Ibruktagande av Klientdataarkivet för socialvården

Ibruktagande av Klientdataarkivet för socialvården

Kanta-tjänsternas process för ibruktagande av Klientdataarkivet för socialvården sker i etapper och tar cirka 6 månader beroende på utgångsläget.


Processens längd och innehåll är i hög grad beroende av om tjänsten tas i bruk med ett informationssystem som redan är certifierat eller om systemet certifieras som ett led i ibruktagandeprocessen. I det senare fallet tar förberedelserna för ibruktagandet betydligt längre tid, omkring ett år. Det egentliga ibruktagandet av tjänsten är bara en del av processen, om än en viktig sådan.

Katso-kod

Katso-autentisering av organisationer och hantering av auktorisering är BRC:s avgiftsfria tjänst för autentisering av organisationer i e-tjänster. I Katso-tjänsten kan organisationens representant skapa en Katso-kod samt hantera organisationens uppgifter, underkoder och auktoriseringar. 

I Kanta-tjänsterna behövs Katso-koden bl.a. för att bli kund hos Kanta-tjänsterna och ta i bruk tjänsterna samt för att underhålla organisationens kontaktuppgifter och tekniska uppgifter på Extranätet. När organisationens uppgifter finns i THL - SOTE-organisationsregistret går det att logga in på Extranätet. 

För att lämna de uppgifter som behövs för ibruktagandet av Klientdataarkivet för socialvården samt för att godkänna beskrivningen av tjänsten behövs 

  • Katso-kod med administratörsegenskaper eller
  • Katso-kod till vilken behörigheten Administrativ kontaktperson har anslutits.

Andra behörigheter i Katso-tjänsten i samband med Kanta-tjänsterna är Kanta.fi - Arkivarie, Läsare, Teknisk kontaktperson, Implementeringsansvarig samt Dataombudsman. 

Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Ibruktagande av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården förutsätter en giltig kundrelation till Kanta-tjänsterna.

Godkänn beskrivningen av tjänsten och lämna de uppgifter som behövs vid ibruktagandet av tjänsten

Ibruktagande av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården förutsätter en giltig kundrelation till Kanta-tjänsterna. För att ta i bruk tjänsten ska kunden godkänna beskrivningen av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården samt meddela de administrativa och tekniska uppgifter som behövs för användningen av tjänsten.

Uppgifter meddelas och tjänstebeskrivningen godkänns på Kanta Extranätet. Kanta-tjänsternas kunder kan använda Extranätet också för att hantera tekniska uppgifter som gäller kundrelationen och ibruktagandet av tjänster.

Ibruktagningsprov

Innan Klientdataarkivet för socialvården tas i bruk ska ett ibruktagningsprov utföras. Genom ett ibruktagningsprov säkerställer man att kundens informationssystem är redo att ta Klientdataarkivet för socialvården i användning för produktion. Ibruktagningsprovet utförs planmässigt genom att utföra ett testfall enligt anvisning vid en överenskommen tidpunkt och rapportera till FPA om hur provet lyckades.

Ibruktagningsprovet utförs med ett certifierat system i produktionsmiljön för tjänsten Klientdataarkivet för socialvården. De testpersonbeteckningar som behövs vid ibruktagningsprovet skickas till systemleverantören, som sedan distribuerar dem till kunderna. Det är bra om systemleverantören för bok över vilka testpersonbeteckningar han har gett till vilken kund och för testning av vilken tjänst, eftersom testpersonbeteckningarna används gemensamt på FPA för olika tjänster.

Förutsättningarna för att få utföra ibruktagningsprovet är att 

  • beskrivningen av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården har godkänts och de uppgifter som behövs för att ta i bruk tjänsten har lämnats till FPA
  • man har kommit överens om ibruktagningsprovet med systemleverantören
  • man har kommit överens om ibruktagningsprovet med de nödvändiga personalresurserna och samarbetspartnerna (personen som utför provet, applikations- och datakommunikationssupporten, personen som har behörigheten Kanta-arkivarie)

Material för ibruktagningsprov:

Personen som har behörigheten Kanta-arkivarie kontrollerar att alla handlingar som gäller testfallet har arkiverats i Klientdataarkivet för socialvården och i den registeransvariges register. Personen som har denna behörighet kontrollerar också att uppgifterna i handlingarna som lagrats i tjänsten motsvarar uppgifterna i systemet som behandlar klientuppgifter. 

En rapport om framgångsrikt genomfört ibruktagningsprov lämnas till FPA.

Inled arkiveringen med ett certifierat system

Tjänsten Klientdataarkivet för socialvården kan tas i användning för produktion så fort ibruktagninsprovet har genomförts framgångsrikt och man har försäkrat sig om detta med hjälp av Arkivariens användargränssnitt. 

Arkivariens användargränssnitt

Ibruktagande av tjänsten Klientdataarkivet för socialvården förutsätter också ibruktagande av Arkivariens användargränssnitt. Behörighet till detta har den person som utsetts till Kanta-arkivarie.

Arkivariens användargränssnitt är ett webbaserat användargränssnitt till den registeransvariges uppgifter i Klientdataarkivet för socialvården. Med användargränssnittet visas handlingarna exakt så som de ser ut i arkivet. Med Arkivariens användargränssnitt kan man också granska handlingarnas metadata och versionsuppgifter samt uppgifter som lagts till av arkivet.
I samband med ibruktagandet av tjänsten efterfrågas uppgifter om arkivarien. Behörigheten till användargränssnittet kopplas på FPA med hjälp av certifikatkortets nummer, som ska anges i uppgifterna om ibruktagandet av tjänsten. Ett certifikatkort kan kopplas till en eller flera registeransvariga. 

Autentiseringen för användargränssnittet görs med ett av BRC beviljat certifikatkort för social- och hälsovården. Behörigheterna avgränsas automatiskt till den registeransvariges handlingsmaterial hos vilken arkivarien är verksam.
 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 19.09.2019