Innehållspublicerare

Kanta - hela folkets databas

Meddelande Skrivet 19.9.2017 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna ska utvecklas till hela folkets databas, som i framtiden inte bara innehåller hälsouppgifter utan också klientuppgifter inom socialvården. Det blir lättare att sköta ärenden när uppgifterna är tillgängliga oberoende av tid och plats. Det här kan också förbättra vårdkvaliteten.

När du i framtiden har kontakt med myndigheterna och behöver ett läkarintyg behöver du inte bära det med dig. Myndigheterna får läkarintyget via Kanta-tjänsterna. Det här är ett steg på vägen mot utvidgade Kanta-tjänster, som gör det lättare att sköta ärenden och breddar servicen.

Grunden för Kanta-tjänsterna utvidgas som bäst. Utvecklingen har som mål att så långt som möjligt samla alla klient- och patientuppgifter på samma nationella plattform.

”Patienternas remisser från en hälsovårdsenhet till en annan samt hälsovårdsenhetens respons på vården kommer inom en nära framtid att lagras i Patentdataarkivet. De här uppgifterna kan patienterna sedan se på Mina Kanta-sidor.”

”Som exempel kommer hälsovården i en nära framtid också att kunna anteckna uppgifter om patienterna i en hälso- och vårdplan. Också de här uppgifterna kommer att kunna ses via Mina Kanta-sidor. Uppgifter om tandläkarbesök finns redan delvis lagrade och syns på Mina Kanta-sidor”, berättar Riitta Konttinen som är utvecklingschef på THL. Konttinen svarar för utvecklingen av Kanta-tjänsternas informationsinnehåll inom den privata och offentliga hälso- och sjukvården i samarbete med THL:s sakkunniga, social- och hälsovårdsaktörerna samt systemleverantörerna.

Mina Kanta-sidor är personliga, men föräldrar till barn under 10 år kan se uppgifter om sina barn på Mina Kanta-sidor och till exempel skicka begäran om receptförnyelse till hälso- och sjukvården.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är en personlig databank, via vilken yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan se och söka uppgifter för att foga dem till andra hälsouppgifter. Klienten måste ge sitt tillstånd för att uppgifterna ska kunna användas.”

Privat och offentlig social- och hälsovård på samma plattform

Via Kanta-tjänsterna får man redan i dag tillgång till uppgifter om tidigare vård och undersökningar – oavsett om patienten vårdats inom den privata eller offentliga hälso- och sjukvården. THL:s utvecklingschef Minna Angeria som svarar för den privata och offentliga social- och hälsovårdens ibruktaganden av Kanta-tjänsterna ser många fördelar med den riksomfattande tjänsten.

”Ett brett utnyttjande av uppgifterna som lagrats i Kanta-tjänsterna förbättrar också patientsäkerheten vid vården av en patient, när läkarna har möjlighet att se tidigare hälsouppgifter med patientens samtycke. Målet är att försöka minska överlappande undersökningar och anteckningar.”

Uppgifter om tidigare vård finns i Kanta-tjänsterna oavsett om det är fråga om en privat eller offentlig aktör.

”I en nödsituation kan de lagrade uppgifterna om akutvården utnyttjas via Patientdataarkivet av den enhet som svarar för patientens fortsatta vård.”

”På Mina Kanta-sidor ser klienterna vart uppgifter om dem har lämnats ut. Användningen av patientuppgifter kan kontrolleras i logguppgifterna. Förutom bättre vårdkvalitet innebär det också bättre rättsskydd för både patienten och läkaren.”

Ett av de viktigaste utvecklingsobjekten i framtiden är enligt Angeria en läkemedelslista som visar all medicinering för en patient. Den här listan har utvecklats i nära samarbete med läkarna. I framtiden kan en patients samtliga mediciner ses på en och samma medicineringslista. Listan är synlig för både patienten och den yrkesutbildade personen. Redan nu kan man skriva ut en sammanställning av sina egna recept via Mina Kanta-sidor.

Just det elektroniska receptet är en av de mest kända Kanta-tjänsterna. Recept som lagras i Kanta-tjänsten är alltid tillgängliga för vårdpersonalen och kan inte tappas bort eller förfalskas. Läkemedlen kan tas ut på vilket apotek som helst.

Utvecklingen fortsätter. I framtiden kommer yrkesutbildade personer att kunna se avbildningsundersökningar, till exempel magnet- och ultraljudsundersökningar och datortomografier – redan nu kan medborgarna läsa utlåtandena om dessa på Mina Kanta-sidor.

Inom de närmaste åren kommer också handlingar och uppgifter från socialvården att bli tillgängliga på Mina Kanta-sidor.

Mer information