Införandet

Införandet

Kanta-tjänsterna kan tas i bruk när organisationen har teknisk och administrativ beredskap att ta i bruk tjänsten och när dess verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven.

Processen med att ta i bruk Kanta-tjänsterna fortskrider i etapper. Processens längd och innehåll är i hög grad beroende av den ibruktagande organisationens beredskap när processen inleds samt av om tjänsten tas i bruk med ett informationssystem som redan är certifierat. Med ett certifierat system tar det cirka 3–6 månader att genomföra ibruktagandeprocessen, beroende på organisationens utgångsläge. Om systemet inte är certifierat är det bra att reservera minst ett år för processen. 

Projektplansmodellen med bilagor kan fritt anpassas till det ibruktagande företagets eller den ibruktagande yrkesutövarens behov. Om någon av punkterna inte lämpar sig för den praktiska situationen kan man antingen låta bli att fylla i punkten eller anpassa den efter behov.

Förutsättningar för införande

Införandet av Kanta-tjänsterna för produktion förutsätter att den ibruktagande organisationen har:

  • uppdaterat planen för egenkontroll
  • genomfört dataskyddet och kraven på informationssäkerhetsrutiner
  • tagit i bruk de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna
  • utbildat personalen
  • ett certifierat system med vilket organisationen kommer att använda Kanta-tjänsten
  • utfört de administrativa åtgärderna i anslutning till införandet av tjänsten 
  • kommit överens om verksamhetsmodellerna under produktionstiden (t.ex. agerande i störningssituationer).

Anvisningar och närmare beskrivningar av förutsättningarna finns på sidan Förberedelser

Tjänster som införs

Med Kanta-tjänster avses den helhet som bildas av de riksomfattande informationstjänsterna för social- och hälsovården.

Tjänster som kan införas och tjänstebeskrivningar
Receptet Tjänstebeskrivning
Patientdataarkivet Tjänstebeskrivning
Arkivet över bildmaterial Tjänstebeskrivning
Arkivet över gamla handlingar Tjänstebeskrivning (på finska)
Klientdataarkivet för socialvården Tjänstebeskrivning
Läkemedelsdatabasen Tjänstebeskrivning
Kelain Användningsvillkor

Material för ibruktagningsprov

Patientdataarkivet 

Material för säkerställande av produktionsberedskap Recepttjänsten

Läs mer

Sidan har uppdaterats 01.08.2019