Införandefasen

Införandefasen

Kanta-tjänsterna kan tas i bruk när organisationen har teknisk och administrativ beredskap att ta i bruk tjänsten och när dess verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven.

Processen med att ta i bruk Kanta-tjänsterna fortskrider i etapper. Processens längd och innehåll är i hög grad beroende av den ibruktagande organisationens beredskap när processen inleds samt av om tjänsten tas i bruk med ett informationssystem som redan är certifierat. Med ett certifierat system tar det cirka 3–6 månader att genomföra ibruktagandeprocessen, beroende på organisationens utgångsläge. Om systemet inte är certifierat är det bra att reservera minst ett år för processen. 

Stöd för ibruktagande

Inom Kanta-tjänsterna används nu en ny modell för styrning och stöd av ibruktagningar. Enligt den nya modellen kan tjänsterna tas i bruk årligen i tre faser. Organisationer inom social- och hälsovården får stöd bland annat vid förberedande möten samt i utbildningar om verksamhetsmodell och arbetsmetoder, som fördelas enligt de tre faserna.

Vid det förberedande mötet för ibruktagningen ges

  • information om de uppgifter som ibruktagandet förutsätter
  • anvisningar om hur uppgifterna ska genomföras.

Vid utbildningarna om verksamhetsmodell och arbetsmetoder ges

  • information om de funktionella ändringar som ibruktagandet förutsätter inom organisationen samt omständigheter som ska beaktas dem
  • anvisningar till exempel om registrering av klient- och patientdata.

När en organisation har fattat beslut om införande av Kanta-tjänsterna bör organisationen anmäla sig till den ibruktagningsfas som infaller vid den aktuella tidpunkten. Anmälningar till nya ibruktagningsfaser administreras av FPA.

Även de organisationer som i betydande grad utvidgar sin användning av tjänsten, exempelvis tar i bruk en ny funktion, ska anmäla sig till en ny ibruktagningsfas. Genom att anmäla sig får organisationen tillgång till stöd och handledning på nationell nivå.

Mer information om anmälan:

Kundrelation till Kanta-tjänsterna är en förutsättning

Den som tar i bruk tjänsten ska vara kund hos Kanta-tjänsterna. En kundrelation hos Kanta uppstår i samband med att den första tjänsten tas i bruk, varvid man förbinder sig att bli kund och godkänner de allmänna leveransvillkoren. Ansökan om att bli kund hos Kanta-tjänsterna görs i slutet av ibruktagningsprocessen när alla förberedande uppgifter är slutförda.

Tjänsten som införs

Läs mer

Ohjeita

Sidan har uppdaterats 04.02.2021