Utvidgning av användningen

Utvidgning av användningen

Nyttorna från användningen av tjänsterna ökar i takt med att tillhandahållaren av tjänster kan utvidga deras användning till att omfatta nya datainnehåll och funktionaliteter. Systemleverantörer och nationella aktörer stöder tillhandahållarna av tjänster även i utvidgningar.

När en sådan tillhandahållare av tjänster inom social- eller hälsovården som redan använder Kanta-tjänster börjar arkivera nya datainnehåll eller införa nya tjänster eller funktionaliteter är det fråga om utvidgning av användningen.

Vanligtvis förutsätter utvidgning av användningen till att omfatta nya funktionaliteter eller tjänster att tillhandahållaren av tjänster redan använder en viss Kanta-tjänst. Till exempel för att kunna börja arkivera bilddiagnostisk information ska man redan ha infört Patientdataarkivet.

Systemfärdigheter

En aktör inom social- och hälsovården kan utvidga användningen av Kanta-tjänster i takt med att nya datainnehåll och funktionaliteter blir tillgängliga i systemen.

Datainnehåll och funktionaliteter utvecklas och genomförs både av Kanta-tjänsterna och av leverantörer av patient- och klientdatasystem.

Ytterligare information om utvecklingens tidtabeller finns i Kanta-tjänsternas publiceringstidtabell. Uppdaterad information om läget för utvecklingen av en funktionalitet för ett enskilt datasystems del får man från systemleverantören.

När en viss tjänst eller funktionalitet är färdig för införande både i Kanta-tjänsterna och i det system som används av tillhandahållaren av tjänsten, kan aktören inom social- och hälsovården starta förberedelserna för utvidgning av användningen.

Utvidgning av användningen av Patientdataarkivet

Patientdataarkivet har bl.a. följande tjänster, funktionaliteter eller datainnehåll som kan tas i bruk och med vilka användningen av tjänsten för närvarande kan utvidgas:

 • Arkivering av bildmaterial
 • Arkivering och förmedling av intyg och utlåtanden
 • Arkivering av gamla patientdata
 • Fullmakt för köpta tjänster
 • Skötsel av ärenden för någon annan (även i Recept-tjänsten).

Mera detaljerad information om de ovannämnda funktionaliteterna finns i avsnitten Tjänsterna och användningen samt Införanden.

Utvidgning av användningen av Klientdataarkivet för socialvården

I Klientdataarkivet för socialvården är det frågan om utvidgning av användningen när en organisation, utöver den arkivering som redan pågår, börjar lagra dokument som tillhör en ny kategori av handlingar. I Klientdataarkivet för socialvården finns följande kategorier av handlingar :

 • gamla handlingar
 • handlingar från fas 1
 • handlingar från fas 2.

Användningen av Klientdataarkivet för socialvården kan påbörjas med arkivering av gamla kundhandlingar och sedan utvidga arkiveringen till att omfatta nya kundhandlingar i anslutning till funktionaliteter från fas 1.

För närvarande är utvidgning av funktionaliteter från fas 2 möjlig endast partiellt. Funktionaliteterna är förknippade med beroenden som har beskrivits i beroendetabellen för partiella genomföranden (xls, på finska).

Även den valda datasystemprofilen påverkar vilka funktionaliteter som man kan börja utnyttja. Ytterligare information finns bl.a. i presentationen Sosiaalihuollon uudet tietojärjestelmäprofiilit (pdf, på finska).

På den första fliken i den samlande tabellen över införandeuppgifter för Klientdataarkivet för socialvården (xls) beskrivs vad som ska göras i samband med utvidgning av användningen​​​​​​​.

Förberedelser för utvidgning av användningen

Tillhandahållaren av tjänster planerar och förbereder utvidgningen i samarbete med systemleverantören. Tillhandahållaren av tjänster ska se till att de behövliga åtgärderna blir beaktade och genomförda.

Systemcertifiering och plan för egenkontroll

Det system med vilket tillhandahållaren av tjänster inför nya tjänster, funktionaliteter eller datainnehåll ska vara Kanta-certifierat och en ny del som ska införas ska vara samtestad i systemet i fråga.

Man kan kontrollera hos systemleverantören om färdigheterna finns i systemet. Läget med certifiering av datasystem för olika tjänsters och funktionaliteters del kan också kontrolleras på sidan Läget med samtestningar.

Tillhandahållaren av tjänster ska också se till att planen för egenkontroll uppdateras för de delar som ändringen förutsätter.

Meddelande om ändringar i kunduppgifter

Om utvidgningen av användningen förorsakar ändringar i tillhandahållarens av tjänster kontaktuppgifter eller tekniska uppgifter, ska Kanta-tjänsterna meddelas om dessa i god tid före införandet.

OBS! En socialvårdsorganisation anmäler på Extranet dessutom ändringar i

 • datasystemprofilen
 • kategorier där handlingar placeras
 • serviceuppgifter.

Anmälning till en införandeperiod för Patientdataarkivet

När tillhandahållaren av tjänster har fattat ett beslut om utvidgning av användningen av Patientdataarkivet, anmäler tillhandahållaren sig till en för tidpunkten lämplig införandeperiod, om den funktionalitet som ska införas är med i den ifrågavarande införandeperiodens innehåll.

Genom att anmäla sig till perioden får tillhandahållaren av tjänster centraliserat stöd och vägledning i införandet av de nya funktionaliteterna. I perioden ingår också verksamhetsmodellutbildningar där man bl.a.

 • berättar om de förändringar som krävs i organisationens verksamhet när användningen utvidgas samt om saker som ska beaktas
 • ger anvisningar om registrering av patientdata.

  På sidan Anmälning till införandeperiod finns ytterligare information om införandeperioden och vilka tjänster och funktionaliteter som är med i införandeperioden, dvs. för vilka funktionaliteter det finns centraliserad vägledning till buds. På sidan finns även en anmälningslänk.

Om en funktionalitet inte är med i införandeperioden, se separata anvisningar i avsnittet Införanden under ämnessidan för funktionaliteten för införande av funktionaliteten.

Anmälning till en införandeperiod för Klientdataarkivet för socialvården​​​​​​​

När det gäller Klientdataarkivet för socialvården ska socialvårdsaktören anmäla sig till en införandeperiod i samband med att den utvidgar användningen av en tjänst. När det sker ändringar i informationssystemprofilen eller i vilka kategorier av handlingar och vilka serviceuppgifter som sparas ska socialvårdsaktören också meddela om saken via Kanta Extranätet.

Ibruktagningsprov och rapportering

I samband med utvidgning av användningen utförs oftast ett ibruktagningsprov för att säkerställa att produktionsanvändningen kan påbörjas utan problem. Alla utvidgningar är inte förknippade med ibruktagningsprov. I avsnittet Införanden finns för varje funktionalitet närmare upplysningar om införandet och dess förutsättningar.

Ibruktagningsprovet görs i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö och i proven används testpersonbeteckningar som FPA gett till systemleverantörerna och som endast är avsedda för ibruktagningsprov.

Om ibruktagningsprov rapporteras alltid till FPA så fort som möjligt efter ett framgångsrikt utfört prov. När provet har utförts framgångsrikt, kan tillhandahållaren av tjänster påbörja lagring av nya datainnehåll eller användning av en ny funktionalitet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 07.04.2021