Införandefasen

Införandefasen

Kanta-tjänsterna kan tas i bruk när social- och hälsovårdsaktören har teknisk och administrativ beredskap att ta i bruk tjänsten och när dess verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven.

Processen med att ta i bruk Kanta-tjänsterna fortskrider i etapper.

Processens längd och innehåll är i hög grad beroende av

  • den införande organisationens beredskap när processen inleds
  • vilken tjänst eller funktion social- och hälsovårdsaktören är på väg att införa (hur krävande processen är varierar mellan olika tjänster och funktioner)
  • om tjänsten tas i bruk med ett informationssystem som redan är certifierat.

Med ett certifierat system tar det cirka 3–6 månader att genomföra införandeprocessen, beroende på organisationens utgångsläge. Om systemet inte är certifierat är det bra att reservera minst ett år för processen. 

Stöd vid införande

Inom Kanta-tjänsterna används nu en ny modell för stöd och handledning vid införandena. Enligt den nya modellen kan tjänsterna tas i bruk årligen i tre faser. Social- och hälsovårdsaktörerna får stöd bland annat vid förberedande möten samt i utbildningar om verksamhetsmodell och arbetsmetoder, som fördelas enligt de tre faserna.

Vid det förberedande mötet för införandet ges

  • information om de uppgifter som införandet förutsätter
  • anvisningar om hur uppgifterna ska genomföras.

Vid verksamhetsmodell- och verksamhetssättsutbildningarna ges

  • information om de förändringar som införandet kräver i organisationens verksamhet samt om vad som ska beaktas i samband med detta
  • anvisningar om hur exempelvis klient- och patientuppgifter ska dokumenteras.

När en social- och hälsovårdsaktör har fattat beslut om tidpunkten för införande av Kanta-tjänster anmäler den sig till önskad införandeperiod. FPA har hand om anmälningarna till införandeperioderna.

Varför ska man anmäla sig till införandet?

Genom att anmäla sig får social- och hälsovårdsaktören tillgång till stöd och handledning på riksnivå. FPA å sin sida får information från social- och hälsovårdsaktörerna om att införanden inleds, så att man kan planera stödet och handledningen. Stödmötena för införandena är öppna.

En organisation ska anmäla sig när den

  • tar i bruk Kanta-tjänster för första gången
  • utvidgar användningen till en ny tjänst eller funktion
  • utvidgar användningen av en tjänst i betydande grad, t.ex. så att informationssystemprofilen förändras (gäller endast socialvården).

Anmälningsblanketter och tidsplaner för införandena finns på sidan Anmälan till införande.

​​​​Står din systemleverantör för allt stöd vid införandet?

En hälso- och sjukvårdsaktör behöver inte anmäla sig till en införandeperiod om dess egen systemleverantör står för allt stöd vid införandet. Då ska hälso- och sjukvårdsaktören studera materialet om införandet självständigt. Aktörer som så vill kan ändå också delta i FPA:s stödmöten utöver stödet från systemleverantören.

När kan man göra det egentliga införandet?

En social- och hälsovårdsaktör kan inleda användning för produktion i vilket skede som helst av införandeperioden, bara den först har utfört de förberedande uppgifterna och har beredskap att övergå till användning för produktion.

En del aktörer kan göra införandet också före den egentliga införandeperioden. Det här beror på att förberedelserna för införandet tar olika lång tid. Ju större omläggningar av verksamheten som krävs vid införandet, desto längre tid tar förberedelserna. Målet är att social- och hälsovårdsaktören ska inleda användning för produktion senast i slutet av införandeperioden.

En aktör som utvidgar användningen av Patientdataarkivet kan till exempel vara redo att införa funktionen redan strax efter anmälan till införandeperioden. Å andra sidan kan till exempel införandet av Klientdataarkivet för socialvården vara ett långvarigt projekt med alla de förberedelser som krävs, och då sker det egentliga införandet först mot slutet av perioden.

Social- och hälsovårdsaktören ska gå in på införandesidan för respektive tjänst och kolla de närmare anvisningarna för införandet av den aktuella Kanta-tjänsten eller funktionen.

Kundrelation till Kanta-tjänsterna är en förutsättning

Den som tar i bruk tjänsten ska vara kund hos Kanta-tjänsterna. En kundrelation hos Kanta uppstår i samband med att den första tjänsten tas i bruk, varvid man förbinder sig att bli kund och godkänner de allmänna leveransvillkoren. Ansökan om att bli kund hos Kanta-tjänsterna görs i slutet av ibruktagningsprocessen när alla förberedande uppgifter är slutförda.

Tjänsten som införs

Läs mer

Sidan har uppdaterats 09.06.2021