Patientens rättigheter

Patientens rättigheter

Patienten ska informeras om det elektroniska receptet och Patientdataarkivet innan han eller hon börjar använda tjänsten. Lagen ger även patienten rätt att kontrollera de recept- och patientuppgifter som lagrats om honom eller henne. Patienten har också rätt att få information om vilka hälso- och sjukvårdsorganisationer som har lämnat ut hans eller hennes patientuppgifter sinsemellan.

Rättigheterna avviker något från vad som gäller för recept och patientuppgifter. För att klargöra detta presenteras på egna mellanblad patientens rättigheter vad gäller recept och patientuppgifter.

Ett undantag utgör Informationshanteringstjänsten, som förutom uppgifter om information till patienten, samtycken och förbud i anslutning till det elektroniska receptet och de ovan nämnda uppgifterna i Patientdataarkivet i fortsättningen även kommer att innehålla andra viljeyttringar (t.ex. vårdtestamente).

I Informationshanteringstjänsten kommer att lagras de uppgifter som finns i Patientdataarkivet om information till patienten, samtycken och förbud. På grund av detta har avsnittet om Informationshanteringstjänsten nu placerats under Patientdataarkivet.

Patientens rättigheter som gäller patientuppgifter

Du kan behöva vård annanstans än på din hemort. Om du anlitar flera producenter av hälso- och sjukvårdstjänster är det en fördel om dina behandlingsuppgifter kan användas av alla som deltar i vården av dig. Genom att samtycka till eller förbjuda att uppgifter utlämnas kan du själv inverka på hur och var dina uppgifter används när du behöver vård.

Du har rätt att bli informerad om att dina patientuppgifter arkiverats senast i det skede då hälso- och sjukvården tar i bruk Patientdataarkivet och du första gången vårdas inom en hälso- och sjukvårdsorganisation där arkivet tagits i bruk.

Information om det gemensamma registret

Det gemensamma registret är en gemensam registerhelhet för patientuppgifter för de registeransvariga inom den kommunala hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistriktets område.

Patienten ska informeras om det gemensamma patientdataregistret och sina möjligheter att överlåta de patientuppgifter som finns i de olika delregistren i anslutning till vårdrelationen till övriga tjänsteproducenter i det gemensamma registret utan att det krävs ett särskilt samtycke av patienten. Patienten ska också informeras om att han eller hon har rätt att förbjuda att uppgifterna utlämnas till andra registeransvariga och mellan olika register. Informationen kan ges muntligt eller skriftligt.

Utlämnande av uppgifter som ingår i det gemensamma registret

De olika verksamhetsenheternas patientuppgifter som finns i det gemensamma registret får utlämnas utan patientens samtycke efter att patienten har blivit informerad om det gemensamma registret och då patienten har en vårdrelation med den verksamhetsenhet som behöver uppgifterna.

Patienten har rätt att förbjuda att de egna patientuppgifterna används mellan de verksamhetsenheter som hör till det gemensamma registret. Patienten kan också förbjuda att patientuppgifterna används för gemensamt bruk överhuvudtaget. Patienten kan också begränsa förbudet så att det gäller uppgifter som ansluter sig till en viss verksamhetsenhet, ett visst register, en viss bäddavdelningsperiod eller ett enskilt besök.

Förbudet gäller tillsvidare och det kan återkallas när som helst. Förbudet kan lämnas vid en verksamhetsenhet som använder det gemensamma registret. Senare kan förbud även lämnas via Mina Kanta-sidorna.

Information om Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten

Patienten ska informeras om Patientdataarkivet i samband med den första servicehändelsen, efter att verksamhetsenheten i fråga har börjat använda tjänsten. Patienten ska informeras om förutsättningarna för utlämnande av de uppgifter som finns lagrade i Patientdataregistret, på vilket sätt han eller hon har rätt att påverka behandlingen av sina uppgifter samt andra omständigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter som är av betydelse för patienten. Patienten har också rätt att få veta på vilket sätt de uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet har skyddats, om informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer.

Informationen kan ges antingen muntligt eller skriftligt. Informationen kan ges av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller läkare. Förfarandet varierar i olika verksamhetsenheter. Patienten kan själv kvittera informationen på Mina Kanta-sidorna eller via någon annan elektronisk tjänst.

Behandlingen av uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet

Patientdataarkivet tas i bruk stegvis på olika håll i Finland. Även överföringen av patientuppgifterna till Patientdataarkivet sker stegvis.

De patientuppgifter som finns i Ppatientdataarkivet kan endast användas av de arbetstagare inom hälso- och sjukvården som har användarbehörighet till uppgifterna i arkivet. Vårdrelationen verifieras även datatekniskt.

Patientuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet kan användas av den verksamhetsenhet som har lagrat uppgifterna. Om patientuppgifterna överlämnas till en annan verksamhetsenhet, krävs patientens samtycke. Önskar man hämta patientuppgifter ur en annan verksamhetsenhets patientregister, är det fråga om utlämnande av uppgifter, för vilket man också behöver patientens samtycke.

Innan patienten ger sitt samtycke ska denna informeras om de uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet och användningen av dem samt om att patienten har rätt att begränsa utlämnandet av uppgifter. Patientens samtycke gäller tillsvidare och omfattar alla de patientuppgifter som redan finns i arkivet och uppgifter som senare förs in.

Förbud mot utlämnande av uppgifter

Patienten kan begränsa omfattningen av sitt samtycke genom att ställa förbud. Han eller hon kan förbjuda att uppgifterna i anslutning till en enskild servicehändelse eller en bestämd hälsovårdsenhet utlämnas.

Samtycken som gäller Patientdataarkivet ska alltid ges skriftligen. Officiella samtyckeshandlingar fås från hälso- och sjukvården och de måste alltid vara undertecknade. Man kan lämna ett samtycke eller ett förbud på plats vid enheter inom hälso- och sjukvården eller på nätet via Mina Kanta-sidorna. Eftersom Patentdataarkivet tas i bruk stegvis, kan samtycken lämnas endast vid de hälsovårdsenheter som har infört tjänsten.

Rätt att kontrollera de egna uppgifterna

Patienten har rätt att

  • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten
  • få information om vem som har använt de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i Patientdataarkivet och till vem de har lämnats ut
  • kräva att felaktiga uppgifter rättas

Begäran om kontroll av patientuppgifter och begäran om logguppgifter ska lämnas till den registeransvariga. Registeransvarig för patienthandlingar är den producent av hälso- och sjukvårdstjänster i vars namn dokumenten (t.ex. patientjournalen) har upprättats och lagrats. Begäran om logguppgifter kan också riktas till den verksamhetsenhet till vilken uppgifter har utlämnats ur arkivet. Om det finns fel i uppgifterna ska begäran om rättelse lämnas till den producent av hälso- och sjukvårdstjänster som begått felet (registeransvarig).

FPA är registeransvarig för informationshanteringstjänsten. Patienten har rätt att av FPA begära följande uppgifter som lagrats i Informationshanteringstjänsten:

  • uppgift om att patienten informerats om Kanta-tjänsterna
  • patientens samtycke till att patientuppgifter lämnas ut
  • återkallelse av samtycke
  • förbud mot utlämnande av patientuppgifter
  • återkallelse av förbud mot utlämnande

Begäran om kontroll och om logguppgifter som gäller Informationshanteringstjänsten ska göras skriftligen på FPA:s officiella blanketter. Blanketter fås från de hälso- och sjukvårdsenheter och apotek som använder Kanta-tjänsterna samt från FPA:s kontor.

Om patienten vill ha logguppgifter om behandlingen av hans eller hennes patientuppgifter, ska han eller hon kontakta den producent av hälso- och sjukvårdstjänster i vars verksamhet patientuppgifterna har uppkommit eller till vilken patientuppgifterna har utlämnats. 

FPA kan inte ge ut logguppgifter om behandlingen av patientuppgifter, eftersom utlämnande av dessa uppgifter enligt lag sköts av producenterna av hälso- och sjukvårdstjänster.
 

Sidan har uppdaterats 05.11.2018