Kanta Extranät

Kanta Extranät

Extranätet för Kanta är en e-tjänst i Kanta-tjänsterna, där man bl.a. kan ta Kanta-tjänsterna i bruk, förvalta de uppgifter som hänför sig till användningen av Kanta-tjänsterna samt ta del av olika slag av material som gäller användningen av Kanta-tjänsterna.

 

 

Kanta Extranätet tillfälligt ur bruk 28.1. – Suomi.fi-identifikation införs 29.1.2020

Inloggningssättet på Kanta Extranättjänsten till Suomi.fi-identifikation ändras 29.1.2020. Efter förändringen går det inte längre att logga in i tjänsten med Katso-koder.

Kanta Extranätet är stängd 28.1.2020 på grund av förändrinsarbetet. Inloggningen pä tjänsten är inte tillgänglig under den dagen.

För att komma in på Kanta Extranätet krävs i fortsättningen att

  • användaren har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

  • OID-koder och övriga allmänna uppgifter är uppdaterade i den Nationella kodtjänstens register.

Användargränssnittet på extranätet styr användaren att göra det som behöver göras i olika situationer. Ytterligare hjälp ger också en illustrerad anvisning om hur man på extranätet tar i bruk Kanta-tjänsterna och hur man uppdaterar uppgifterna.

Anvisning till organisationer som använder Kanta Extranätet

Se till att var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen har verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Utan de ovan nämnda autentiseringsverktygen går det inte att använda Kanta Extranätet efter övergången till Suomi.fi-identifikation.

I och med övergången till Suomi.fi-identifikation kommer det också att ske förändringar i ärenderollerna på Kanta Extranätet. Användarna av Kanta Extranätet informeras om detta senare. Närmare information kommer senare.

I frågor som gäller inloggning på och användning av Extranätet samt Extranätets innehåll kan du kontakta Kanta-tjänsternas kundsupport kanta@kanta.fi

På FPA:s webbplats www.kela.fi/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten finns samlad information till användarna om övergången från Katso- till Suomi.fi-identifikation.

 

Katso-autentisering

Man loggar in på extranätet med en certifierad Katso-kod, till vilken har fogats en behörighet som är lämplig med tanke på hanteringen av ärenden på extranätet. Vi rekommenderar att organisationerna skapar behörigheter åt flera personer som kan dela på ansvaret för att förvalta uppgifterna. OBS! Inloggningen på Kanta Extranätet förändras i börjän av 2020. Katso-identifikationen ersätts med Suomi.fi-identifikation.

Katso-autentisering av organisationer är MDB:s (f.d. BRC) avgiftsfria tjänst för elektronisk autentisering av organisationer. Adressen till tjänsten är https://yritys.tunnistus.fi/

Om du använder Katso-autentisering för första gången så bekanta dig med grunderna och tjänstens funktioner i webbplats. Där får du också hjälp om du har glömt ditt lösenord.

I frågor som hänför sig till ibruktagande av Katso-koden och skapandet av koder samt problemsituationer kan du ta kontakt med stödtjänsten för Katso-systemet för autentisering av organisationer och hantering av auktorisering:

  • telefonnummer 029 497 040 

Roller i Extranätet

FPA har fastställt de roller som berättigar till användning av Extranätet och de rättigheter som hänför sig till dem (behörighetsroller och behörigheter). Organisationens huvudanvändare beviljar Extranät-användarna inom organisationen nödvändiga roller. Vid behov är det möjligt att bevilja även en annan organisation som anslutit sig till Katso-tjänsten en roll.

De personer som beviljas roller kommer åt att hantera er organisations kritiska uppgifter som hänför sig till Kanta-tjänsternas funktionsduglighet. Därför är det viktigt att den person som beviljas en roll är insatt i sin uppgift och förstår hur tillägg till och ändringar i organisationens uppgifter som personen gör inverkar.

De beviljade rollerna börjar gälla efter det att innehavaren av den aktuella Katso-koden har godkänt dem.

FPA har fastställt följande roller för ärendehantering i Extranätet:

  • Administrativ kontaktperson
  • Teknisk kontaktperson
  • Dataombudsman
  • Arkivarie (Patientdataarkivet)
  • Implementeringsansvarig
  • Läsare.

Huvudanvändaren har rättigheter som motsvarar alla behörigheter. Beskrivningar av behörigheterna hittas på webbplatsen yritys.fi.

Obs! Med Katso-behörigheterna bestäms endast de rättigheter som användaren har på extranätet för Kanta. Uppgifter om vilka kontaktpersonerna är måste anges separat på extranätet.

Sidan har uppdaterats 24.01.2020