Pilotförsök med valfrihet

Pilotförsök med valfrihet

En utvidgad valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna testas genom pilotförsök med valfrihet.

I pilotförsöken testas de viktigaste elementen i valfrihetssystemet. Dessa är:

  • val av vårdcentraler samt mun- och tandvårdsenheter
  • kundsedlar
  • personliga budgetar
  • en kombination av ovannämnda element.

Avsikten med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen.

För pilotförsöken bygger FPA upp e-tjänster för medborgare, serviceanordnare (alueuudistus.fi) och serviceproducenter (alueuudistus.fi). Dessutom sköter FPA beräkningen av ersättningar och förmedlingen av betalningar från landskapen till serviceproducenterna.

Privatpersoner väljer sin vårdcentral i tjänsten Mina Kanta-sidor

I den inledande fasen erbjuder FPA dem som deltar i pilotförsöken informationssystem där kunden kan välja sin vårdcentral. Valet av mun- och tandvårdsenheter genomförs i följande fas. I pilotförsöken med personlig budget och kundsedlar används servicesedelsystem som administreras av landskapen.

Privatpersoner kan i år 2019 själva välja serviceproducent bland de godkända producenter som verkar i området. De gör valet i tjänsten Mina Kanta-sidor. Även serviceanordnare och serviceproducenter kan välja vårdcentral för privatpersonens del. Valen kan senare göras direkt i serviceproducenternas och serviceanordnarnas egna patient- och klientdatasystem.

Webbtjänster för serviceanordnare och -producenter som deltar i pilotförsöken

De serviceanordnare som har valts till pilotförsöket kan administrera anmälningar och avtal för sitt eget områdes serviceproducenter i webbtjänsten som man loggar in i via sidan för hälsovårdspersonal på Kanta-tjänsternas webbplats.

Serviceanordnarna kommer därtill att ha i uppgift att granska betalningsmaterial. Serviceanordnarna får också olika rapporteringsvyer av exempelvis avtal som har ingåtts med serviceproducenterna samt listor över kunder som finns listade för var och en av serviceproducenterna.    

Även de serviceproducenter som deltar i pilotförsöken kan logga in i webbtjänsten för valfrihet på Kanta-tjänsternas webbplats. I webbtjänsten kan serviceproducenten anmäla sig som producent av social- och hälsovårdstjänster och redigera de egna uppgifterna. Serviceproducenten kan också se vilka kunder som har listats som kunder hos den ifrågavarande producentens vårdcentraler.

Rådgivning för dem som deltar i pilotförsöken

I pilotskedet av valfriheten erbjuder FPA rådgivning kring social- och hälsovårdsreformen och valfriheten.  Rådgivning och stöd ges till organisationer och privatpersoner per telefon och e-post samt genom en s.k. chattrobot. Genom rådgivningen som ges vid pilotförsöken fås viktig erfarenhet av hurdant stöd privatpersoner och organisationer behöver i samband med social- och hälsovårdsreformen. 

Se kontaktinformationen för FPA:s rådgivning kring social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

Sidan har uppdaterats 12.03.2019