Utvidgning av användningen

Utvidgning av användningen

Efter införandet av Kanta-tjänsterna utvidgas informationsinnehållen och tjänsterna successivt. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag.

Samarbetet mellan den privata och offentliga social- och hälsovården är effektivare när datainnehållet i Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården blir mer omfattande. Läs mer om tidpunkten för införandet av nya egenskaper i Kanta-tjänsterna i publiceringsplanen för Kanta-tjänsterna. 

Ur social- och hälsovårdsorganisationernas och aktörernas synvinkel är det fråga om utvidgning av användningen av Kanta-tjänster, när aktörer som redan tidigare börjat använda Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården

 • utvidgar det datainnehåll som arkiveras
 • börjar använda nya Kanta-tjänster
 • tar i bruk ett nytt klient- eller patientdatasystem

När nya tjänster eller ett nytt informationssystem tas i bruk ska alltid vissa arbetsuppgifter som gäller utvidgning av användningen utföras. De förändrade uppgifterna ska också uppdateras i FPA:s kundrelationsuppgifter. 

Det finns särskilda anvisningar för införandet av nya hälso- och sjukvårdstjänster, så som Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården eller Arkivering av gamla patientuppgifter

Det är fråga om utvidgning av arkiveringen av datainnehåll i Klientdataarkivet för socialvården när man börjar lagra nya kategorier av handlingar, så som 

 • gamla handlingar
 • handlingar från fas I
 • handlingar från fas II

utöver den tidigare inledda lagringen av handlingar i Klientdataarkivet för socialvården. 

Arbetsuppgifter i anslutning till utvidgning av användningen

Utvidgningen av användningen inleds med att planera införandet i samarbete med systemleverantören och vid behov med Kanta-tjänsterna. Specialisterna vid Kanta-tjänsterna ger stöd vid planeringen och genomförandet av införandet och vid användningen. Ta vid behov kontakt med kanta@kanta.fi. I förändringssituationer bör man om möjligt testa organisationens systemhelhet omsorgsfullt innan tjänsterna tas i användning för produktion. Vid testningen kan man utnyttja FPA:s Kanta-kundtesttjänst.

Certifiering av systemen och Plan för egenkontroll

 • Säkerställ att informationssystemet och förmedlingstjänsten som ansluter sig till Kanta-tjänsterna har certifierats.
 • Uppdatera Planen för egenkontroll till den del det är nödvändigt på grund av förändringen

Mer information: Tekniska anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna (pdf) och på sidan Certifiering.

Certifikat

SOTE-organisationer och självständiga yrkesutövare

 • Kontrollera och uppdatera vid behov uppgifterna om enheter och yrkesutövare med anknytning till införandet i SOTE-organisationsregistret eller IAH-kodverket.

Uppdatera uppgifterna om kundrelationen

Teknisk anslutningspunkt och anmälan om ett nytt system

Anmälan om en ny anslutningspunkt ska göras till Kanta-tjänsterna senast två veckor före förändringen. Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska anmäla en ny anslutningspunkt med Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt. En social- och hälsovårdsorganisation som tar i bruk en anslutningspunkt eller ett nytt system anmäler ändringar i tekniska uppgifter med Anmälan om ändring av tekniska uppgifter.

Förändring i kategorin av handlingar och/eller i systemprofilen för Klientdataarkivet för socialvården, handlingsvolymen ökar med över 500 000 handlingar

 • Anmälan till postlådan kanta@kanta.fi
 • Om arkiveringen utvidgas till nya serviceuppgifter krävs ingen anmälan till FPA, om inte volymen av handlingar som arkiveras ökar märkbart

Ibruktagningsprov: förändring i organisationens egen tekniska miljö

Det rekommenderas att ibruktagningsprov utförs i förändringssituationer som gäller informationssystemen och som påverkar Kanta-tjänsterna. Organisationen bör själv bedöma när det görs en sådan förändring i organisationens datatekniska miljö som gör ett ibruktagningsprov motiverat.

Vid ibruktagningsprov i produktionsmiljö används FPA:s testpersonbeteckningar som fås från systemleverantörerna. Ibruktagningsprov ska alltid rapporteras till FPA senast två dagar efter framgångsrikt utfört ibruktagningsprov.

Ibruktagningsprov: ny funktion i klient- eller patientdatasystemet

När en ny funktion tas i bruk i klient- eller patientdatasystemet bedömer FPA från fall till fall i vilken omfattning ett ibruktagningsprov behöver utföras. FPA kommer överens med systemleverantörerna om förfarandena vid ibruktagningsprovet.

Material för ibruktagningsprov finns på sidan Införande.

Utbildning

 • Utbilda personalen i de nationella verksamhetsmodellerna och -sätten i samband med Kanta-tjänsterna
 • Säkerställ nivån på personalens informationssäkerhets- och dataskyddskunskaper
 • Beakta arkivhanteringen och utbildningen för arkivarier

Läs mer

Sidan har uppdaterats 02.04.2020