Luotain

Luotain

Luotain är ett webbläsarbaserat användargränssnitt som är avsett för användning inom hälso- och sjukvården. Med dess hjälp sparar den professionella vårdpersonalen uppgifter om att medborgaren har informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Med Luotain antecknas också uppgifter om medborgarens förbud mot användning av patientuppgifter.

En tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården kan använda Luotain, om det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder inte stöder lagring av informering eller förbud i Kanta-tjänsten när kunduppgiftslagen förnyas

Användningen av Luotain inom socialvården preciseras senare.

Vad kan man göra med Luotain?

Tjänstetillhandahållarna inom hälso- och sjukvården ges tillgång till Luotain efter att den nya kunduppgiftslagen godkänts. FPA meddelar senare i vilken omfattning tjänstetillhandahållare som använder olika Kanta-tjänster kan utnyttja Luotain.

Med Luotain kan man

  • kontrollera om kunden har informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna
  • anteckna att kunden har informerats.
  • ta en utskrift för kunden om informeringens innehåll
  • på kundens begäran kontrollera vilka förbud mot utlämnande som meddelats för kundens patientuppgifter
  • på kundens begäran meddela ett detaljerat eller omfattande förbud mot utlämnande av kundens patientuppgifter
  • ta en utskrift för kunden där det står vilka förbud som har meddelats.

Förbud mot utlämnande av receptuppgifter kan inte behandlas med Luotain.

Hur tas Luotain i bruk?

Tjänstetillhandahållare som redan använder Kanta-tjänsterna kan ta Luotain i bruk utan särskild anslutning. Tjänstetillhandahållarna beviljar sin egen personal åtkomsträttigheter till tjänsten.

Yrkesutbildade personer identifierar sig i Luotain med hjälp av tjänsten Suomi.fi och ärendefullmakter. Tjänstetillhandahållare ska i Suomi.fi-tjänstehanteringen bevilja ärendefullmakt för användning av Luotain för de av sina anställda som behandlar uppgifter om informering om Kanta-tjänsterna och förbud mot utlämnande. 

Ett undantag är självständiga yrkesutövare som använder Kanta-tjänsterna, dessa kan själva använda Luotain utan särskild ärendefullmakt.

Suomi.fi-ärendefullmakter

Yrkesutbildade personer identifierar sig i Luotain med hjälp av tjänsten Suomi.fi och ärendefullmakter. Tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården ska bereda sig på att bevilja ärendefullmakter. 

Luotain är ännu inte i bruk

FPA meddelar när lanseringsdatum för Luotain har fastställts och ärendefullmakter kan beviljas.

Följande Suomi.fi-ärendefullmakter ger rätt att använda Luotain

  • behandling av informering om social- och hälsovårdens riksomfattande informationssystemtjänster
  • behandling av informering om social- och hälsovårdens riksomfattande informationssystemtjänster samt av förbud mot utlämnande av uppgifter.

Fullmaktsrätt

Ärendefullmakt kan beviljas på ett företags eller en sammanslutnings vägnar av en person för vilken det i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller föreningsregistret finns uppgift om att personen är behörig att företräda företaget eller sammanslutningen. 

Offentliga organisationer eller stiftelser ansöker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden om fullmaktsrätt för en person, dvs. rätt att ge ärendefullmakter i organisationens namn. 

Läs mer om offentliga organisationers eller stiftelsers fullmaktsrätt på adresserna

När fullmaktsrätt har registrerats för en person kan hen identifiera sig i tjänsten Fullmakter och i organisationens namn ge ärendefullmakter som ger rätt att använda Luotain.

Användningen är avgiftsfri

Ingen avgift tas ut för användningen av Luotain. Bestämningsgrunderna för avgifterna för användning av Kanta-tjänsterna och avgifternas storlek fastställs årligen i SHM:s förordning.

Mer information

Sidan har uppdaterats 09.02.2021