Kanta Extranät

Kanta Extranät

Extranätet för Kanta är en e-tjänst i Kanta-tjänsterna, där man bl.a. kan ta Kanta-tjänsterna i bruk, förvalta de uppgifter som hänför sig till användningen av Kanta-tjänsterna samt ta del av olika slag av material som gäller användningen av Kanta-tjänsterna.

 

 

Kanta Extranätet  – Suomi.fi-identifikation införs 29.1.2020

Inloggningssättet på Kanta Extranättjänsten till Suomi.fi-identifikation ändrades 29.1.2020. Efter förändringen går det inte längre att logga in i tjänsten med Katso-koder.

För att komma in på Kanta Extranätet krävs att

  • användaren har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

  • OID-koder och övriga allmänna uppgifter är uppdaterade i den Nationella kodtjänstens register.

Användargränssnittet på extranätet styr användaren att göra det som behöver göras i olika situationer. Ytterligare hjälp ger också en illustrerad anvisning om hur man på extranätet tar i bruk Kanta-tjänsterna och hur man uppdaterar uppgifterna.

Anvisning till organisationer som använder Kanta Extranätet

Se till att var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen har verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Utan de ovan nämnda autentiseringsverktygen går det inte att använda Kanta Extranätet efter övergången till Suomi.fi-identifikation.

I frågor som gäller inloggning på och användning av Extranätet samt Extranätets innehåll kan du kontakta Kanta-tjänsternas kundsupport kanta@kanta.fi

På FPA:s webbplats www.kela.fi/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten finns samlad information till användarna om övergången från Katso- till Suomi.fi-identifikation.

Offentlig organisation

Upprätthåll Katso-behörigheterna tills det är möjligt för din organisation att använda Suomi.fi-fullmakter.

Det blir möjligt att ge fullmakter till andra organisationer först 2019–2020 när nya funktioner tas i bruk i Suomi.fi-tjänsten. Vi informerar närmare om detta när tidtabellerna har preciserats. Du kan följa utvecklingen av fullmaktstjänsten på Befolkningsregistercentralens webbplats.

Privat organisation

Företagens och föreningarnas ansvarspersoner kan utifrån sin ställning använda FPA:s e-tjänster utan fullmakt. Detta är personer som i ett offentligt register, såsom handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon av följande roller:

  •  näringsidkare
  •  verkställande direktör
  •  verkställande direktörens ställföreträdare
  •  vice verkställande direktör.

Om du vill att en annan person eller ett företag uträttar årenden på Kanta Extranätet, ge då ärendefullmakt. Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten.

Apotekare och Självstandiga yrkesutövare

När du uträttar ärenden på Kanta Extranätet som apotekare eller självständig yrkesutövare, behöver du ingen fullmakt. Om du vill att en annan person eller ett företag uträttar årenden för din räkning, ge då ärendefullmakt.

Du kan administrera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten

Suomi.fi-ärendefullmakter på Kanta Ekstranätet

Suomi.fi-ärendefulmakt Beskrivning
Ibruktagande av social- och hälsovårdens digitala tjänster

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar

  • ta i bruk social- och hälsovårdens digitala tjänster
  • underteckna avtal om kundrelationer
  • anmäla och uppdatera administrativa kontaktuppgifter och tekniska uppgifter
  • se faktureringsuppgifter och annat innehåll som gäller de administrativa uppgifterna.

Sidan har uppdaterats 02.04.2020