Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Förändringar i hanteringen av utlämnande enligt klientuppgiftslagen

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen) förnyas. Om lagen fastställs, medför den också förändringar i utlämnandet av klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

Lagen behandlas för närvarande i riksdagen. Utskotten lägger fram ändringar i lagen. 

I och med den nya lagen rör sig kundens uppgifter automatiskt mellan hälso- och sjukvårdsenheter samt från en socialvårdsorganisation till en annan, om inte kunden förbjuder att uppgifterna lämnas ut. På så sätt vill man säkerställa att yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har tillgång till de uppgifter som behövs.

Det är viktigt att social- och hälsovårdsorganisationerna förbereder sig i förväg på de förändringar som den nya kunduppgiftslagen medför. Social- och hälsovårdsorganisationerna tar i bruk uppdaterade informationssystem, och efter det kan yrkesutbildade personer spara uppgifter om att kunden getts information samt om förbud enligt den nya lagen.

Tidsschema

Det nuvarande tidsschemat är en uppskattning, som baserar sig på tidsschemat för behandlingen av lagförslaget. Tidsschemat för genomförandet uppdateras om det görs ändringar i lagstiftningsprocessen eller i lagförslaget.

 • November 2020: Lagförslaget lämnades till riksdagen för behandling.
 • Februari 2021: Grundlagsutskottet fortsätter att behandla lagförslaget.
 • Våren 2021: Riksdagen beslutar om hur lagen går vidare.
 • Hösten 2021: Lagen träder i kraft tidigast den 1 september 2021. 

Förändringarna genomförs i etapper. I den första fasen blir det möjligt inom hälso- och sjukvården att spara uppgift om att kunden har getts information på nytt. Den nya informationen till kunden täcker emellertid också uppgifter inom socialvården. I fortsättningen kan kunden på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla sina uppgifter.

Förändringar i utlämnandet av uppgifter

Om den nya lagen genomförs medför den följande förändringar i utlämnandet av klient- och patientuppgifter:

 • Kunderna ska ges information på nytt.
  • Alla kunder ska ges information på nytt om Kanta-tjänsterna och kundens rättigheter i anslutning till dem. Kunden ska ges information senast i samband med det första besöket. Kunden kan också få informationen via Mina Kanta-sidor.
 • Förbudsrätt
  • I fortsättningen kan kunden på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla sina patientuppgifter. De nuvarande förbuden kvarstår, kunden kan alltså meddela förbud för enskilda besök eller tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården.
 • Samtycket inom hälso- och sjukvården slopas
  • Samtycket till utlämnande av patientuppgifter till personer som deltar i vården slopas. Likaså slopas det muntliga samtycket inom Recepttjänsten. I fortsättningen baserar sig utlämnandet av klient- eller patientuppgifter via Kanta-tjänsterna på att kunden har getts information och på förbud som kunden har meddelat.

Tiden mellan godkännandet av lagen och ikraftträdandet

Kunden ges information enligt den nuvarande lagen, och kan meddela nuvarande förbud och samtycken ända tills den nya lagen träder i kraft. Samtidigt ges kunden information enligt den nya lagen och kan på en och samma gång förbjuda utlämnande av alla uppgifter.

Efter ikraftträdandet

När den nya lagen har trätt i kraft ges kunden information om utlämnande av kunduppgifter i enlighet med den nya lagen. Om kunden inte har getts information på nytt och uppgift om detta inte har sparats i Kanta-tjänsterna, är det inte möjligt att lämna ut patientuppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer via Kanta-tjänsterna. 

Patientens uppgifter får dock fortsättningsvis lämnas ut mellan verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som hör till samma gemensamma register. Utlämnande av uppgifter förutsätter att patienten getts information om det gemensamma registret och att det föreligger en vårdrelation eller någon annan saklig anknytning till patienten.   

Kunden kan fortsättningsvis meddela förbud för enskilda besök eller tjänstetillhandahållare, eller meddela ett förbud som gäller alla patientuppgifter. Samtycket inom hälso- och sjukvården används inte längre.

Nationellt gränssnitt för lagring av uppgifter 

FPA bygger upp ett nationellt webbläsarbaserat gränssnitt. Med dess hjälp kan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården spara uppgifter om att kunden getts information samt om förbud enligt den nya kunduppgiftslagen. Gränssnittet är i första hand tänkt att användas av social- och hälsovårdsorganisationerna under tiden mellan godkännandet av lagen och ikraftträdandet.

Mer information

Sidan har uppdaterats 05.03.2021

Undersidor för delen Hanteringen av utlämnande av uppgifter