Patientens rättigheter

Patientens rättigheter

Varje patient har rätt att granska de receptuppgifter och journalhandlingar som lagrats om honom eller henne samt få information om utlämnande av sina patientuppgifter mellan olika organisationer inom hälso- och sjukvården.

Patienten har följande rättigheter i anslutning till Kanta-tjänsterna:

 • rätt att granska sina receptuppgifter och uppgifter i sina journalhandlingar
 • rätt att granska utlämnandet av uppgifter
 • rätt att bli informerad om Kanta-tjänsterna
 • rätt att besluta om utlämnande av sina patientuppgifter
 • rätt att använda Mina Kanta-sidor

Patientens rättigheter i den elektroniska recepttjänsten

Information

Patienten har rätt att få information om

 • sina rättigheter
 • receptet innan det utfärdas för första gången
 • till vilka instanser hans eller hennes receptuppgifter kan lämnas ut
 • på vilka villkor och på vilket sätt han eller hon själv kan påverka överföringen av uppgifter
 • informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer
 • på vilket sätt hans eller hennes lagrade uppgifter har skyddats i Receptcentret.

Patienten har rätt att få information om det elektroniska receptet innan ett elektroniskt recept skrivs ut för första gången. Patienten ska informeras om sina rättigheter, till vem hans eller hennes receptuppgifter kan utlämnas, på vilka villkor och på vilket sätt han eller hon själv kan inverka på till vem uppgifterna överlåts. Patienten har också rätt att få veta på vilket sätt de uppgifter som lagrats i Receptcentret har skyddats, informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer.

Informationen kan ges av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller läkare. Förfarandet varierar i olika verksamhetsenheter. Informationen kan ges i antingen muntlig eller skriftlig form.

Information om hur begäran om förnyelse har avgjorts

Patienten måste få veta om hans eller hennes elektroniska recept har förnyats eller om begäran om förnyelse har avslagits eller föråldrats.  Patienten kan tidigast en vecka efter begäran om förnyelse höra sig för på ett apotek eller en hälso- och sjukvårdsenhet om hur förnyelsebegäran har avgjorts.

Om receptet inte kan förnyas, är verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård skyldig att meddela patienten detta.

Information om att ett elektroniskt recept förnyats eller avslagits kan också fås med sms. I sådant fall ska mobiltelefonnumret uppges i samband med förnyelsebegäran. Sms:et skickas från Receptcentret och det innehåller läkemedlets namn. 

Rätt att kontrollera de egna uppgifterna

Patienten har enligt lag (personuppgiftslagen och lagen om elektroniska recept) rätt att

 • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i Receptcentret och Receptarkivet
 • kräva att felaktig information rättas
 • få information om vem som har behandlat och läst hans eller hennes uppgifter.

Om patienten vill kontrollera uppgifterna i ett elektroniskt recept i Receptcentret, ska begäran om kontroll av uppgifter lämnas in hos FPA. Om det finns fel i uppgifterna, ska begäran om rättelse lämnas till den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som begått felet.

Information om i vilka organisationer uppgifterna har behandlats fås på två sätt. Patienten kan kontrollera saken på Mina kanta-sidor eller lämna in en begäran om kontroll av logguppgifter till FPA. Genom att lämna in en begäran om logguppgifter till FPA får patienten även information om de personer som har läst eller behandlat hans eller hennes uppgifter.

Begäran görs skriftligen på FPA:s officiella blanketter, som fås från de hälso- och sjukvårdsenheter och apotek som använder det elektroniska receptet och från FPA.

Om patienten anser att hans eller hennes uppgifter har behandlats ogrundat, kan han eller hon be om en utredning från apoteket eller hälso- och sjukvårdsenheten i fråga.

Patientens rättigheter i Patientdataarkivet

En patient kan behöva vård annanstans än på sin hemort. Genom samtycken och förbud kan patienten inverka på hur och var hans eller hennes patientuppgifter får utnyttjas. På Mina Kanta-sidor kan patienten läsa och utnyttja uppgifter som finns i hans eller hennes journalhandlingar.

Information om Patientdataarkivet och patientens informationshanteringstjänst

Patienten ska informeras om Patientdataarkivet senast i samband med den första servicehändelsen. Patienten ska informeras om förutsättningarna för utlämnande av de uppgifter som finns lagrade i arkivet och om på vilket sätt han eller hon kan påverka behandlingen av sina uppgifter. Patienten har också rätt att få veta på vilket sätt de uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet har skyddats, informationssystemens verksamhetsprinciper och administratörer.

Informationen kan ges av ett mottagningsbiträde inom hälso- och sjukvården, en sjukskötare eller läkare. Informationen kan ges i antingen muntlig eller skriftlig form. Alternativt kan patienten själv kvittera informationen på Mina Kanta-sidor.

Patientens rätt att besluta om utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter ur Patientdataarkivet förutsätter samtycke av patienten. Samtycket gäller tills vidare och omfattar alla patientuppgifter som redan finns i arkivet och som lagras där senare.

Patienten kan begränsa omfattningen av sitt samtycke genom att meddela förbud. Patienten kan förbjuda att uppgifterna i anslutning till en enskild servicehändelse eller en viss hälso- och sjukvårdsenhet eller dess register utlämnas.

Samtycken och förbud som gäller Patientdataarkivet ska alltid ges i skriftlig form.  Officiella samtyckes- och förbudsblanketter fås från hälso- och sjukvården och FPA. Samtycke kan också lämnas via Mina Kanta-sidor.

Rätt att kontrollera de egna uppgifterna

Patienten har enligt lag (personuppgiftslagen och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården) rätt att

 • kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne i Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten
 • få information om vem som har använt de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i Patientdataarkivet och i Informationshanteringstjänsten, och till vem de har lämnats ut
 • kräva att felaktiga uppgifter rättas

Begäran om kontroll av patientuppgifter och begäran om logguppgifter ska lämnas till den registeransvariga. Registeransvarig för patienthandlingar är den producent av hälso- och sjukvårdstjänster i vars namn dokumenten (t.ex. patientjournalen) har upprättats och lagrats. Begäran om logguppgifter kan också riktas till den verksamhetsenhet till vilken uppgifter har utlämnats ur arkivet. Om det finns fel i uppgifterna ska begäran om rättelse lämnas till den producent av hälso- och sjukvårdstjänster som begått felet (registeransvarig).

FPA är registeransvarig för informationshanteringstjänsten. Patienten har rätt att av FPA begära följande uppgifter som lagrats i Informationshanteringstjänsten:

 • uppgift om att patienten informerats om de riksomfattande informationssystemtjänsterna (Kanta-tjänsterna)
 • patientens samtycke till att patientuppgifter lämnas ut
 • återkallelse av samtycke
 • förbud mot utlämnande av patientuppgifter
 • återkallelse av förbud mot utlämnande
 • viljeyttringar.

Begäran om kontroll och om logguppgifter som gäller Informationshanteringstjänsten ska göras skriftligen på FPA:s officiella blanketter. Blanketter fås från de hälso- och sjukvårdsenheter och apotek som använder Kanta-tjänsterna samt från FPA:s kontor.

Om patienten vill ha logguppgifter om behandlingen av hans eller hennes patientuppgifter, ska han eller hon kontakta den producent av hälso- och sjukvårdstjänster i vars verksamhet patientuppgifterna har uppkommit eller till vilken patientuppgifterna har utlämnats. 

FPA kan inte ge ut logguppgifter om behandlingen av patientuppgifter, eftersom utlämnande av dessa uppgifter enligt lag sköts av producenterna av hälso- och sjukvårdstjänster. 

Via Mina Kanta-sidor kan patienten följa hur uppgifter om honom eller henne har använts eller lästs på organisationsnivå.

Patientens rättigheter i det gemensamma registret

Information om det gemensamma registret

Det gemensamma registret är en gemensam registerhelhet för patientuppgifter för de registeransvariga inom den kommunala hälso- och sjukvården i sjukvårdsdistriktets område.

Patienten ska informeras om det gemensamma patientdataregistret och sina möjligheter att överlåta patientuppgifter till övriga tjänsteproducenter som är med om det gemensamma registret utan att det krävs särskilt samtycke. Informationen kan ges i muntlig eller skriftlig form. Patienten kan också få information om det gemensamma registret på Mina Kanta-sidor.

Patienten ska också informeras om att han eller hon har rätt att förbjuda att uppgifterna utlämnas. Förbudet kan gälla en viss verksamhetsenhet, ett visst register eller en enskild servicehändelse. Förbudet gäller tills vidare och det kan återkallas när som helst. Förbudet kan lämnas vid en verksamhetsenhet som använder det gemensamma registret. Förbud kan även meddelas via Mina Kanta-sidor.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.05.2020