Kanta Extranät

Kanta Extranät

Extranätet för Kanta är en e-tjänst i Kanta-tjänsterna, där man bl.a. kan ta Kanta-tjänsterna i bruk, förvalta de uppgifter som hänför sig till användningen av Kanta-tjänsterna samt ta del av olika slag av material som gäller användningen av Kanta-tjänsterna.

Åtkomst till extranätet förutsätter följande:

  • använder ska ha en Katso-kod
  • OID-koder och andra allmänna uppgifter ska vara uppdaterade i registret för den nationella kodtjänsten.

Användargränssnittet på extranätet styr användaren att göra det som behöver göras i olika situationer. Ytterligare hjälp ger också en illustrerad anvisning om hur man på extranätet tar i bruk Kanta-tjänsterna och hur man uppdaterar uppgifterna.

 

Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten

Inloggning till Kanta Extranät kommer att förändras i december 2019. Katso-autentisering kommer att ersättas av Suomi.fi-identifikation. En organisation behöver ge en Kanta Extranät användare fullmakt i Suomi.fi-fullmakter, så att användaren kan uträtta ärenden för organisationens räkning också i fortsättningen. Läs mer om förändringen (kela.fi).

Katso-autentisering

Man loggar in på extranätet med en certifierad Katso-kod, till vilken har fogats en behörighet som är lämplig med tanke på hanteringen av ärenden på extranätet. Vi rekommenderar att organisationerna skapar behörigheter åt flera personer som kan dela på ansvaret för att förvalta uppgifterna.

Katso-autentisering av organisationer är Befolkningsregistercentralens avgiftsfria tjänst för elektronisk autentisering av organisationer. Adressen till tjänsten är https://yritys.tunnistus.fi/

Om du använder Katso-autentisering för första gången så bekanta dig med grunderna och tjänstens funktioner i webbplats. Där får du också hjälp om du har glömt ditt lösenord.

I frågor som hänför sig till ibruktagande av Katso-koden och skapandet av koder samt problemsituationer kan du ta kontakt med stödtjänsten för Katso-systemet för autentisering av organisationer och hantering av auktorisering:

  • telefonnummer 029 497 040 

Roller i Extranätet

FPA har fastställt de roller som berättigar till användning av Extranätet och de rättigheter som hänför sig till dem (behörighetsroller och behörigheter). Organisationens huvudanvändare beviljar Extranät-användarna inom organisationen nödvändiga roller. Vid behov är det möjligt att bevilja även en annan organisation som anslutit sig till Katso-tjänsten en roll.

De personer som beviljas roller kommer åt att hantera er organisations kritiska uppgifter som hänför sig till Kanta-tjänsternas funktionsduglighet. Därför är det viktigt att den person som beviljas en roll är insatt i sin uppgift och förstår hur tillägg till och ändringar i organisationens uppgifter som personen gör inverkar.

De beviljade rollerna börjar gälla efter det att innehavaren av den aktuella Katso-koden har godkänt dem.

FPA har fastställt följande roller för ärendehantering i Extranätet:

  • Administrativ kontaktperson
  • Teknisk kontaktperson
  • Dataombudsman
  • Arkivarie (Patientdataarkivet)
  • Implementeringsansvarig
  • Läsare.

Huvudanvändaren har rättigheter som motsvarar alla behörigheter. Beskrivningar av behörigheterna hittas på webbplatsen yritys.fi.

Obs! Med Katso-behörigheterna bestäms endast de rättigheter som användaren har på extranätet för Kanta. Uppgifter om vilka kontaktpersonerna är måste anges separat på extranätet.

Sidan har uppdaterats 24.10.2019