Anmälan till införande av Klientdataarkivet för socialvården

Anmälan till införande av Klientdataarkivet för socialvården

Införandeprocessen börjar med att man i organisationen fattar beslut om att införa Klientdataarkivet för socialvården och om tidsplanen för införandet.

Organisationen beslutar när den inför Klientdataarkivet för socialvården. Detta förutsätter att organisationen fattar ett administrativt beslut om anslutning till Kanta-tjänsterna och införande av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården. Inom den offentliga socialvården ska beslutet fattas av en nämnd eller ett motsvarande organ. I beslutet är det bra att nämna vem som har firmateckningsrätt för organisationen.

Efter beslutet inleder organisationen projektet för införande av tjänsten. Det är viktigt att avdela både ekonomiska resurser och personalresurser för projektet. Som stöd för resurs- och projektplanen lönar det sig att utnyttja tabellerna som beskriver uppgifterna i samband med införandet.

Vad måste man fatta beslut om vid införandet?

Organisationerna kan börja använda Klientdataarkivet för socialvården i olika omfattning. För organisationen är fördelarna med tjänsten större ju fler funktioner man inför och med ju mer omfattande informationsinnehåll.

Vid inledandet av införandeprojektet ska organisationen fatta beslut om följande

 • Med vilket informationssystem inför man Klientdataarkivet för socialvården? Med vilken informationssystemprofil ansluter man sig?
  • Informationssystemprofilerna finns beskrivna i lösningsarkitekturen för riksomfattande informationstjänster inom socialvården.
 • Vilka funktioner av Klientdataarkivet för socialvården inför man?
  • Arkivet kan införas med funktioner enligt fas 1, om organisationen använder ett informationssystem som certifierats före augusti 2019. Funktionerna enligt fas 2 kan införas partiellt. Den valda informationssystemprofilen inverkar på vilka funktioner man kan börja utnyttja. Funktionerna i Klientdataarkivet för socialvården finns beskrivna i lösningsarkitekturen för riksomfattande informationstjänster inom socialvården.
 • Vilka uppgifter har man tänkt lagra i arkivet?
  • I klientdataarkivet får man lagra antingen handlingar som uppkommit före anslutningen eller handlingar som uppkommit efter anslutningen. Man får också lagra båda slagen av handlingar. Den valda informationssystemprofilen kan inverka på vilka uppgifter man kan lagra och hur de kan utnyttjas. Anslutningsalternativen i fas 1 beskrivs i kapitel tre i genomförandeplanen för fas 1 av Klientdataarkivet för socialvården. Genomförandeplanen för fas 2 publiceras så fort den blir klar.
 • Vilka informationsinnehåll har man tänkt lagra?
  • Organisationen får lagra alla klientuppgifter som hör till dess register eller avgränsa innehållet i de uppgifter som lagras, till exempel efter serviceuppgift, form av socialservice eller typ av handling. Med hjälp av Åtkomsträtt till register i Klientdataarkivet för socialvården är det också möjligt att i arkivet lagra uppgifter som hör till ett annat register. Journalhandlingar som upprättats vid verksamhetsenheter för socialvård lagras tills vidare inte i Kanta-tjänsterna.

Anmälan till en införandevåg

Införandena av Klientdataarkivet för socialvården sker i införandevågor som schemalagts på nationell nivå.

När man i organisationen har fattat beslut om tidpunkten för införandet av Klientdataarkivet för socialvården, anmäler organisationen sig till FPA till den införandevåg som gäller vid tidpunkten i fråga. Också organisationer som i betydande grad utvidgar användningen av en tjänst, t.ex. så att informationssystemprofilen förändras, ska anmäla sig till en införandevåg. Genom att anmäla sig får organisationen tillgång till stöd och handledning på riksnivå.

I införandevågorna 7-10 kan införandet ske enligt specifikationerna för fas 1 eller fas 2. Det är också möjligt att arkivera gamla uppgifter. Införande i enlighet med fas 1 förutsätter att organisationen använder ett system som certifierats före augusti 2019. Funktionerna i fas 2 kan införas partiellt. Funktionerna finns beskrivna i lösningsarkitekturen för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården. Anmälningslänkar till införandevågorna 11 och 12 läggs ut senare.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.10.2020