Den riksomfattande medicineringslistan

Den riksomfattande medicineringslistan

Den riksomfattande medicineringslistan gör det lättare för medborgare och yrkesutbildade personer att följa att medicineringen är ajour.

Med den riksomfattande medicineringslistan avses en uppdaterad lista i elektronisk form över de mediciner som en person med finsk personbeteckning använder.

FPA leder det nationella projektet. Resultatet är funktionella specifikationer samt funktioner i Kanta-tjänsterna. Med deras hjälp genomförs den riksomfattande medicineringslistan stegvis i Receptcentret.

Projektet genomförs i samarbetet med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Också de som använder medicineringslistan samt systemleverantörer involveras i utvecklingsarbetet.

Fördelar med medicineringslistan

Medicineringslistan baserar sig på riksomfattande informationssystemtjänster som används för att hämta, dokumentera och lagra patientuppgifter enligt gemensamma principer.

Avsikten är att i fortsättningen ska all information om medicineringen lagras centraliserat i Receptcentret, dit de personer och aktörer som är involverade i medicineringsprocessen har tillträde. Medborgaren ser dessa uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Fördelarna med medicineringslistan är att en lista över en persons hela medicinering bildas i Receptcentret. I listan syns alla mediciner som en person använder, på en gång och i uppdaterad form. Detta innebär att

  • vårdpersonalen och apoteken sparar tid när den lista som ska kontrolleras är kortare och de inte behöver ödsla tid på att söka efter de rätta recepten
  • medborgarna har lättare att förstå sin medicinering
  • det blir kvar information om kontroller och bedömningar av medicineringen
  • den strukturerade doseringen ger bättre möjlighet att undersöka läkemedelsbehandlingars effekt
  • den strukturerade doseringen gör det möjligt att bygga upp olika stödsystem för beslutsfattandet
  • läkemedelssäkerheten förbättras när det råder klarhet om patientens hela medicinering
  • medicineringslistan behöver inte underhållas särskilt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Den uppdateras varje gång som strukturerade uppgifter om medicineringen lagras i Receptcentret.

Tidtabell

Specifikationerna av den första helheten i genomförandet av den riksomfattande medicineringslistan har publicerats i mars 2020. De viktigaste reformerna är strukturerad dosering och nya uppgifter i Läkemedelsbasen, såsom uppgifter om tillgång, uppgifter om biosimilarer samt strukturerade anteckningar i recept.

Följande fas på vägen mot en medicineringslista för öppenvården inleds när THL:s konceptering av medicineringslistan blir klar. 

Mer information

Sidan har uppdaterats 27.05.2020