Patientens rättigheter vad gäller recept

Patientens rättigheter vad gäller recept

Recept lagras i en centraliserad databas för Kanta-tjänsterna som kallas Receptcentret. FPA är personuppgiftsansvarig för Receptcentret.

Nedan redogörs närmare för dina rättigheter vad gäller recept. Läs också om dina rättigheter i fråga om andra Kanta-tjänster.  

Information om Recepttjänsten

Patienten ska informeras om sina rättigheter, till vem receptuppgifterna kan lämnas ut och på vilka villkor samt om på vilket sätt han eller hon själv kan påverka hur uppgifterna överlåts. Patienten måste också upplysas om på vilket sätt de uppgifter som lagrats i Receptcentret har skyddats samt om verksamhetsprinciperna och administratörerna för informationssystemen.  

Patienten ska också informeras om tjänsten Mina Kanta-sidor och om hur man loggar in där.

Informationen kan ges av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller en läkare. Förfarandet varierar beroende på verksamhetsenhet. Informationen ska ges muntligt, skriftligt eller via en elektronisk tjänst.

Information om elektroniska recept som expedieras vid apotek i andra europeiska länder ges i samband med det att patienten på Mina Kanta-sidor ger sitt samtycke till att recept får expedieras utomlands.

Information om hur begäran om förnyelse avgjorts

Patienten har rätt att få veta om hans eller hennes recept har förnyats, eller om begäran om förnyelse har avslagits eller blivit föråldrad. Patienten kan tidigast en vecka efter begäran om förnyelse höra sig för på ett apotek eller en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård om hur förnyelsebegäran har avgjorts. Det är också möjligt att via sms få information om huruvida ett recept har förnyats eller inte.

Mobiltelefonnumret uppges i samband med begäran om receptförnyelse på Mina Kanta-sidor, på apoteket eller inom hälso- och sjukvården. Ett sms skickas till det nummer som patienten uppgett. Det är därför viktigt att varje gång kontrollera att numret är korrekt. Det är Receptcentret som skickar ut sms, och av meddelandet framgår läkemedlets namn.

Om receptet inte kan förnyas är det en skyldighet för en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvård att meddela patienten detta.

Förbud mot att lämna ut recept

Genom förbud kan du begränsa utlämnandet av uppgifter som gäller dina elektroniska recept. Du kan förhindra att dina recept visas på apotek och inom hälso- och sjukvården genom att meddela ett förbud mot utlämnade. Det kan du göra antingen på en enhet inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor, under rubriken Samtycken och förbud. Trots förbud kan den person som förskrivit läkemedlet se receptet i Receptcentret, och den organisation där läkemedlet ordinerats kan se receptet i patientdatasystemet. Trots förbud är det också möjligt för en läkare som tänker skriva ut ett recept på HCI-läkemedel eller ett narkotiskt läkemedel till dig att se de HCI- eller narkotiska läkemedel som tidigare har ordinerats dig.

Om du har förbjudit att dina receptuppgifter lämnas ut kan du få läkemedel på apotek endast om du visar upp patientanvisningen. 

Rätt att kontrollera egna uppgifter

Patienten har rätt att

  • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i Receptcentret och Receptarkivet
  • få information om vem som har behandlat och läst hans eller hennes uppgifter
  • kräva att felaktiga uppgifter rättas.  

Begäran som gäller de rättigheter som nämns ovan ska göras skriftligt på FPA:s officiella blanketter.  Blanketter finns att få på de enheter inom social- och hälsovården som använder Recepttjänsten, på apotek och på FPA-byråerna. En begäran kan också formuleras fritt. En fritt formulerad begäran ska alltid undertecknas. Skicka in din begäran till adressen: FPA, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA.

Rätt till insyn

En patient som vill kontrollera uppgifterna om recept i Receptcentret och i Receptarkivet ska rikta sin begäran till FPA.

Uppgifterna i Receptcentret ser patienten på patientanvisningen, på sammandraget av recepten och på Mina Kanta-sidor samt i rapporten gällande begäran om kontroll. Uppgifterna i Receptarkivet ser patienten endast i rapporten gällande begäran om kontroll. Patienten har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt en gång per år. Om det har gått mindre än ett år sedan patienten senast fick kontrollera sina uppgifter får FPA ta ut en avgift för de kostnader som utlämnandet av uppgifterna medför.

Om FPA (som är personuppgiftsansvarig) förvägrar patienten rätten till insyn ska patienten ges ett intyg av vilket orsaken till förvägran framgår.

Logguppgifter om elektroniska recept

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan patienten se inom vilka organisationer receptuppgifter har lästs och behandlats. 

Patienten har dessutom rätt att få uppgifter om vem som har behandlat de uppgifter om honom eller henne som har lagrats i Receptcentret och Receptarkivet. FPA är personuppgiftsansvarig för Receptcentret, vilket innebär att en begäran om logguppgifter som gäller elektroniska recept ska lämnas in skriftligt till FPA.

Av loggrapporten framgår vilka personer på apotek och inom social- och hälsovården som har behandlat dina receptuppgifter samt orsaken till att de har behandlats. Till patienten lämnas ut receptuppgifter för de senaste två åren, om det inte har lagts fram något särskilt skäl till varför man borde lämna ut receptuppgifter för en längre tid än så.

Om patienten begär samma uppgifter på nytt har han eller hon rätt att få information som grundar sig på samma logguppgifter endast om det finns en motiverad orsak till detta för att hans eller hennes intressen eller rättigheter ska tryggas. FPA har rätt att ta ut en avgift för uppgifter som lämnas ut på nytt.

En patient som utifrån logguppgifterna anser att hans eller hennes uppgifter har behandlats utan tillräckliga grunder kan begära en utredning av apoteket eller social- och hälsovårdsenheten i fråga. Om det är ett apotek i ett annat europeiskt land som har behandlat receptuppgifterna ska begäran om utredning riktas till FPA. 

Rättelse av felaktiga receptuppgifter

Patienten har rätt att kräva att felaktiga receptuppgifter korrigeras. Om det finns något fel i receptuppgifterna ska kunden lämna in en rättelsebegäran till det apotek eller den social- och hälsovårdsenhet som gjort anteckningen. 

Om den felaktiga receptuppgiften inte kan rättas till på apoteket eller inom social- och hälsovården ska kravet på rättelse lämnas in skriftligt till FPA. Begäran om rättelse ska också riktas till FPA om det är ett apotek i ett annat europeiskt land som har gjort den felaktiga anteckningen på receptet. Om begäran om rättelse inte kan accepteras utfärdar FPA ett intyg om vägran att rätta uppgifter där också orsaken till vägran nämns.

Radering av uppgifter och överföring från ett system till ett annat

För att FPA ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter har den registrerade inte rätt att ta bort sina uppgifter som lagrats i Receptcentret och inte heller rätt att överföra sina uppgifter från ett system till ett annat (EU:s allmänna dataskyddsförordning, artiklarna 17 och 20).

Uppgifterna i ett elektroniskt recept lagras i 22,5 år räknat från förskrivningsdatum. Efter det förstörs uppgifterna.
 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 26.06.2020