Tillstånd för utlämnande, samtycke och förbud inom social- och hälsovården

Tillstånd för utlämnande, samtycke och förbud inom social- och hälsovården

På denna sida berättar vi hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter via Kanta-tjänsterna. Det kan man göra genom att ge tillstånd för utlämnande eller samtycke samt sätta förbud.

Utlämnande av uppgifter inom verksamhetsområdena förutsätter ett tillstånd för utlämnande

Kund- och patientuppgifter som arkiverats i Kanta-tjänsterna kan användas av den tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som har sparat uppgifterna. När en annan tjänstetillhandahållare söker uppgifter för att se dem via Kanta-tjänsterna, är det fråga om utlämnande av uppgifter.

Uppgifter kan utlämnas efter att kunden har informerats om Kanta-tjänsterna och kunden har gett tillstånd för utlämnande. För att man ska kunna se uppgifterna via Kanta-tjänsterna krävs också en kund- eller vårdrelation.

Tillståndet för utlämnande gäller utlämnade av uppgifter till olika tjänstetillhandahållare inom verksamhetsområdet. Därför ska kunden skilt ge tillstånd för utlämnande av uppgifter inom hälso- och sjukvården och socialvården.

Överföring av uppgifter inom social- och hälsovården som uppkommit i köptjänster mellan en producent och en anordnare av tjänster är inte utlämnande av uppgifter, och sålunda krävs av kunden inget tillstånd för utlämnande.

Tillståndet för utlämnande ersätter samtycket inom hälso- och sjukvården

Samtycke, som tidigare varit i bruk inom hälso- och sjukvården, för utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet bytte efter att den nya kunduppgiftslagen trädde i kraft 1.11.2021 namn till tillstånd för utlämnande. Tillståndet för utlämnande motsvarar till sitt innehåll det gamla samtycket.

Om kunden redan tidigare gett samtycke till utlämnande av sina uppgifter från Patientdataarkivet mellan tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården, behöver man inte på nytt fråga efter tillståndet.

Tillståndet för utlämnande inom hälso- och sjukvården täcker alla patientuppgifter som redan finns i Patientdataarkivet och som senare sparas i det. Tillståndet för utlämnande är i kraft tills vidare. Kunden kan om hen så önskar upphäva sitt tillstånd för utlämnande.

Tillstånd för utlämnande på kommande också inom socialvården

Det blir möjligt att utlämna uppgifter mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården och ge ett internt tillstånd för utlämnande inom verksamhetsområdet i början av 2023. Till dess kan klientuppgifter som sparats i socialvårdens klientdataarkiv endast användas av den tjänstetillhandahållare som registrerat dem.

För utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovården krävs samtycke

I framtiden är det möjligt att lämna ut uppgifter även mellan social- och hälsovården. Detta kräver att kunden ger ett nytt slags samtycke. Det blir möjligt att lämna ut uppgifter mellan social- och hälsovården och ge samtycke i anslutning till detta 1.1.2024. Närmare information om det nya samtycket läggs till senare i kanta.fi.

Förbud mot att lämna ut personuppgifter

Kunden kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter genom att sätta förbud mot att lämna ut personuppgifter. Man kan förbjuda utlämnade av uppgifter

  • mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • mellan olika register hos samma tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • mellan olika tjänstetillhandahållare inom socialvården.

Förbud mot att lämna ut personuppgifter inom hälso- och sjukvården

Uppgifter som kunden har förbjudit utlämnande av utlämnas inte via Kanta-tjänsterna mellan olika tjänstetillhandahållare eller patientregister.

Kunden kan rikta förbudet mot att lämna ut personuppgifter mot

  • en enskild tjänstehändelse
  • en tjänstetillhandahållare inom den offentliga hälso- och sjukvården
  • en offentlig tjänstetillhandahållares patientregister
    • den offentliga hälso- och sjukvården
    • företagshälsovården.

Inom den privata hälso- och sjukvården kan man för närvarande förbjuda utlämnande av uppgifter endast specifikt för en tjänstehändelse.

Förbuden mot att lämna ut personuppgifter gäller också utlämnanden från regionala patientdataregister.

Förbuden mot att lämna ut personuppgifter utvidgas i framtiden

I framtiden är det möjligt för kunden att förbjuda också utlämnande av uppgifter i den privata företagshälsovårdens register. Förbudet mot att lämna ut personuppgifter som gäller den privata företagshälsovårdens uppgifter träder i kraft då övergångsperioden tar slut 1.1.2024.

Förbuden mot att lämna ut personuppgifter inom socialvården kommer, när det blir möjligt att lämna ut uppgifter mellan olika tjänstetillhandahållare.

På kommande är också ett omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter vilket gäller specifika verksamhetsområden och hindrar allt utlämnande av uppgifter mellan tjänstetillhandahållare.

Anvisningar för kundens tillstånd för utlämnande, samtycke och förbud inom hälso- och sjukvården

Kunden kan muntligen ge tillstånd för utlämnande eller förbjuda att sina uppgifter utlämnas inom hälso- och sjukvården. Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården antecknar kundens viljeyttring i det egna patientdatasystemet, varifrån den sparas i Kantas Viljeyttringstjänst.

Åt kunden måste man på dennes begäran skriva ut ett sammandrag av tillståndet för utlämnande, samtycket eller förbudet mot att lämna ut personuppgifter. Sammandraget i pappersformat behöver inte undertecknas, och tjänstetillhandahållaren behöver inte arkivera det.

THL har publicerats närmare anvisningar om de verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården som ändras i och med kunduppgiftslagen. Du kan också bekanta dig utbildningsmaterial som behandlar de nya verksamhetsmodellerna.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.05.2022