Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (Klientuppgiftslagen) förnyas eventuellt våren 2021. Det medför också förändringar i Kanta-tjänsternas utlämnande av klient- och patientuppgifter.

Om lagen träder i kraft baserar sig utlämnandet av uppgifter på

 • att kunden har getts information om sina rättigheter 
 • att kunden har getts information om Kanta-tjänsterna
 • förbud som kunden har meddelat.

Förändringarna genomförs i etapper. I den första fasen blir det möjligt inom hälso- och sjukvården att spara uppgift om att kunden har getts information på nytt. Den nya informationen till kunden täcker emellertid också klientdataarkivet för socialvården. I fortsättningen kan kunden också på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla sina patientuppgifter.

Förändringar som den nya lagen medför i utlämnandet av uppgifter

Den nya lagen medför följande förändringar i utlämnandet av klient- och patientuppgifter från Kanta-tjänsterna:

 • Kunderna ska ges information på nytt.
  • Alla kunder ska ges information på nytt om Kanta-tjänsterna och kundens rättigheter i anslutning till dem. Kunden ska ges information senast i samband med det första besöket. Kunden kan också få informationen via Mina Kanta-sidor.
 • Förbudsrätt
  • I fortsättningen kan kunden på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla sina patientuppgifter. De nuvarande förbuden kvarstår, kunden kan alltså meddela förbud för enskilda besök eller tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.
 • Samtycket inom hälso- och sjukvården slopas
  • Samtycket till utlämnande av patientuppgifter till personer som deltar i vården slopas. Likaså slopas det muntliga samtycket inom Recepttjänsten. I fortsättningen baserar sig utlämnandet av klient- eller patientuppgifter via Kanta-tjänsterna på att kunden har getts information och på förbud som kunden har meddelat.

Tiden mellan godkännandet av den nya lagen och ikraftträdandet

Kunden ges information enligt den nuvarande lagen, och kan meddela nuvarande förbud och samtycken ända tills den nya lagen träder i kraft. Samtidigt ges kunden information enligt den nya lagen och kan på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla uppgifter.

Efter ikraftträdandet

När den nya lagen har trätt i kraft ges kunden information om utlämnande av uppgifter från Kanta-tjänsterna i enlighet med den nya lagen. Om kunden inte har getts information på nytt och uppgift om detta inte har sparats i Kanta-tjänsterna, är det inte möjligt att lämna ut patientuppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer via Kanta-tjänsterna. 

Patientens uppgifter får dock fortsättningsvis lämnas ut mellan verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som hör till samma gemensamma register. Utlämnande av uppgifter förutsätter att patienten getts information om det gemensamma registret och att det föreligger en vårdrelation eller någon annan saklig anknytning till patienten.   

Kunden kan fortsättningsvis meddela förbud för enskilda besök eller tjänstetillhandahållare, eller meddela ett förbud som gäller alla patientuppgifter. Samtycket inom hälso- och sjukvården används inte längre.

Nationellt gränssnitt för lagring av uppgifter 

FPA bygger upp ett nationellt webbläsarbaserat gränssnitt. Med dess hjälp kan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården spara uppgifter om att kunden getts information samt om förbud enligt den nya klientuppgiftslagen. Gränssnittet är i första hand tänkt att användas av social- och hälsovårdsorganisationerna under tiden mellan godkännandet av lagen och ikraftträdandet.

Tidsplan för ibruktagandet

Systemleverantörerna implementerar enligt sin egen tidsplan de ändringar som den nya klientuppgiftslagen föranleder i klient- och patientdatasystemen. Social- och hälsovårdsorganisationerna tar i bruk dem enligt sina egna tidsplaner. Efter detta kan yrkesutbildade personer spara uppgifter om att kunden getts information samt om förbud med informationssystemen.

Mera information

Sidan har uppdaterats 22.06.2020