Samtycken och förbud

Samtycken och förbud

Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.


Patientens samtycken inom hälso- och sjukvården

Då en myndig sköter sina egna ärenden i anslutning till receptet, räcker det att han eller hon ger ett muntligt samtycke. Endast i de fall när man inom hälso- och sjukvården hämtar uppgifter ur Receptcentret för annat ändamål än för vård, behövs patientens skriftiga samtycke.

Genom att ge ditt samtycke inverkar du också på huruvida dina patientuppgifter står till vårdpersonalens förfogande då de vårdar dig. I praktiken ger du först tillstånd till att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Om du inte vill att någon uppgift ska lämnas ut, kan du förhindra det genom att förbjuda att den aktuella uppgiften utlämnas.  Närmare information om samtycken, förbud och andra möjligheter för patienten att inverka på sin vård finns i sektionen om patientens rättigheter.

De uppgifter som finns i Patientdataarkivet får användas utan patientens samtycke vid den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där uppgifterna har uppkommit eller till vars register uppgifterna hör. Samtycke behövs inte heller inom det område där sjukvårdsdistriktets gemensamma patientregister används, om du har blivit informerad om det gemensamma patientregistret.

Om patientuppgifter lämnas ut från en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård till en annan, utanför patientregistren, behövs patientens samtycke.

Patientdataarkivet tas i bruk stegvis. Därför kan samtycke än så länge ges endast vid de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som har börjat använda Patientdataarkivet. Samtycket ges på en blankett, och den ska undertecknas. Samtycken kan också lämnas via Mina Kanta-sidor.

Patientsamtycken på apoteket

På apoteket kräver sökning av recept i Receptcentret för expediering av läkemedel inte ett separat samtycke av patienten.  Då man på apoteket reder ut de uppgifter som behövs för läkemedelsersättningen har apoteket rätt att söka uppgifter i Receptcentret om recept som redan har expedierats i sin helhet.

Om läkemedel inhandlas med ett elektroniskt recept i ett annat europeiskt land kan receptuppgifter lämnas ut till apoteket där endast om patienten har gett sitt samtycke till det på Mina Kanta-sidor.

Samtyckesblanketter som gäller recept

Skriftliga samtycken ska ges på de Kanta-blanketter som FPA utfärdat. De är

  •     samtycke till att en person som företräder patienten sköter ärenden på apoteket
  •     samtycke till att en person som företräder patienten sköter patientens ärenden inom hälso- och sjukvården
  •     samtycke till att representant för en serviceproducent som tillhandahåller serviceboende eller hemvård företräder patienten i apoteks- och hälso- och sjukvårdsärenden
  •     återkallande av samtycke
  •     samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheten får ta del av uppgifterna i Receptcentret i andra situationer än vårdsituationer

Blanketter fås på FPA-byrån, på apotek och på verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Blanketterna kan inte laddas ner från Internet. 

Personalen på apoteken och inom verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården hjälper till att fylla i samtyckeshandlingarna.

Rätten hos en minderårig eller den som sköter patientens ärenden att ge samtycke

On någon annan sköter dina ärenden på dina vägnar, behöver han eller hon i allmänhet ett skriftligt samtycke. Närmare information om detta finns under punkten skötande av ärenden åt någon annan.

Den som är minderårig kan inte ge samtycke via Mina Kanta-sidor. Samtycken som en minderårig behöver och om en minderårigs rätt att ge samtycken förklaras närmare under punkten minderårigs rättigheter.

Sidan har uppdaterats 20.06.2019