Vad förutsätter deltagandet i pilotförsök av tjänsteproducenter och tjänsteanordnare

Vad förutsätter deltagandet i pilotförsök av tjänsteproducenter och tjänsteanordnare

Ett mål av pilotförsöken med valfrihet är att testa hur olika aktörers informationssystem samverkar.

FPA ger pilotområdena råd och anvisningar vid ibruktagandet av systemen genom att publicera bruksanvisningar och ordna utbildningar. Ytterligare information och bruksanvisningar publiceras senare på den här sidan.

De som deltar i pilotförsöket ska höra till organisationsregistret för social- och hälsovården

Enligt lagutkastet med förslag till lag om valfrihet och lagutkastet med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster, ska uppgifter om varje tjänsteproducent finnas i THL:s organisationsregister (SOTE). Även de offentliga tjänsteproducenterna ska höra till registret. Dessutom kan det till följd av social- och hälsovårdsreformen bli aktuellt att ändra på den nuvarande producenthierarkin i registret. 

De som deltar i pilotförsöket ska höra till Kanta

Social- och hälsovårdsreformen förutsätter förändringar även i informationssystem och organisationer som hör till Kanta-tjänsterna. För att trygga kontinuiteten i Kanta-tjänsterna har anvisningar som gäller förändringarna sammanställts på THL:s sidor (på finska).

I social- och hälsovårdsreformen och pilotförsöken med valfrihet ska producenten av social- och hälsovårdstjänster vara med i Kanta-tjänsterna. Tjänsteproducenter som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster ska ha tagit i bruk tjänsten Patientdataarkivet, som möjliggör förmedling av uppgifter mellan tjänsteproducenterna.

Andra krav som ställs på pilotområdena

1. Att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och ta i bruk Patientdataarkivet

En aktör som ansluter sig ska uppfylla de krav som ställs för att man ska kunna ansluta sig (bl.a. utbildning och kommunikation, egen övervakning av dataskydd och datasäkerhet, exakta och korrekta uppgifter om de deltagande enheterna i THL:s organisationsregister (SOTE)). Se ytterligare information i handboken om Kanta-tjänsterna.

De aktörer som producerar tjänsterna ska ha i bruk en systemhelhet där följande har förverkligats:

Tjänsteanordnaren ska arkivera uppgifterna utan dröjsmål. Dessutom ska anordnaren vid behov kunna hämta och använda de handlingar som varje tjänsteproducent producerar (handlingar som uppdateras preciseras separat).

2. Sparande och utnyttjande av patientdata i tjänsteanordnarens register

Ytterligare information om administration av köpta tjänster och befullmäktigande för anordnares och producenters del finns i Om kraven på arkivering av patientdata (på finska) (kapitel 4).

3. Ändringar i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Ändringarna i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården genomförs i enlighet med ikraftträdandebestämmelserna (social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för preciseringar av innehållet och ikraftträdandet).

Främjande av genomföranden under pilotförsöken

  • Patientdataarkivet: arkivering av sådana datauppgifter som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (1257/2015)
    • bl.a. mun- och tandhälsovård, bildmaterial, centrala hälso- och sjukvårdsuppgifter, hälso- och vårdplan (föregås av en kommande kundplan, innehåller redan uppgifter som en personlig budget förutsätter)
  • Klientdataarkivet för socialvården
    • Under pilotförsöken förutsätts tjänsteproducenterna inte ansluta sig till klientdataarkivet för socialvården, men det är önskvärt att anslutning främjas under pilotförsöken.
  • Pilotförsöken stöds av att också andra funktioner enligt publiceringstidtabellen för Kanta-tjänsterna främjas.

Obs. lösningar, krav och definitioner enligt social- och hälsovårdsreformens resultatmål 2020–2021 preciseras fortfarande. De områden som deltar i pilotförsöket med valfrihet får möjlighet att påverka kommande preciseringar och lösningar.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 12.03.2019