Recepttjänsten på apoteken

Recepttjänsten på apoteken

Apoteken handlägger recept i apotekssystemet, som hämtar recepten från Receptcentret och sparar apotekens expedieringsanteckningar i detsamma.

Vid störningar och undantagssituationer sparar apoteket pappersrecept och telefonrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Klienten kan hämta ut sina läkemedel med patientanvisningen, en utskrift av sammanställningen av recept, FPA-kortet eller identitetsbevis. Patientanvisningen är inte ett recept, utan anvisningar för hur det förskrivna läkemedlet ska användas.

Efter att läkemedel har expedierats kan kunden be om en sammanställning av sina recept. Av sammanställningen framgår t.ex. hur mycket som finns kvar att hämta ut av läkemedlen.

Recept kan även förnyas via apoteket. I samband med förnyelsebegäran skickas även de uppgifter som läkaren behöver för att kunna förnya receptet. Om kunden önskar få ett sms om huruvida receptet kunde förnyas, ska apoteket anteckna kundens mobiltelefonnummer i systemet. 

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som använder Receptcentret identifieras med hjälp av aktivkort. Alla som besöker Receptcentret eller lagrar något där verifieras med en elektronisk signatur. Farmaceuter och provisorer har samma rättigheter att använda Receptcentret. Farmaciestuderandes rättigheter är mera begränsade: den studerande kan söka uppgifter i Receptcentret men inte underteckna recept eller expedieringar. Övrig apotekspersonal har inte rätt att använda Receptcentret.

Receptets livscykel

Ett recept som en läkare förskrivit är icke-expedierat tills apoteket expedierar det. Därefter är receptet antingen delvis eller helt och hållet expedierat. I regel är recept giltiga i 24 månader. I undantagsfall kan apotek lämna ut läkemedel ännu en månad efter att giltighetstiden gått ut.

HCI- och narkotikarecept samt patientspecifika recept som kräver specialtillstånd är giltiga i 12 månader. Läkaren kan också ange en kortare giltighetstid för receptet.

I Receptcentret makuleras föråldrade recept automatiskt då de inte längre kan expedieras. Detsamma gäller recept för personer som avlidit.

Icke-expedierade och delvis expedierade recept kan också makuleras av läkaren eller apoteket i samförstånd med patienten.

Makulerade recept kan inte expedieras. Undantag utgör dosrecept som kan expedieras efter makuleringen förutsatt att receptet varit i kraft då dosdispenseringsperioden började och det finns läkemedel kvar att ta ut.

Om ett apotek i ett annat europeiskt land vid expedieringen av läkemedel har använt en enhet som avviker från den förpackningsstorlek som anges på det recept som uppgjorts i Finland nollställs den läkemedelsmängd som finns kvar på receptet, och läkemedlet kan inte längre expedieras. Vid behov måste receptet förnyas.

Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret.

Sidan har uppdaterats 19.03.2019