Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälsouppgifter och recept, begära att få ett recept förnyat samt spara din donationsvilja och ditt livstestamente. EU:s coronavaccinationsintyg finns tillgängligt på Mina Kanta-sidorna.

På Mina Kanta-sidor ser du

 • dina recept
 • anteckningar som rör din vård
 • coronavaccinationsintyg
 • laboratorie- och röntgenundersökningar
 • vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna. Läs mer på sidan Hur används mina uppgifter?

Av andra vaccinationsuppgifterna visar Mina Kanta-sidor de uppgifter som har dokumenterats efter att hälso- och sjukvårdsenheten har anslutit sig till Kanta. I framtiden visas vaccinationsuppgifterna på en och samma sida på Mina Kanta-sidor. Nu får man fram de dokumenterade uppgifterna i rullgardinsmenyn på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter genom att välja Vaccinationer > Sök besök.

På Mina Kanta-sidor kan du också

 • begära att få ett recept förnyat
 • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
 • ge tillstånd för utlämnande av dina uppgifter eller förbjuda att de lämnas ut
 • ge samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till andra europeiska länder
 • bläddra i uppgifter om ditt välbefinnande.

På Mina Kanta-sidor kan du se uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om. På Mina Kanta-sidor kan du från och med 1.10.2020 se uppgifter om 10-17-åringar som du har vårdnaden om, efter att hälso- och sjukvårdsenheten har gjort de nödvändiga ändringsarbetena i patientdatasystemet.

Myndiga personer som fyllt 18 år kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för andra personer som fyllt 18 år. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). Fullmakten heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering. Till tjänsten kommer man via Kanta-tjänsternas webbplats.

För att använda tjänsten krävs finländsk personbeteckning och identifieringsverktyg 

Sådana är:

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat  
 • ID-kort för elektronisk identifiering.

Du kan också identifiera dig med ett organisationskort eller ett certifikatkort för social- och hälsovården som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Befolkningsregistercentralen).

Logga in på Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en riksomfattande tjänst

Det är ingen skillnad som du anlitar offentliga eller privata eller företagshälsovårdens hälsotjänster. Alla använder Kanta-tjänsterna (Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten).

Tack vare det nationella systemet kan du läsa dina uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Recepttjänsten används inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården. En uppdaterad förteckning över verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som använder Patientdataarkivet.

Tjänsten visar uppgifter om recept och de anteckningar som gjorts i dem:  

 • hur länge receptet är giltigt
 • hur mycket medicin som återstår att hämta ut
 • när medicin senast har hämtats ut på apoteket
 • doseringsanvisningar för medicinen
 • vem som har gjort upp receptet
 • när och var receptet har gjorts upp
 • om receptet har förnyats.

I tjänsten kan man också begära att få ett recept förnyat.

Hälsouppgifter som visas

 • patientjournaler och diagnoser
 • kritisk riskinformation
 • laboratorie- och röntgenundersökningar
 • remisser
 • hälso- och vårdplan
 • läkarintyg och utlåtanden.

Uppgifterna syns på Mina Kanta-sidor så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter.

Om det finns fel i uppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna. Hälso- och sjukvården ansvarar för att patientuppgifter antecknas och rättas. Du kan också kontakta till exempel enhetens dataskyddsansvarig eller patientombudsman för att få råd. FPA kan inte rätta uppgifterna.

Om den felaktiga anteckningen har gjorts på ett apotek i ett annat europeiskt land ska du kontakta FPA.

Du kan själv påverka hur uppgifter om dig används 

När du för första gången sköter ärenden inom hälso- och sjukvården, socialvården eller på Mina Kanta-sidor, informeras du om Kanta-tjänsternas verksamhetsprinciper och användningen av uppgifter som lagrats i Kanta. Dessutom får du information om hur du kan påverka behandlingen av uppgifterna. Läs mer om informationen på sidan Hur används mina uppgifter?.

Du kan själv påverka hur uppgifter om dig används inom hälso- och sjukvården. Genom att tillåta utlämnande säkerställer du att alla enheter som vårdar dig har tillräcklig och uppdaterad information om dig. Om du vill kan du begränsa användningen av dina uppgifter i Kanta-systemet genom förbud mot utlämnande av receptuppgifter och förbud mot utlämnande av patientuppgifter.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande kan meddelas och administreras på Mina Kanta-sidor under Hantering av användningen av uppgifter eller när du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården. 

Viljeyttringar

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 16.05.2022