Att ansluta sig till Kanta-kundtesttjänsten

Att ansluta sig till Kanta-kundtesttjänsten

För att kunna ansluta sig till Kanta-kundtesttjänsten krävs att kunden redan har ett patientdatasystem eller apotekssystem som kan utföra de viktigaste funktionerna i Recept-tjänsten eller Patientdataarkivet. Systemleverantörerna ska i egna test kontrollera hur olika fall fungerar i systemet innan det ansluts till Kanta-kundtesttjänsten.

Anslutning till kundtesttjänsten sker från testmiljö. I frågor som gäller anslutning till tjänsten betjänar Kanta-tjänsterna på adressen kanta@kanta.fi.

(Materialet finns endast att få på finska.)

Testcertifikatkorten och testservercertifikaten (servercertifikat och verifiering med elektroniska signaturer) som behövs för Kanta-kundtesttjänsten beställs hos Befolkningsregistercentralen.

Identifikationsdata som är tillåtna i testmiljöer

I Kanta-tjänsternas testmiljöer är det endast tillåtet att testa med personbeteckningar ur FPA:s 900-serie, där personbeteckningen till exempel har formen 010181-900C. Personbeteckningarna i 900-serien är avsedda för testbruk och uppfyller formkraven för personbeteckningar, men är inte officiella personbeteckningar. I Kanta-tjänsternas testmiljöer är det absolut förbjudet att använda andra personbeteckningar än de i 900-serien.

FPA:s personbeteckningar i 900-serien bör likaså användas när personbeteckningar behövs på andra ställen utöver det ställe där patientens personbeteckning anges. Som exempel kan nämnas en annan persons personbeteckning i en separat handling samt förälderns personbeteckning om det är fråga om en minderårig patient.   

Du kan begära testpersonbeteckningar ur 900-serien via postlådan yhteistestaus@kanta.fi.  

I samband med att man ansluter sig till testmiljön för Kanta levererar FPA ett begränsat antal personbeteckningar för testbruk till systemleverantörerna och deras kundorganisationer. Man får separata personbeteckningar för samtestning respektive egen testning, och dessa får inte användas i kors. En personbeteckning som är avsedd för egen testning kan användas för att testa olika Kanta-tjänster och med samma personbeteckning kan man utföra flera olika testfall. Med de personbeteckningar som är avsedda för samtestning får man utföra endast de begärda testfallen.

Förutom personbeteckningar är det också förbjudet att i Kanta-tjänsternas testmiljö använda alla slags identifikationsdata som hänför sig till en verklig person. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Använd alltså inte namn och adresser på verkliga personer och inte heller andra verkliga identifikationsdata vid er testning.

Testning av bildmaterial

Vid testning av Arkivet över bildmaterial bör man försäkra sig om att det bildmaterial som lagras vid testningen är helt anonymiserat. Anonymisering betyder att bildmaterialet inte får innehålla verkliga personuppgifter på någon nivå av bildmaterialet: varken i den bilddiagnostiska undersökningens metadata (manifestet), i bildmaterialet i det separata layer-skiktet eller pixeldata.

I testmiljöerna används testcertifikatkort för hälso- och sjukvården

I testmiljöerna bör man endast använda testcertifikat för hälso- och sjukvården, det vill säga kort till vilka det i Valviras register har kopplats en för testbruk avsedd testpersonbeteckning ur 900-serien. Verkliga certifikatkort för hälso- och sjukvården får inte användas i FPA:s testmiljöer.

Systemleverantören bör för sitt vidkommande säkerställa att dess kundorganisationer känner till och följer Kanta-tjänsternas testpraxis i de testmiljöer som Kanta-tjänsterna upprätthåller.

Sidan har uppdaterats 24.04.2019