Förutsättningar för ibruktagande

Förutsättningar för ibruktagande

Förutsättningarna för att en organisation ska kunna ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården är att

 • organisationen har övergått till att följa de nationella specifikationerna vid antecknandet av klientarbetet
 • det i bruk varande informationssystemet som behandlar klientuppgifter har godkänts för Kanta, alltså certifierats
 • kraven för Kanta-tjänsterna har uppfyllts.

Certifieringsprocessen består av tre helheter:

De väsentliga kraven på funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet i samband med informationssystem inom social- och hälsovården gäller samtliga klient- och patientdatasystem. I ett informationssystem som ansluter sig till Kanta-tjänsterna ska det dessutom byggas in funktionaliteter enligt Kanta-specifikationerna. Dessa funktionaliteter beskrivs i specifikationerna för Klientdataarkivet för socialvården.

Testning är en väsentlig del av de tekniska förberedelserna. Som ett led i certifieringen måste system som ansluter sig till Kanta-tjänsterna klara FPA:s samtestning innan systemet tas i användning för produktion.

Samtestningen utförs av den organisation som är den första att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården med det nya informationssystemet. På FPA:s samtestningssidor finns en lista över informationssystem som godkänts vid samtestningen.

Alla leverantörer av informationssystem som är avsedda för behandling av klient- och patientdata är skyldiga att meddela Valvira om informationssystem som tas i användning för produktion. Valvira för ett register över dessa system. För ytterligare information om registret och informationssystemen kontakta astl-asiat@valvira.fi.

Förutsättningen för att bli kund hos Kanta-tjänsterna är att

 • planen för egenkontroll har uppdaterats
 • dataskyddet och kraven på informationssäkerhetsrutiner har genomförts
 • de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna har tagits i bruk
 • personalen har fått utbildning
 • de administrativa åtgärderna i samband med inledandet av en kundrelation och ibruktagandet av tjänsten har utförts
 • man har kommit överens om verksamhetsmodellerna under produktionstiden.

Informationssäkerhet, egenkontroll och certifiering

Producenterna av socialservice säkerställer genom egenkontroll att de har ändamålsenliga informationssäkerhetsrutiner som skyddar känsliga klientuppgifter. Till egenkontrollen hör också att se till att informationssäkerheten sköts på behörigt sätt i informationssystemens användningsmiljö.

Skyldigheterna som gäller upprättande av en plan för egenkontroll beskrivs i lagstiftningen. THL har utfärdat en föreskrift om utredningar och krav som ska tas in i planen för egenkontroll. Verksamhetsenhetens ansvariga direktör svarar för implementeringen av föreskriften. Tillsynsmyndigheterna har rätt att utföra inspektioner i anslutning till egenkontrollen.

Egenkontrollen gäller också certifieringen av och kraven på informationssystemen och Kanta-förmedlingstjänsterna. En del av kraven inom egenkontrollen gäller användningen av de riksomfattande Kanta-tjänsterna.
Via de olika delområdena inom egenkontrollen kan man hantera risker särskilt med avseende på informationssäkerheten. Ett centralt mål är att de yrkesutbildade personer som producerar service känner till och beaktar dataskydds- och informationssäkerhetsrutinerna vid behandlingen av klient- och patientuppgifter.

Certifikat och register

Ibruktagande av tjänsten förutsätter att uppgifterna i THL - SOTE-organisationsregistret är uppdaterade och att organisationen tagit i bruk Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

Registrering av organisationer

Alla verksamhetsenheter inom social- och hälsovården som ansluter sig till Kanta-tjänsterna samt verksamhetsenheternas serviceenheter sammanställs i THL - SOTE-organisationsregistret. Registret används för att identifiera och hantera parterna som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Den offentliga socialvården anmäler uppgifterna om organisationen direkt till THL - SOTE-organisationsregistret. 

Den privata socialvårdens uppgifter i Valveri-registret

För att privata tillhandahållare av socialservice ska kunna använda Kanta-tjänsterna ska deras tillståndsuppgifter vara uppdaterade i Valveri-registret, varifrån uppgifterna förmedlas till THL:s Kodtjänst. Tillhandahållare av socialservice ansluts till Kanta-tjänsterna med hjälp av uppgifterna i Kodtjänsten.

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Befolkningsregistercentralen (BRC) producerar certifikattjänster för social- och hälsovården, genom vilka personer som är verksamma inom social- och hälsovården kan identifieras tillförlitligt och utföra elektronisk signering. Dataskyddet och informationssäkerheten i Kanta-tjänsterna förutsätter stark autentisering.

Certifikat behövs både för utveckling (testcertifikat) och för användning under produktionstiden. Vid anslutning till och användning av Kanta-tjänsterna behövs följande certifikat som beviljas av BRC:

 • Servercertifikat som installeras i Kanta-anslutningspunkten
 • Systemsigneringscertifikat, som används för att signera alla handlingar som skickas till Kanta och inte signerats med en yrkesutbildad persons certifikat.
 • Certifikatkort för social- och hälsovården, med vars hjälp yrkesutbildade personer kan identifiera sig och utföra elektronisk signering.

Support och handledning

För servicetillhandahållare som tar i bruk Klientdataarkivet för socialvården ordnas i samarbete mellan THL och FPA förberedande möten i enlighet med tidsplanerna för ibruktagande. Tidsplanerna för ibruktagandet har publicerats på webbplatsen för informationshantering inom socialvården, där det också finns anmälningsinstruktioner. Systemleverantören deltar i mötet i enlighet med kundens tidsplan för ibruktagandet.

Systemleverantören har det viktiga uppdraget att för sitt vidkommande stödja sina kunder vid ibruktagandet av Klientdataarkivet för socialvården i enlighet med kundens behov. Det kan innebära att ordna utbildning om systemet eller dess nya egenskaper eller till exempel att ordna intensifierad kundsupport som stöd för ibruktagandet. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 11.07.2019