Patientens rättigheter vad gäller recept

Patientens rättigheter vad gäller recept

Information till patienten

Patienten ska informeras om sina rättigheter, till vem hans eller hennes receptuppgifter kan utlämnas, på vilka villkor och på vilket sätt han eller hon själv kan inverka på till vem uppgifterna överlåts. Patienten har också rätt att få veta på vilket sätt de uppgifter som lagrats i Receptcentret har skyddats, om informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer.

Patienten ska också informeras om Mina Kanta-sidorna och hur man identifierar sig i tjänsten.

Informationen kan ges av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller läkare. Förfarandet varierar i olika verksamhetsenheter. Informationen ska ges i antingen i muntlig eller skriftlig form.
Information om hur begäran om förnyelse har avgjorts

Patienten måste få veta om hans eller hennes recept har förnyats eller om begäran om förnyelse har avslagits eller föråldrats. Patienten kan tidigast en vecka efter begäran om förnyelse höra sig för på ett apotek eller en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård om hur förnyelsebegäran har avgjorts. Information om att recept förnyats eller avslagits kan också fås med sms.

Mobiltelefonnumret lämnas i samband med att ett recept förnyas på apoteket eller inom hälso- och sjukvården. Ett sms skickas till det nummer som patienten gett, varför det är viktigt att granska att numret är korrekt varje gång. Sms:et skickas från Receptcentret och det innehåller läkemedlets namn.

Om receptet inte kan förnyas, är verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården skyldig att meddela patienten om detta.

Rätt att kontrollera de egna uppgifterna

Patienten har rätt att

  • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i Receptcentret och Receptarkivet
  • kräva att felaktig information rättas
  • få information om vem som har behandlat och läst hans eller hennes uppgifter.

Granskningsrätt

Om patienten vill kontrollera uppgifterna i receptet i Receptcentret och i Receptarkivet, ska begäran om kontroll av uppgifter lämnas in hos FPA. Recept och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret.

Begäran görs skriftligen på FPA:s officiella blanketter. Blanketter fås från de hälso- och sjukvårdsenheter och apotek som använder det elektroniska receptet och från FPA.

Patienten har rätt att få uppgifter avgiftsfritt en gång om året. Om det har gått mindre än ett år sedan uppgifter begärdes föregående gång, har FPA rätt att ta ut en avgift för kostnaderna för utlämnade av uppgifter.

Om FPA (registerhållaren) nekar patienten rätten att granska uppgifterna, ska den ge patienten ett intyg om detta, där orsaken till nekandet framgår.

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Patienten har rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas.

Om det finns fel i uppgifterna i Receptcentret eller Receptarkivet, ska begäran om rättelse lämnas till den hälsovårdsenhet eller det apotek som begått felet.

Begäran görs skriftligen på FPA:s officiella blanketter. Blanketter fås på hälso- och sjukvårdsenheter, apotek och FPA.

Patienten kan läsa uppgifterna i Receptcentret på patientanvisningen, sammandraget av recepten och på Mina Kanta-sidorna samt i rapporten över granskningsbegäran. Patienten kan läsa uppgifterna i Receptarkivet endast i rapporten över granskningsbegäran.

Om FPA inte går med på att rätta uppgifterna, ger den patienten ett intyg över detta, av vilket orsaken till denna vägran framgår.

Logguppgifter

I tjänsten Mina Kanta-sidorna ser du inom vilken organisation dina uppgifter har lästs och behandlats. Därtill har du rätt att få uppgifter om vem som har behandlat de uppgifter om dig som lagrats i Receptcentret och Receptarkivet. Begäran om logguppgifter ska lämnas till FPA.

Begäran görs skriftligen på FPA:s officiella blanketter. Blanketter fås på hälso- och sjukvårdsenheter, apotek och FPA.

Av loggrapporten framgår vilka personer som läst och behandlat dina uppgifter samt orsaken till att uppgifterna har behandlats.

FPA har rätt att vägra ge ut logguppgifter, om den känner till att utlämnandet av logguppgifterna kan medföra en allvarlig risk för kundens hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Patienten har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år, om det inte finns en särskild orsak till detta (t.ex. misstanke om att uppgifterna missbrukas).

Om kunden begär samma uppgifter på nytt, har han eller hon rätt att få information som grundar sig på samma logguppgifter endast om det finns en motiverad orsak till detta för att trygga hans eller hennes intresse eller rättigheter. FPA har rätt att ta ut en avgift för uppgifter som lämnas ut på nytt.

Om patienten anser att uppgifterna har behandlats ogrundat, kan han eller hon be om en utredning från det aktuella apoteket eller den aktuella hälso- och sjukvårdsenheten.

Sidan har uppdaterats 20.12.2018