Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en personlig webbtjänst avsedd för medborgare. Här kan alla se sina egna recept- och patientuppgifter samt skriva ut en sammanställning av recepten. Vårdnadshavare ser också uppgifter om sina barn som inte fyllt 10 år.

Uppgifterna på Mina Kanta-sidor kan läsas först då det skrivits ut ett recept för patienten eller då uppgifter om patienten har registrerats i Patientdataarkivet. En vårdnadshavare som läser uppgifter om sina barn som inte fyllt 10 år ser endast sådana uppgifter som har registrerats från 1.8.2016. Tjänsten visar på organisationsnivå inom vilka enheter patientens uppgifter har lästs eller behandlats.

Mina Kanta-sidor finns i Kanta-tjänsterna under www.kanta.fi eller direkt under www.omakanta.fi. Man loggar in på Mina Kanta-sidor med nätbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller med mobilcertifikat. Man kan också identifiera sig med ett organisationskort eller ett certifikatkort för social- och hälsovården som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

Tillgång till receptuppgifterna

Recept och läkemedelsinköp kan ses på Mina kanta-sidor.

Via Mina Kanta-sidor kan man skicka begäran till hälso- och sjukvården om att få ett recept förnyat.

Sammanställning av recepten

På Mina Kanta-sidor kan man skriva ut en sammanställning av sina recept. Sammanställningen kan omfatta alla recept eller endast recept där det finns läkemedel kvar att hämta ut.

Patienten kan begära att få en utskrift av sammanställningen av en läkare eller sjukvårdare vid en hälso- och sjukvårdsenhet eller på apoteket. Det lönar sig att ta med en sammanställning av recepten då man reser utomlands.

Patientuppgifterna i elektronisk form

På Mina Kanta-sidor kan patienten läsa de uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården. Där kan man granska nästan alla patientuppgifter om en själv som registrerats inom den öppna vården. Om patienten är intagen för vård på en avdelning, innehåller Mina Kanta-sidor ett sammandrag av de behandlingsuppgifter som lagrats. Tjänsten innehåller inte alla uppgifter i anslutning till den dagliga vården.

Yrkesutbildad sjukvårdspersonal kan vid behov av behandlingsmässiga orsaker fördröja att uppgifterna syns på Mina Kanta-sidor.  

Om patienten upptäcker fel eller brister i de uppgifter om honom eller henne som visas på Mina Kanta-sidor ska de rättas vid den hälso- och sjukvårdsenhet som antecknat uppgifterna. Patienten kan till exempel kontakta den dataskyddsansvariga vid organisationen i fråga.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter visas på Mina Kanta-sidor så länge som den lagstadgade förvaringstiden förutsätter det. Här visas också vid vilken hälso- och sjukvårdsenhet patientuppgifterna har behandlats.

Samtycke och viljeyttringar ges på Mina Kanta-sidor

Patienten ska underrättas om att hans eller hennes patientuppgifter kommer att lagras i Patientdataarkivet. Information om detta finns också på Mina kanta-sidor, där patienten kan kvittera att han eller hon fått informationen.

Samtycke

På Mina Kanta-sidor kan patienten ge sitt samtycke till att de egna hälsouppgifterna utlämnas till andra tjänsteleverantörer inom hälso- och sjukvården via Patientdataarkivet. Om patienten gett sitt tillstånd, kan uppgifterna användas vid en vårdsituation. Endast de patientuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet lämnas ut.

Förbud

Patienten kan välja vem som får se hans eller hennes receptuppgifter. På Mina Kanta-sidor kan patienten förbjuda att andra läkare eller apotek får se de uppgifter som finns lagrade i Receptcentret. Den som gör det måste alltid ta med patientanvisningen eller en utskriven sammanställning över sina recept då medicinen hämtas ut på apoteket. Förbudet gäller dock inte HCI-recept eller recept på narkotiska läkemedel. En läkare som skriver ut sådana recept ser alltid de tidigare recepten.

Viljeyttringar

På Mina Kanta-sidor kan man också meddela en viljeyttring om sin framtida vård. Viljeyttringar är livstestamente och donationsvilja. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.

Utbildning

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.05.2019