Förändringar som kunduppgiftslagen medför i utlämnandet av uppgifter

Förändringar som kunduppgiftslagen medför i utlämnandet av uppgifter

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om den nya kunduppgiftslagen, som trädde i kraft 1.11.2021.

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen UKK ruotsi

Den tidigare sparade Kanta-informationen förblir i kraft och fungerar parallellt med den nya Kanta-informationen, så att utlämnandet av uppgifter inte äventyras.

Kunderna ska få den nya Kanta-informationen, men inom hälso- och sjukvården behöver man inte börja med någon ny så kallad massinformering av medborgarna.

Från och med 1.11.2021 styrs man vid inloggning på Mina Kanta-sidor direkt till den nya Kanta-informationen, som måste godkännas innan man kan logga in i tjänsten. 

Inom hälso- och sjukvården går det att kvittera att den nya Kanta-informationen mottagits, efter att funktionen har implementerats i det patientdatasystem som organisationen använder. Då märker patientdatasystemet också om kunden redan har fått Kanta-information.

Om det finns behov av att informera kunden redan innan det går att spara den nya Kanta-informationen i systemet, kan anteckning om att kunden informerats göras enligt den gamla Kanta-informationen.

Förvaringstiderna ändras inte. Undertecknade samtyckes- och förbudsblanketter ska förvaras i 12 år efter att patienten som gett samtycke har avlidit (eller 120 år efter patientens födelse).

Nej. Man behöver inte längre be om kundens muntliga samtycke för att i en vårdsituation inom social- och hälsovården få läsa uppgifter som sparats i Receptcentret. Apoteken kan även i fortsättningen på muntlig begäran av kunden eller den person som sköter kundens ärenden hämta de uppgifter som behövs från Receptcentret för att expediera läkemedlet.

Tidigare meddelade samtycken förblir i kraft och uppgifter kommer att kunna lämnas ut på grundval av dem mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Efter att lagen trätt i kraft byter det nuvarande samtycket namn till tillstånd för utlämnande, både på Mina Kanta-sidor och i Patientdataarkivet. 

Ändringarna som rör den nya Kanta-informationen och tillstånd för utlämnande ska vara implementerade i patientdatasystemen senast 1.1.2023.

Om en kund vill ge tillstånd för utlämnande men funktionen ännu inte har implementerats i patientdatasystemet, kan kunden ge samtycke till utlämnande av patientuppgifter enligt den gamla modellen. Kunden ska upplysas om att begreppet har ändrats men användningsändamålet är detsamma.

Tidigare meddelade förbud förblir i kraft.

Tjänstetillhandahållare inom socialvården ska börja använda 

  • tjänsten Klientdataarkivet för socialvården, i vilken klienthandlingar inom socialvården arkiveras.
  • Viljeyttringstjänsten, där viljeyttringshandlingar som rör Kanta-information till kunden samt utlämnanden av klientuppgifter arkiveras.

Vid behov kan tjänstetillhandahållare inom socialvården också börja använda Recepttjänsten.

Tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården och tjänstetillhandahållare inom den privata socialvården som producerar tjänster för en offentlig tjänsteanordnares räkning ska ansluta sig som användare av de riksomfattande informationssystemtjänsterna senast 1.9.2024.

En sådan tjänstetillhandahållare inom den privata socialvården som endast producerar socialvårdstjänster privat, alltså enbart på grundval av ett avtal med klienten, och som använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klientuppgifter ska ansluta sig senast 1.1.2026.

Anslutningsskyldigheten träder i kraft oberoende av vilken serviceuppgift inom socialvården de tjänster som tjänstetillhandahållaren producerar hänför sig till.

Enligt kunduppgiftslagen ska tjänstetillhandahållaren spara kundhandlingar som uppkommer i verksamheten i arkiveringstjänsten efter anslutning till tjänsten. Tidpunkten då handlingar måste börja sparas har emellertid etappindelats enligt serviceuppgift genom övergångsbestämmelsen i kunduppgiftslagen.

Läs mer om övergångsbestämmelserna och när lagringsskyldigheterna börjar på sidan Kunduppgiftslagen – övergångstider och etappindelning.

För att uppfylla arkiveringsskyldigheten ska tjänstetillhandahållaren spara handlingar i enlighet med THL:s föreskrift om klienthandlingarnas strukturer inom socialvården och om de uppgifter som ska antecknas i klienthandlingarna. THL har för avsikt att meddela föreskriften före utgången av 2021. 

Innehållet och strukturen i de handlingar som sparas i Klientdataarkivet för socialvården ska följa klienthandlingsstrukturerna som publicerats i tjänsten Sosmeta senast då klienthandlingarna enligt övergångsbestämmelsen i kunduppgiftslagen ska sparas i Klientdataarkivet för socialvården. De handlingar som används inom socialvården och som ska sparas i klientdataarkivet finns beskrivna i tjänsten Sosmeta (sosmeta.thl.fi).

Lagändringen som träder i kraft 1.1.2021 ger möjlighet att också visa klientuppgifter inom socialvården på Mina Kanta-sidor. En förutsättning för att uppgifterna ska visas för medborgarna på Mina Kanta-sidor är att tjänstetillhandahållarna inom socialvården börjar spara klientuppgifter i Klientdataarkivet för socialvården. Det krävs också tekniska ändringar både i Kanta-tjänsterna och i klientdatasystemen hos tjänstetillhandahållarna inom socialvården som sparar uppgifter. Information om när klientuppgifter inom socialvården börjar visas på Mina Kanta-sidor ges när saken blir aktuell.