Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor (Kanta PHR) är en under utveckling varande tjänst inom Mina-Kantasidor och en del av Kanta-tjänsterna. Den första fasen av Datalagret för egna uppgifter tas i produktionsbruk våren 2018 när pilot välbefinnandeapplikationer har ansluten till Datalagret för egna uppgifter.

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. Med uppgifter om välbefinnande avses personliga mätuppgifter samt uppgifter om livsstil och aktivitet vilka direkt eller indirekt handlar om personens välbefinnande och främjande av personens hälsa. Det är frivilligt att använda tjänsten.

FPA skapar en plattform för Datalagret för egna uppgifter samt underhåller och utvecklar den. FPA är också registeransvarig för Datalagret för egna uppgifter.

Aktuellt

 • Tisdag 19.6.2018 12:30-15:00 är ett HL7 Finland PH SIG Kanta PHR stödmöte där behandlar man olika propositioner hur man skall utveckla informationsinnehåll och ger anvisningar hur anslutna en applikation till Datalagret för egna uppgifter. Mer information (på finska): http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.
 • 29.5.2018: Kela's PHR team deltar i Upgraded Life Festival 2018 evenemang 31.5. - 1.6.2018 i Helsingfors. Kom och träffa os på vårt visningsutrymme!
 • 22.5.2018: Den första fasen av Datalagret för egna uppgifter har tagit i produktionsbruk från 23.4.2018. I den här pilotfasen pilot-användaren kan lagra uppgifter om sitt välbefinnande (dagligt aktiviteten, steg tagit, vikt) i Datalagret för egna uppgifter med Terveyskylä Omapolku-applikationen. Användaren kan titta på hans/hennes lagrade uppgifter med Omapolku-applikationen eller via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. Den här pilotfasen Datalagret för egna uppgifter kan använda bara bestämd pilot-användaren. Pilot fasen ska ha mer användaren i höst.
 • Tisdag 15.5.2018 12:30-15:00 är ett HL7 Finland PH SIG Kanta PHR stödmöte där Eeva Turkka undervisar hur man kan använda Sandbox-miljöner och Oauth authorization. Mer information (på finska): http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/.

Användning av Datalagret för egna uppgifter via välbefinnandeapplikationer

Medborgarna kan spara och behandla uppgifter om sitt välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätinstrument som tagits fram för ändamålet. För skapare av välbefinnandeapplikationer tillhandahåller Datalagret för egna uppgifter ett FHIR-gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt informationsinnehåll. Exempel på information som överensstämmer med det godkända informationsinnehållet och kan sparas är mätuppgifter av olika slag (bl.a. blodtryck, andningsfrekvens), symtombedömningar, kontroller och egenvårdsplaner. Informationsinnehållet utvecklas i samarbete med gruppen HL7 Finland Personal Health SIG.

Välbefinnandeapplikationer (webb- eller mobilapplikationer) som ansluts till Datalagret för egna uppgifter uppkommer inom riksomfattande projekt, skapas av privata organisationer eller beställs av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Medborgaren installerar eller tar i bruk applikationen i enlighet med applikationsleverantörens anvisningar. I samband med ibruktagandet ger medborgaren sitt samtycke till att uppgifterna om hans välbefinnande behandlas av Datalagret för egna uppgifter på det sätt som applikationen anger. Applikationerna bör vara godkända av Kanta-tjänsterna. FPA upprätthåller en katalog över applikationer som godkänts för Datalagret för egna uppgifter. Katalogen kommer att publiceras senare.

Funktionaliteter för yrkespersoner inom social- och hälsovården

För att en tjänsteproducent inom social- och hälsovården ska kunna se en persons uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, bör tjänsteproducenten för detta ändamål ha en professionell applikation som godkänts för Datalagret för egna uppgifter samt personens samtycke och en vårdrelation till personen i fråga. En professionell applikation är en certifierad  (Klass A inom social- och hälsovården) applikation som används av en yrkesperson inom social- och hälsovården eller exempelvis ett patientdatasystem.

Funktionaliteter för medborgarna på Mina Kanta-sidor

Medborgaren kan se och radera uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter via Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor kan en person ge sitt samtycke till att en tjänsteproducent inom social- och hälsovården som stöd för beslut och diagnoser får använda sådana uppgifter om personens hälsa och välbefinnande som finns i Datalagret för egna uppgifter. Personen kan återkalla samtycket när som helst och begränsa visningen av uppgifter.

Via Mina Kanta-sidor kan medborgaren se en lista över applikationer som han har gett åtkomst till Datalagret för egna uppgifter samt återkalla applikationens tillstånd att behandla hans uppgifter i Datalagret för egna uppgifter.

Till applikationsleverantörer

För skapare av välbefinnandeapplikationer erbjuder Datalagret för egna uppgifter ett FHIR-gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt datainnehåll. Exempel på uppgifter som överensstämmer med det godkända datainnehållet och därmed kan lagras är mätdata av olika slag (bl.a blodtryck, andningsfrekvens), symtombedömningar, kontroller och egenvårdsplaner.

HL7 FHIR och det nationella datainnehållet

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och dess datainnehåll baserar sig på HL7 FHIR -standarden. Datainnehållet utvecklas i samarbete med HL7 Finland Personal Health SIG -gruppen. Materialet är på engelska.

Användningen av HL7 FHIR-standarden i Datalagret för egna uppgifter beskrivs i dokumentet The implementation guide. Guiden är framtagen för specificerare och utvecklare som behöver information om FHIR-resurser, -element och -tillägg som kan utnyttjas i Datalagret för egna uppgifter.

Plattformen för Datalagret för egna uppgifter stöder endast JSON-format och därför bör alla resurser (inklusive profiler o.d.) lagras på plattformen i JSON-format.

Hänvisning till FHIR-profil och överensstämmelse med profilen är obligatoriskt

Hänvisning till en profil som hör till Det nationella datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter och överensstämmelse med profilen är obligatoriskt. Servern validerar innehållet i den resurs som lagras mot den profil som hänvisas till och förkastar resursen om dess innehåll inte stämmer överens med profilen.

Hänvisning till profilen görs genom att lägga till profilens URL i metadata för resursen:

     {
"resourceType": "Patient",
…
"meta": {
   "profile": [
        “http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-patient-stu3”
   ]
},
…
     }

Auktorisering

Plattformen för Datalagret för egna uppgifter utnyttjar auktorisationsprotokollet OAuth 2.0 vid auktorisering.

Guiden The PHR authorization guide beskriver de auktoriseringsprofiler och -flöden som har använts på plattformen. Guiden innehåller hänvisningar till relevanta OAuth 2.0 specifikationer.

Anslutning av en applikation till Datalagret för egna uppgifter

Applikationer som ansluts till Datalagret för egna uppgifter ska uppfylla de nationella godkännandekriterierna och genomgågodkännandetestningsfasen. Applikationer som riktar sig till yrkesutbildade personer ska dessutom klara Kanta-certifiering (klass A).

Före godkännandetestningen av applikationen ska applikationsleverantören bekanta sig med det nationella datainnehållet och testa applikationen i den Sandbox-miljö som Kanta-tjänsterna tillhandahåller. Om det nationella datainnehållet inte innehåller sådana resurser och profiler som krävs för applikationen ska godkännande inhämtas för de nödvändiga tilläggen/förändringarna i enlighet med utvecklingsprocessen för datainnehåll.

Bilden nedan (klicka för förstoring) ger en översiktlig bild av de olika faserna vid anslutning av välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna. Läs mer om anslutning av applikationer till Datalagret för egna uppgifter.

Bild: Anslutning av en applikation till Datalagret för egna uppgifter

I den första fasen av tjänsten Datalagret för egna uppgifter kan applikationerna ännu inte utnyttja klientuppgifter (Patientdataarkivet och Receptet), eftersom detta kräver ändringar i klientuppgiftslagen. Lagändringarna behandlas i riksdagen under 2018. Klientanvisningarna kompletteras på webbplatsen kanta.fi när arbetet fortskrider.

Specifikationer av gränssnitt och datainnehåll samt stödmaterial för applikationsutvecklare läggs ut på kanta.fi på engelska.

Som stöd för applikationsutvecklare finns den öppna diskussionsgruppen Finnish PHR chat där man kan ställa och kommentera frågor i anslutning till ämnet. Använd helst engelska i diskussionsgruppen. FPA går igenom frågorna och svarar på dem varje vecka. Det går också att begära ytterligare information via e-post till kantakehitys(at)kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.06.2018