Utnyttjande av uppgifterna i Kanta-tjänsterna

Utnyttjande av uppgifterna i Kanta-tjänsterna

Yrkespersoner inom social- och hälsovården kan i samband med vården eller servicen utnyttja de uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna. Med hjälp av Kanta-tjänsterna förmedlas uppgifterna säkert och i sådan form att de kan utnyttjas såväl mellan yrkespersoner som mellan yrkespersoner och kunder. Med hjälp av Kanta-tjänsterna överförs också informationen från användarna till vårdpersonalen.

Under de senaste 5 åren har antalet sökningar av patientuppgifter i Kanta-tjänsterna tiofaldigats. Hälso- och sjukvårdspersonal söker i genomsnitt fem miljoner gånger i månaden patientuppgifter i en annan organisations register i Kanta-tjänsterna. Sökningar i den egna organisationens register gör de nio miljoner gånger i månaden.

Figur 1 visar hur många patientuppgifter som har sökts under de senaste 5 åren. Figur 2 visar hur antalet sökningar har utvecklats under de senaste 12 månaderna. Olika sökningar är specificerade som sökningar i det egna registret, sökningar i en annan organisations register och nödsökningar.

Under 2023 blir det gradvis möjligt att söka klientuppgifter inom socialvården i Kanta-tjänsterna. Statistiken över utnyttjande av uppgifter inom socialvården läggs till på sidan senare.

Figur 1: Antalet sökningar har ökat under de senaste 5 åren. Ökningen av antalet sökningar i den egna organisationens register har varit varierande. Däremot har antalet sökningar i en annan organisations register stadigt ökat. Mest söks uppgifter i organisationens eget register. Antalet nödsökningar är betydligt mindre.
Figur 2: Under de senaste 12 månaderna varierade antalet sökningar från månad till månad. Antalet sökningar var minst i april och juli och störst i augusti och november. Trenden är sjunkande.
​​​​​Användningsändamål för sökningar

​​Uppgifter söks i det egna registret till exempel av yrkespersoner inom vården i välfärdsområdet när de i samband med vården läser uppgifterna om invånarna i välfärdsområdet på hälsostationen.

Det är fråga om sökning av uppgifter i en annan organisations register till exempel när aktörer inom den privata och offentliga hälso- och sjukvården söker information i varandras register eller i ett annat välfärdsområdes register.

Nödsökning kan göras om vården av kunden i en nödsituation kräver det.

Sidan har uppdaterats 8.8.2023