskyddsansvarige vid den organisation där det misstänkta missbruket har inträffat. 

Social- och hälsovårdens organisationer samt apoteken ska ha en dataskyddsansvarig. Han eller hon är en intern sakkunnig inom organisationen, som ska

  • följa att dataskyddsreglerna iakttas inom hela organisationen
  • vervaka behandlingen av personuppgifter
  • bistå i iakttagandet av dataskyddsbestämmelserna
  • ta upp observerade problem.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 09.10.2020