Social- och hälsovårdsreformen och valfrihet

Social- och hälsovårdsreformen och valfrihet

Inom social- och hälsovårdsreformen som nu är under beredning förnyas social- och hälsovårdens strukturer, tjänster och finansiering. Målsättningen är att medborgarna ska ha en jämlik möjlighet att ta del av de social- och hälsovårdstjänster som föreskrivs i lag.

Genom social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i början av år 2021 till landskapen. Landskapen planerar, leder och finansierar helheten av social- och hälsovårdstjänster inom sitt område. De ansvarar också för att tjänsterna bildar fungerande helheter för kunden, där service- och vårdkedjorna är smidiga.

Som ett led i social- och hälsovårdsreformen är det meningen att kundens valfrihet ska utvidgas. Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja var han eller hon får social- och hälsovårdstjänster. De offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna kan även i fortsättningen produceras av aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn.

FPA bygger upp informationshanteringstjänster som valfriheten förutsätter

Social- och hälsovårdsreformen förutsätter en fungerande helhet av informationssystem. FPA bygger upp nationella informationshanteringstjänster genom vilka valfriheten i praktiken genomförs. Det är fråga om ett nationellt datalager till vilket följande tjänster kommer att höra:

  • en tjänst där kunden kan välja tjänsteproducent
  • en hanteringstjänst genom vilken tjänsteproducenterna anmäler sig som aktörer inom social- och hälsovården och i vilken tjänsteanordnare registrerar avtal som har ingåtts med tjänsteproducenter 
  • en uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen där tjänsteproducenterna skickar uppgifter om de tjänster som kunderna fått till landskapen
  • beräkning av fasta ersättningar och förmedling av betalningar enligt direktval från landskapen till tjänsteproducenterna
  • en informationstjänst för tjänsteproducenternas samhällsansvar där det finns uppgifter om de privata tjänsteproducenternas verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Läs mer

Sidan har uppdaterats 12.03.2019