Kanta-tjänster för den privata social- och hälsovården

Kanta-tjänster för den privata social- och hälsovården

Genom att börja använda Kanta-tjänsterna blir det lättare att utnyttja klient- och patientuppgifter mellan privata och offentliga producenter.

Många privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården använder redan Recepttjänsten och Patientdataarkivet, som är en del av Kanta-tjänsterna. Privata tjänsteproducenter inom socialvården kan börja använda Kanta-tjänsterna i och med införandet av Klientdataarkivet för socialvården från och med 2018.

Förberedande uppgifter

En privat tjänsteproducent ska ansluta sig som kund i Kanta-tjänsterna och börja använda Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården, om organisationen arkiverar klienthandlingar och journalhandlingar elektroniskt. Tills vidare är det frivilligt för offentliga och privata organisationer att börja använda Klientdataarkivet för socialvården.

Anslutningsmodeller

Privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården kan välja antingen direkt anslutning eller gemensam anslutning som anslutningsmodell. Gemensam anslutning gäller endast privata producenter och kan inte användas av organisationer inom den offentliga sektorn.

Tjänsteproducenter inom socialvården väljer tills vidare alltid direkt anslutning. En modell med gemensam anslutning för tjänsteproducenter inom socialvården är också under arbete och kommer enligt nuvarande planer att lanseras hösten 2021.

Anmälan till införande

Införandena av Klientdataarkivet för socialvården sker i införandeperioderna som schemalagts på nationell nivå. När man i organisationen har fattat beslut om tidpunkten för införandet av Klientdataarkivet för socialvården, anmäler organisationen sig till FPA till den införandeperiod som gäller vid tidpunkten i fråga.

När systemleverantören sköter om stödet i sin helhet

Tjänstetillhandahållaren behöver inte anmäla sig till en införandeperiod, om tjänstetillhandahållaren får stödet för anslutningen till Patientdataarkivet i sin helhet från sin systemleverantör. Då ska hälso- och sjukvårdsaktören studera materialet om införandet självständigt.

Tillstånd och anmälningar

Alla privata tjänsteproducenter måste ha behöriga och gällande tillstånd och anmälningar om att de är tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster.

För en tjänsteproducent som är verksam inom ett enda regionförvaltningsverks område är regionförvaltningsverket tillståndsmyndighet. För en tjänsteproducent som är verksam inom två eller flera regionförvaltningsverks områden är Valvira tillståndsmyndighet.

Uppgifter i organisationsregistret

Privata producenter ansluts till Kanta-tjänsten med hjälp av registeruppgifterna i THL:s kodtjänst. Tillståndsuppgifter för privata tjänstetillhandahållare förmedlas till kodtjänsten från Valveri-registret (registret över serviceproducenter inom den privata social- och hälsovården).

Varje organisation som ansluter sig och dess eventuella serviceenheter eller filialapotek som använder Kanta-tjänster ska ha unika OID-koder. Likaså ska varje teknisk Kanta-anslutningspunkt ha en unik OID-kod.

Uppgifterna om företaget samt OID-koderna finns i kodtjänstens organisationsregister för social- och hälsovården eller i IAH-kodverket. OID-koden och de övriga allmänna uppgifterna om den som ansluter sig ska vara uppdaterade i kodtjänstens register innan ansökan om anslutning lämnas in.

Arkivering av uppgifter i samband med köpta tjänster

Tjänsteanordnare inom social- eller hälsovården kan köpa social- och hälsotjänster som köptjänst från en privat tjänsteproducent. Handlingarna som tjänsteproducenten upprättat arkiveras i det här fallet i tjänsteanordnarens kundregister.

Med hjälp av åtkomsträtt till register inom socialvården och fullmakt för köpta tjänster inom hälso- och sjukvården ger tjänsteanordnaren tjänsteproducenten rätt att

  • använda klient- och patientuppgifter som hör till tjänsteanordnarens register elektroniskt via Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet
  • spara klient- och patientuppgifter elektroniskt i tjänsteanordnarens register i Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Mer information:

Egenkontroll av dataskydd och informationssäkerhet

Aktörer som ansluter sig till Kanta-tjänsterna, Kanta-förmedlare och producenter av Kanta-informationsförmedlingsservice ska ha en plan för egenkontroll i enlighet med klientuppgiftslagen. I planen beskrivs hur kraven på dataskydd och informationssäkerhet tillgodoses i organisationen.

Certifikatkort för användning av Kanta-tjänster

Användningen av Kanta-tjänster förutsätter stark autentisering och görs med certifikatkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen).

Som en stödtjänst för Kanta-tjänsterna producerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata certifikattjänster för social- och hälsovården, genom vilka personer som är verksamma inom social- och hälsovården kan identifieras tillförlitligt och utföra elektronisk signering av klienthandlingar, journalhandlingar och recept. Stark autentisering av personerna är en förutsättning för att dataskyddet och informationssäkerheten ska tillgodoses i de riksomfattande informationssystemtjänsterna för social- och hälsovården.

Avtal om kort

Ärenden som gäller avtal om certifikatkort sköts i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eTjänster (asiointi.dvv.fi) som riktar sig till organisationer.

Ansökan om anslutning

Ansökan om anslutning till Kanta-tjänsterna lämnas in till FPA, när tjänsteproducenten inom socialvården eller hälso- och sjukvården har utfört alla förberedande uppgifter som krävs före införandet. Ansökan görs på Extranätet. Man identifierar sig i tjänsten med suomi.fi-koder.

Sidan har uppdaterats 07.04.2021