Patientens rättigheter

Patientens rättigheter

Kanta-tjänsternas verksamhet grundar sig på iakttagande av FPA:s lagstadgade skyldigheter. I verksamheten beaktas de rättigheter som tillkommer medborgarna enligt lagstiftningen och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Med hjälp av Kanta-tjänsterna behandlas dina uppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt.

I Kanta-tjänsterna har du följande rättigheter

Nedan ges närmare information om dessa rättigheter.

Rätt att bli informerad

Patienten kan informeras

 • muntligt
 • skriftligt
 • via e-tjänsten. 

Informeringsrutinen varierar mellan olika servicegivare. Du kan själv kvittera i Mina Kanta-tjänsten att du mottagit informationen.

Informering om Patientdataarkivet

Patienten ska informeras om Patientdataarkivet i samband med den första servicehändelsen. Patienten ska informeras om 

 • på vilka grunder uppgifter från Patientdataarkivet kan lämnas ut
 • på vilket sätt patienten själv kan påverka behandlingen av sina uppgifter
 • andra omständigheter som är av betydelse för patienten.

Informering om det gemensamma registret

Patienten har rätt att bli informerad om det gemensamma registret. Det gemensamma registret är en registerhelhet som består av patientdataregistren hos kommunala servicegivare inom hälso- och sjukvården med verksamhet i sjukvårdsdistriktets område.  

De olika verksamhetsenheternas patientuppgifter som finns i det gemensamma registret får utlämnas utan patientens samtycke efter det att 

 • patienten har blivit informerad om det gemensamma registret, 
 • och då patienten har en vårdrelation med den verksamhetsenhet som behöver uppgifterna.

I samband med informeringen ska patienten också få vetskap om att han eller hon har rätt att förbjuda utlämnande av information inom det gemensamma registret. 

Rätt att besluta om utlämnande av sina uppgifter

Patientuppgifter som sparats i Patientdataarkivet är tillgängliga för den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som sparat uppgifterna. Patientuppgifterna som finns lagrade i Patientdataarkivet kan endast användas av de hälso- och sjukvårdsanställda som har åtkomsträttigheter till Patientdataarkivets uppgifter. 

Patientens samtycke behövs när patientuppgifter hämtas ur Patientdataarkivet av en annan verksamhetsenhets patientregister. 

Utan särskilt samtycke kan patientens uppgifter lämnas ut när patienten mottagit informeringen som gäller det gemensamma registret (se ovan) och när han eller hon har en vårdrelation till den verksamhetsenhet som behöver uppgifterna.

Samtycke och förbud mot utlämnande av uppgifter

Ditt samtycke gäller tills vidare och omfattar 

 • samtliga patientuppgifter om dig som redan finns i Patientdataarkivet
 • även de patientuppgifter som senare förs in. 

Innan samtycke ges ska patienten informeras om

 • de uppgifter som finns lagrade i Patientdataarkivet och hur de används
 • att patienten har möjlighet att begränsa utlämnandet av uppgifter.

Du kan begränsa omfattningen av ditt samtycke genom att meddela förbud mot utlämnande. Du kan också meddela förbud trots att du inte gett ditt samtycke.

Genom förbud mot utlämnande bestämmer du vilka vårduppgifter som inte får lämnas ut till andra servicegivare inom hälso- och sjukvården. De uppgifter som omfattas av ditt förbud finns tillgängliga endast för den servicegivare som lagrat dem.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du meddela förbud mot utlämnande av patientuppgifter som gäller antingen 

 • enskilda vårdbesök eller
 • alla patientuppgifter som uppstått hos en viss servicegivare inom hälso- och sjukvården. 

Inom den privata hälso- och sjukvården kan förbudet endast inriktas på vissa enskilda vårdbesök.

När du meddelar förbud kan du separat ange om de uppgifter som förbudet gäller ändå får läsas i en nödsituation.

Uppgifter som lagrats av en servicegivare finns alltid tillgängliga hos samma servicegivare, till exempel på olika hälsostationer i samma stad eller på olika polikliniker på samma sjukhus.

Meddelande av samtycken och förbud

Samtycken och förbud kan du ge

 • enklast på  Mina Kanta-sidorna  i punkten ”Samtycken och förbud”
 • eller på plats under ett besök vid en enhet inom hälso- och sjukvården. 

Samtycken och förbud mot utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården ska ges skriftligt, och de ska alltid undertecknas. Officiella blanketter finns på verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. 

Du kan när som helst återkalla ett samtycke eller ett förbud.

Rätt att få tillgång till egna uppgifter och rätt att få logguppgifter

Med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning (eur-lex.europa.eu) har du rätt att

 • få tillgång till dina egna uppgifter 
 • få veta vilka uppgifter som lagrats om dig i olika register, för att du ska kunna försäkra dig om att de insamlade uppgifterna är korrekta.

Du har också rätt att få logguppgifter, vilket betyder att du ska få veta

 • vilka uppgifter om dig som sparats i Kanta-tjänsterna
 • vilka som behandlat dina uppgifter
 • till vilka personer dina uppgifter har lämnats ut.

Logguppgifter som gäller de uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna eller behandlingen av dessa uppgifter kan du begära av den som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Personuppgiftsansvaret för varje Kanta-tjänst och de uppgifter som sparats i tjänsten har fastställts i lagen.

Rätt kräva rättelse av felaktiga uppgifter

Om du observerar fel eller brister i dina recept eller dina patient- eller klientuppgifter har du rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till.

En felaktig uppgift korrigeras hos den servicegivare inom social- och hälsovården eller på det apotek där anteckningen gjorts. Servicegivare och apotek ansvarar alltid för innehållet i och riktigheten av de recept samt patient- och klientuppgifter som de skrivit. 

Kanta-tjänsterna har ingen möjlighet att rätta till uppgifter. Mina Kanta kan endast visa uppgifter i den form de lagrats av social- och hälsovården eller apoteken. Du kan inte heller själv ändra dina uppgifter i Mina Kanta-sidor.

Utplåning och överföring av uppgifter 

För att FPA ska kunna iaktta sin lagstadgade skyldighet har den registrerade inte rätt att

 • radera sina uppgifter som lagrats i Receptcentret
 • radera sina uppgifter som lagrats i Informationshanteringstjänsten
 • överföra sina uppgifter från ett system till ett annat.

Uppgifterna i ett elektroniskt recept sparas i 22,5 år, varefter de utplånas.

Den nationella lagstiftningen anger även hur länge uppgifterna ska förvaras. Det är inte möjligt att utplåna uppgifter på begäran av klienten (om det inte är fråga om en felaktig uppgift) eller med stöd av dataskyddsförordningen, utan uppgifterna utplånas först efter att den lagstadgade förvaringstiden har gått ut.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.01.2021

Undersidor för delen Patientens rättigheter